24 Νοεμβρίου, μνήμη του Αγίου Κλήμεντος, Επισκόπου Ρώμης: Συναξάριον.

Σήμερα η εκκλησία μας εορτάζει και τιμά την ιερή μνήμη του αγίου Κλήμεντος, επισκόπου Ρώμης. Ο άγιος Κλήμης είναι από τους αποστολικούς πατέρες της εκκλησίας, μαζί με τον άγιο Ιγνάτιο το θεοφόρο, τον άγιο Πολύκαρπο και άλλους. Υπήρξε μαθητής των αποστόλων Πέτρου και Παύλου, καθώς μαρτυρεί άλλος αποστολικός Πατέρας, ο άγιος Ειρηναίος. «Κλήμης, ο και εωρακώς τους μακαρίους αποστόλους, και συμβεβληκώς αυτοίς, και έτι έναυλον το κήρυγμα των αποστόλων και την παράδοσιν προ οφθαλμών έχων». Δηλαδή ο άγιος Κλήμης είχε δη τους αγίους αποστόλους, είχε συνδεθεί μαζί τους και ήταν ακόμα στ’ αφτιά του ζωντανό το κήρυγμα των Αποστόλων και στα μάτια του η παράδοσή τους.

Ο άγιος Κλήμης, καθώς γράφει ο ιστορικός της εκκλησίας Ευσέβιος, είναι ο τρίτος στη σειρά επίσκοπος Ρώμης και εποίμανε την εκκλησία εννέα έτη, από το 92 έως το 101. Στην ιστορία της εκκλησίας ο άγιος Κλήμης είναι πολύ γνωστός από την επιστολή του προς Κορινθίους. Αυτή την επιστολή αρχαίοι Πατέρες της εκκλησίας την χαρακτηρίζουν ως «ικανωτάτην γραφήν» και «μεγάλην και θαυμασίαν» και «πάνυ ωφέλιμον» και «αξιόλογον». Την επιστολή αυτή ο άγιος Κλήμης την έστειλε προς την εκκλησία της Κορίνθου το έτος 96, όταν συνέβησαν εκεί κάποιες ταραχές, κι οι Κορίνθιοι ζήτησαν την επέμβασή του.

Επειδή δεν ξέρουμε πολλά για το βίο του και την πολιτεία του αγίου Κλήμεντος, γι’ αυτό θα περιοριστούμε μόνο στην επιστολή. Αλλά η επιστολή είναι 65 κεφάλαια, δηλαδή πολύ μεγάλη, ώστε δεν μπορούμε να καταχωρίσουμε εδώ όλο το κείμενο, ούτε να το αναλύσουμε. Θα περιοριστούμε λοιπόν μόνο σε κάποια σημεία της περίφημης αυτής επιστολής του αγίου Κλήμεντος. Πρέπει να πούμε πως υπάρχει και μια δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, που κι εκείνη φέρεται στο όνομα του αγίου Κλήμεντος, άλλ’ όμως δεν είναι δική του. Γι’ αυτό εμείς, αφήνοντας κάθε λόγο για τη δεύτερη αυτή επιστολή, θα περιοριστούμε στην πρώτη, που τωόντι είναι του αγίου Κλήμεντος.

Η αιτία της εκκλησιαστικής αναταραχής στην Κόρινθο ήταν ο φθόνος και η φαγομάρα μεταξύ των χριστιανών. Έτσι ξεσηκώθηκαν οι ανόητοι εναντίον των γνωστικών, οι νέοι εναντίον των πρεσβυτέρων και οι λαϊκοί εναντίον των ιερέων. Βρίσκει λοιπόν ο ιερός Πατέρας την ευκαιρία να γράψει ότι «ζήλος και έρις πόλεις μεγάλας κατέσκαψε και έθνη μεγάλα εξερρίζωσε», ο φθόνος και η φαγομάρα ξεθεμέλιωσε μεγάλες πόλεις και ξερίζωσε μεγάλα έθνη. Αυτό δεν έγινε μια φορά, αλλά εξακολουθεί να συμβαίνει κι όλοι μας έχουμε πείρα αυτού του κακού. Δυστυχώς και στην εθνική μας, μα και στην εκκλησιαστική μας ιστορία έχουμε να θυμούμαστε και να λέμε για τέτοιες συμφορές.

Αλλά, γράφοντας ο άγιος Κλήμης προς τους Κορινθίους, σαν αληθινός ποιμένας της Εκκλησίας, δεν βγάζει τον εαυτό του έξω από τις συμβουλές που τους δίνει.

Τους γράφει λοιπόν˙ «ου μόνον υμάς νουθετούντες επιστέλλομεν, αλλά και εαυτούς υπομιμνήσκοντες: εν γαρ τω αυτώ εσμέν σκάμματι και ο αυτός ημίν αγών επίκειται». Αυτά σας τα γράφομε, όχι μόνο για να νουθετήσουμε εσάς, αλλά και για να τα υπενθυμίσουμε και σ΄εμάς τους ίδιους, γιατί στο ίδιο στάδιο βρισκόμαστε και ο ίδιος αγώνας είναι μπροστά σε όλους μας. Έτσι πιστεύουν κι έτσι ομιλούν οι αληθινοί ποιμένες, είτε εκκλησιαστικοί είτε πολιτικοί˙ δεν ξεχωρίζουν τον εαυτό τους από το λαό.

Κρίμα, που δεν μπορούμε, και λυπούμαστε γι’ αυτό, να συνεχίσουμε έτσι, διαλέγοντας και παίρνοντας διδάγματα απ’ όλη την επιστολή. Η προς Κορινθίους επιστολή του αγίου Κλήμεντος είναι από τα αρχαιότερα ιερά κείμενα της εκκλησίας, αμέσως μετά την Καινή Διαθήκη. Ο άγιος Κλήμης επίσκοπος Ρώμης, σύμφωνα με την παράδοση της εκκλησίας, εξόριστος στα μεταλλεία της Χερσώνας, είχε μαρτυρική τελείωση. Μας αφήκε πολύτιμο θησαυρό την προς Κορινθίους επιστολή, με την προτροπή σε κάθε γενεά, να μένουμε πιστοί στη σεμνή και ένδοξη παράδοσή μας˙ «Απολίπωμεν τας κενάς και ματαίας φροντίδας, και έλθωμεν επί τον ευκλεή και σεμνόν της παραδόσεως ημών κανόνα». Αμήν.

Από το βιβλίο:

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Λ. ΨΑΡΙΑΝΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΜΨΥΧΟΙ
(Εξαπλά β’)
ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΑ

Η/Υ επιμέλεια, Σοφίας Μερκούρη.

Κατηγορίες: Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.