Η ταπεινή υποταγή στο θέλημα του Θεού – Κεμπησίου Θωμά.

Να υπομένης με σιωπή και ο Θεός θα αναλάβη την υπεράσπισί σου.
ΜΗΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΑΙ ΠΟΙΟΣ είναι υπέρ ή εναντίον σου. Σ’ ό,τι κι αν κάνης ένα μόνο να σε ενδιαφέρη:
Να είναι μαζή σου ο Θεός.
Όταν η συνείδησί σου είναι καθαρή, ο Θεός θα αναλάβη την υπεράσπισί σου.
Αυτόν που τον προστατεύει ο Θεός, είναι αδύνατον να τον βλάψη όλη η κακία των ανθρώπων.
Ιδιαιτέρως θα ευλογηθής από τον Θεό, όταν μάθης να υποφέρης με σιωπή. Γνωρίζει Εκείνος πότε και πως θα επέμβη. Άφησε λοιπόν τον εαυτό σου στα χέρια Του.
Ο Θεός είναι ο μεγάλος βοηθός μας. Αυτός είναι ο Ρύστης μας.
Ταπεινώσου, αν θέλης να σε συνοδεύη πάντα
ο Χριστός και να σου αποκαλύψη τα Μυστήριά Του.
Σκέψου ότι οι άλλοι γνωρίζουν τα ελαττώματά σου. Πρέπει λοιπόν να ταπεινοφρονής.
Όταν έχης αυτήν την ταπείνωσι που προέρχεται από τη γνώσι των ελαττωμάτων, εύκολα ειρηνεύεις με τους αδελφούς σου, εύκολα γίνεσαι φίλος και μ’ αυτούς ακόμη που σε καταδιώκουν.
Ο Κύριος ποτέ δεν εγκαταλείπει τον ταπεινό. Στέκεται κοντά του. Τον αγαπά. Ικανοποιεί τα αιτήματά του. Ξεχύνει επάνω του πλούσια τη χάρι Του και τελικά τον δοξάζει.
Ολόκληρο το απόκρυφο μεγαλείο των μυστηρίων του Θεού, αποκαλύπτεται σ’ αυτόν που έμαθε να ταπεινώνεται.
Ο ταπεινός στηρίζεται επάνω στον Θεό. Γι’ αυτό όποιος κι αν τον χτυπήση, είναι αδύνατον να του αποσπάση την ειρήνη.
Τότε έχεις προοδεύσει στην πνευματική ζωή, όταν πιστεύης σταθερά ότι απ’ όλους τους άλλους είσαι κατώτερος.

Από το βιβλίο: Η Μίμησις του Χριστού, του Κεμπησίου Θωμά. Νεοελληνική απόδοσις της εκδοθείσης το 1902 μεταφράσεως του Αβερκίου Λαμπίρη υπό την έγκρισιν και ευλογίαν της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Εκδόσεις ΦΩΣ

η/Υ επιμέλεια Σοφίας Μερκούρη.

Κατηγορίες: Γενικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.