12 Αυγούστου, Ανάμνησις του Ευαγγελισμού της Μεταστάσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου: Συναξάριον, Ασματική Ακολουθία.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

ΟΝ ΕΔΕΞΑΤΟ ΕΝ ΤΩ ΟΡΕΙ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ.

Εποιήθη εν Αγίω Όρει υπό
Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου
Υμνογράφου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας 1982.

Προνοία δε του Αρχιμανδρίτου Ευδοκίμου Σαββαΐτου, νυν
Πνευματικού της Ιεράς Λαύρας του Αγίου Σάββα του
Ηγιασμένου εν Παλαιστίνη.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Εις την πόλιν Ναζαρέτ ο Αρχάγγελος Γαβριήλ έφερε το μήνυμα της ελεύσεως του Θεανθρώπου Σωτήρος Ιησού Χριστού εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον. Τώρα δε εις το Όρος των Ελαιών (Μικρή Γαλιλαία) φέρει ο αυτός Αρχάγγελος το μήνυμα της Θείας Μεταστάσεως Αυτής μετά τρεις ημέρας εις τα ουράνια.
Αυτό το γεγονός, συμφώνως προς την παράδοσιν της Αγίας ημών Εκκλησίας, εορτάζομεν την δωδεκάτην Αυγούστου εκάστου έτους.
Ιδιαιτέραν λαμπρότητα αποκτά τούτο το γεγονός εις τον τόπον όπου τούτο εγένετο και όπου οι πιστοί ανήγειραν και Ιερόν Παρεκκλήσιον.
Η Αγνή Κόρη επί ένδεκα έτη καθημερινώς μετά την Θείαν Ανάληψιν του Υιού Αυτής, μετέβαινεν εις τον Ιερόν αυτόν τόπον και εκεί προσηύχετο.
Εις τον τόπον όπου έχει ανεγερθεί το παρεκκλήσιον του δευτέρου Ευαγγελισμού, οι πιστοί προσκυνούν το σημείον όπου η Θεοτόκος προσηύχετο και όπου συμφώνως προς τα εγκώμια τα οποία είναι γεγραμμένα εις την εξωτερικήν βορείαν όψιν του Ναού:
«Άγγελος Κυρίου, προ τριών ημερών
παραγίνεται προς σε την Πανάμωμον
την μετάστασιν γνωρίζων σοι την σην.
Προσκομίζει κλάδον φοίνικος σοι Σεμνή
σύμβολον της σης ανυψώσεως
ο Αρχάγγελος πεμθείς εξ ουρανού.
Κλίνουσι τους κλάδους τα του όρους φυτά
και προσμένουσι το σέβας πανάχραντε
ως Δεσποίνη σοι πληρούντα την τιμήν.»
Η παρούσα Ακολουθία παρεχωρήθη ευχαρίστως προς έκδοσιν υπό του λίαν μοι αγαπητού πνευματικού αδελφού και φίλου πατρός Ευδοκίμου και νυν πνευματικού της Αγίας Λαύρας του Αγίου Σάββα.
Αρχιμ. Παντελεήμων Δ. Πούλος Ιεροσόλυμα 12-8-03

Απολυτίκιον του Ευαγγελισμού της Μεταστάσεως της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας, υπό του Αρχαγγέλου Γαβριήλ.
Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Το ένθεον μήνυμα, προς ουρανόν από γης, της σης Μεταστάσεως, εν όρει των Ελαιών, εδέξω Πανάχραντε. Όθεν τη ση Κοιμήσει, αίνον άδοντες θείον, υμνούμέν σε Θεοτόκε, και πιστώς εκβοώμεν˙ χαίρε η μεταστάσα, εκ γης προς τα ουράνια.

Ακολουθία του Ευαγγελισμού της Μεταστάσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου – Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου.rar

Παράβαλε και:
12 Αυγούστου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Φωτίου και Ανικήτου: Συναξάριον, Ακολουθία, Εγκώμια.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.