Αγίου Ρωμανού του μελωδού – κοντάκιον εις τα Νήπια.

Προοίμιον

Εν τη Βηθλεέμ τεχθέντος του βασιλέως
μάγοι εκ Περσών συν δώροις επιδημούσι
δι’ αστέρος εξ ύψους οδηγούμενοι˙
άλλ’ Ηρώδης ταράσσεται και θερίζει τα νήπια ώσπερ σίτον,
οδυρόμενος
ότι το κράτος αυτού καθαιρείται ταχύ.

Οίκοι

α’ Των άνω και των κάτω ευφραινομένων
τι εστίν εν Ραμά, ότι ηκούσθη
θρήνος εκεί άμετρος; Ιακώβ επαγάλλεται, και Ραχήλ τί οδύρεται;
Ιωσήφ ανεγνωρίσθη, και Ραχήλ τι στενάζει;
Βενιαμίν υψώθη, τι κλαίει Ραχήλ;
δεύτε ούν ίδωμεν τον οδυρμόν και το πένθος˙
ου γαρ τα πρώτα θρηνεί παιδία,
ου τα πραθέντα και ευρεθέντα,
άλλ’ άπερ νυν κατέσφαξεν Ηρώδης ο ωμότατος˙
τον χρόνον γαρ ηκρίβωσεν αστέρος του εκλάμψαντος
και πέμψας εις Βηθλεέμ ατεκνοί την Ραχήλ δια το βρέφος Μαριάμ˙
άλλ’ εκείνη εν χαρά ηύρε πάλιν αυτά˙
ο Ηρώδης δε θρηνεί,
ότι το κράτος αυτού καθαιρείται ταχύ…

Προοίμιον

Καθώς γεννήθηκε στη Βηθλεέμ ο Βασιλιάς του κόσμου
απ’ την Περσία έφτασαν οι Μάγοι με τα δώρα
έχοντας άστρο θεϊκό για οδηγό τους˙
αλλά τον Ηρώδη πιάνει ταραχή και θερίζει τ’ αθώα παιδάκια
σαν σιτάρι και χτυπιέται και δέρνεται,
γιατί η εξουσία του γρήγορα καταλύεται.

Οίκοι

α’ Ουράνια και επίγεια ενώ γιορτάζουν,
τί να συμβαίνει στη Ραμά; Γιατί ακούστηκε
εκεί άμετρος θρήνος. Χαρά μεγάλη κάνει ο Ιακώβ, και η Ραχήλ γιατί θρηνεί;
Ο Ιωσήφ αναγνωρίσθηκε, και η Ραχήλ γιατί αναστενάζει;
Ο Βενιαμίν ανυψώθηκε, γιατί κλαίει η Ραχήλ;
Ελάτε να δούμε λοιπόν πού οφείλεται το πένθος και ο οδυρμός˙
και σίγουρα δεν κλαίει τα πρώτα της παιδιά
που επουλήθηκαν και ξαναβρέθηκαν,
αλλά γι’ αυτά που τώρα δα κατάσφαξε ο άκαρδος Ηρώδης˙
τον χρόνο εξακρίβωσε τ’ άστρου του λαμπερού
και στρατιώτες έστειλε στη Βηθλεέμ και άφησε τη Ραχήλ χωρίς παιδιά
κι ήταν η αιτία της Μαριάμ το Βρέφος˙
μα η Ραχήλ ολόχαρη πάλι τα βρήκε στην αιώνια ζωή˙
και ο Ηρώδης θρηνεί,
γιατί η εξουσία του γρήγορα καταλύεται…

Αγίου Ρωμανού του μελωδού – κοντάκιον εις τα Νήπια.rar

Παράβαλε και:
29 Δεκεμβρίου, μνήμη των υπό Ηρώδου σφαγιασθέντων νηπίων (Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών) και των συν αυτοίς: Συναξάριον, Υμνολογική εκλογή.
Το Βλέμμα του Βρέφους – π. Δημητρίου Μπόκου.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.