Του Οσίου πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου – ομιλία ρηθείσα της Βασιλίδος μέσον νυκτών εις μεγάλην εκκλησίαν προσελθούσης.

Η ομιλία «Της βασιλίδος μέσον νυκτών εις Μεγάλην Εκκλησίαν προσελθούσης…» εκφωνήθηκε το 398 στο μαρτύριο του αγίου θωμά, στη Δρυπια, που απείχε εννέα μίλια από την Κωνσταντινούπολη, με την ευκαιρία της μεταφοράς εκεί ιερών λειψάνων. Τη μεταφορά παρακολούθησε μαζί με ολόκληρη την πόλη και η βασίλισσα Ευδοξία. Η ομιλία αυτή εκφωνήθηκε τη νύχτα της μεταφοράς

Στην ομιλία αυτή ο Χρυσόστομος εκφράζει τη μεγάλη του χαρά για το πλήθος των πιστών που παρακολουθεί τη μεταφορά των λειψάνων, εξαίρει τη δύναμη των μαρτύρων και επαινεί τη βασίλισσα, παρομοιάζοντάς την με τη Φοίβη και την Πρίσκιλλα. Ήταν εποχή που οι σχέσεις Χρυσοστόμου και Ευδοξίας ήταν αγαθές.

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΟΜΙΛΙΑ
Της Βασιλίδος μέσον νυκτών εις μεγάλην εκκλησίαν προσελθούσης
Κακείθεν τα λείψανα των μαρτύρων αραμένης, και προπεμψάσης δια πάσης της αγοράς έως Δρυπίας, του μαρτυρίου απέχοντος θ’ σημεία της πόλεως˙ ελέχθη εν τω μαρτυρίω η προσομιλία, παρούσης και της πόλεως πάσης και των αρχόντων.

Τί είπω και τί λαλήσω; Σκιρτώ και μαίνομαι μανίαν σωφροσύνης βελτίονα˙ πέτομαί και χορεύω και μετάρσιος φέρομαι και μεθύω λοιπόν υπό της ηδονής ταύτης της πνευματικής. Τί είπω και τί λαλήσω; Των μαρτύρων την ισχύν; Της πόλεως την προθυμίαν; Της βασιλίδος τον ζήλον; Των αρχόντων την συνδρομήν; Του διαβόλου την αισχύνην; Των δαιμόνων την ήτταν; Της Εκκλησίας την ευγένειαν; Του σταυρού την ισχύν; Του σταυρωθέντος τα θαύματα; Του Πατρός την δόξαν; Του Πνεύματος την χάριν; Του δήμου παντός την ηδονήν; Της πόλεως τα σκιρτήματα; Των μοναχών τους συλλόγους; Των παρθένων τους χορούς; Των ιερέων τα τάγματα; Των βιωτικών ανδρών τον τόνον, των δούλων, των ελευθέρων, των αρχόντων, των αρχομένων, των πενήτων, των πλουτούντων, των ξένων, των πολιτών; Εύκαιρον εφ’ άπασιν ειπείν˙ «τίς λαλήσει τας δυναστείας σου, Κύριε; Ακουστάς ποιήσει πάσας τας αινέσεις σου;». …

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΟΜΙΛΙΑ
Όταν ήρθε η Βασίλισσα μεσάνυχτα στη μεγάλη Εκκλησία
Και από εκεί σήκωσε τα λείψανα των μαρτύρων και τα συνόδευσε μέσα απ’ όλη την αγορά μέχρι τη Δρυπία, μαρτύριο που απέχει εννέα μίλια από την πόλη. Εκφωνήθηκε στο μαρτύριο η ομιλία, ενώ ήταν παρούσα η βασίλισσα και όλη η πόλη και οι άρχοντες.
Τί να πώ και τί να λαλήσω; Πηδώ από χαρά και κατέχομαι από τρέλλα που είναι καλύτερη από τη σωφροσύνη. Πετώ και χορεύω και βρίσκομαι στον αέρα και μεθώ πια από την ηδονή αυτή την πνευματική. Τί να πώ και τί να λαλήσω; Τη δύναμη των μαρτύρων; Την προθυμία της πόλης; Το ζήλο της βασίλισσας; Τη βοήθεια των αρχόντων; Την ντροπή του διαβόλου; Την ήττα των δαιμόνων; Την ευγενική καταγωγή της Εκκλησίας; Τη δύναμη του Χριστού; Τα θαύματα του σταυρωμένου; Τη δόξα του Πατέρα; Τη χάρη του Πνεύματος; Την ευχαρίστηση όλου του λαού; Τον ενθουσιασμό της πόλης; Τις συνάξεις των μοναχών; Τις συγκεντρώσεις των παρθένων; Τα τάγματα των ιερέων; Το δυνάμωμα των λαϊκών ανθρώπων, των δούλων, των ελευθέρων, των αρχόντων, των αρχομένων, των φτωχών, των πλουσίων, των ξένων, των πολιτών; Είναι ευκαιρία να πούμε για όλα, «ποιός μπορεί να διηγηθεί τις εξουσίες σου, Κύριε; Να κάμει γνωστές όλες τις δοξολογίες σου;». …

Του Οσίου πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου – ομιλία ρηθείσα της Βασιλίδος μέσον νυκτών εις μεγάλην εκκλησίαν προσελθούσης.rar

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.