07 Ιανουαρίου, η Σύναξις του τιμίου Προδρόμου και Βαπτηστού Ιωάννου: το Ευαγγελικό και Αποστολικό Ανάγνωσμα της Θ. Λ., Κανόνες κατ’ ήχον εις τον Πρόδρομον.

Το Αποστολικόν Ανάγνωσμα της Θείας λειτουργίας.
Πράξεων των Αποστόλων, Κεφ. ΙΘ., 1 – 8.

Εν ταις ημέραις εκείναις, εγένετο, εν τω τον Απολλώ είναι εν Κορίνθω, Παύλον διελθόντα τά ανωτερικά μέρη, ελθείν εις Έφεσον, και ευρών μαθητάς τινας, είπε προς αυτούς, ει Πνεύμα Άγιον ελάβετε πιστεύσαντες; Οι δέ είπον προς αυτόν, αλλ’ ουδέ ει Πνεύμα Άγιόν εστιν ηκούσαμεν. Είπέ τε προς αυτούς: «εις τί ούν εβαπτίσθητε;» Οι δέ είπον: «εις το Ιωάννου βάπτισμα.» Είπε δέ Παύλος: «Ιωάννης μέν εβάπτισε βάπτισμα μετανοίας, τω λαώ λέγων εις τον ερχόμενον μετ’ αυτόν, ίνα πιστεύσωσι, τούτ’ έστιν εις τον Ιησούν Χριστόν.» Ακούσαντες δέ εβαπτίσθησαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Και επιθέντος αυτοίς του Παύλου τας χείρας, ήλθε το Πνεύμα το Άγιον επ’ αυτούς, ελάλουν τε γλώσσαις και προεφήτευον. Ήσαν δέ οι πάντες άνδρες ωσεί δεκαδύο. Εισελθών δέ εις την συναγωγήν επαρρησιάζετο επι μήνας τρείς, διαλεγόμενος και πείθων τά περι της βασιλείας του Θεού…

Απόδοση.

Εκείνες τις η΄μερες και όσο χρόνο ο Απολλώς ήταν στην Κόρινθο, ο Παύλος, αφού περιόδευσε τα βορειότερα και υψηλότερα μέρη της Μικράς Ασίας, ύστερα πήγε στην Έφεσο. Κι όταν βρήκε εκεί κάποιους μαθητές,
τους ρώτησε: Όταν πιστέψατε, λάβατε τα έκτακτα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος; Κι αυτοί του απάντησαν: Μα εμείς ούτε καν έχουμε ακούσει ακόμη εάν υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους Πνεύμα Άγιον, που να ενεργεί και να μεταδίδει χαρίσματα.
Τότε ο Παύλος τους ρώτησε: Τί είδους λοιπόν βάπτισμα λάβατε και σε τίνος το όνομα βαπτισθήκατε; Κι αυτοί απάντησαν: Λάβαμε το βάπτισμα του Ιωάννη.
Ο Παύλος τότε τους εξήγησε: Ο Ιωάννης έδωσε βάπτισμα που οδηγούσε σε μετάνοια, χωρίς όμως να δίνει και την άφεση των αμαρτιών. Γι’ αυτό ο Ιωάννης προέτρεπε το λαό να πιστέψουν σ’ εκείνον που ερχόταν ύστερα απ’ αυτόν, δηλαδή στον Ιησού Χριστό, ο οποίος θα πρόσφερε την άφεση και τη σωτηρία.
Όταν τα άκουσαν αυτά, βαπτίσθηκαν, αφού πίστεψαν στο όνομα του Κυρίου Ιησού και στήριξαν σ’ αυτόν όλη την εμπιστοσύνη και την ελπίδα τους, αναγνωρίζοντας ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, λυτρωτής και Κύριος.
Κι όταν ο Παύλος έβαλε τα χέρια του πάνω στα κεφάλια τους, ήλθε το Άγιον Πνεύμα επάνω τους και τους μετέδωσε διπλό χάρισμα: μιλούσαν δηλαδή σε διάφορες ξένες γλώσσες, τις οποίες πιο πριν δεν τις γνώριζαν , και συγχρόνως προφήτευαν.
Όλοι αυτοί ήταν περίπου δώδεκα άνδρες.
Στη συνέχεια, επί τρεις μήνες ο Παύλος πήγαινε στη συναγωγή και κήρυττε με θάρρος. Και συζητούσε εκεί με τους Ιουδαίους, προβάλλοντάς τους πειστικές αποδείξεις για τις αλήθειες που αναφέρονταν στη βασιλεία του Θεού, την οποία εγκαθίδρυσε πάνω στη γη και στις καρδιές των πιστών ο Κύριος Ιησούς.

Η Ευαγγελική περικοπή της Θείας Λειτουργίας.
Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον Κεφ. Α. 29 – 34.

τη επαύριον βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησούν ερχόμενον προς αυτόν και λέγει, ίδε ο αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου. ούτός εστι περι ού εγώ είπον, οπίσω μου έρχεται ανήρ, ός έμπροσθέν μου γέγονεν, ότι πρώτός μου ήν. καγώ ουκ ήδειν αυτόν, αλλ’ ίνα φανερωθή τω Ισραήλ, δια τούτο ήλθον εγώ εν τω ύδατι βαπτίζων. και εμαρτύρησεν Ιωάννης λέγων ότι τεθέαμαι το Πνεύμα καταβαίνον ως περιστεράν εξ ουρανού, και έμεινεν επ’ αυτόν. καγώ ουκ ήδειν αυτόν, αλλ’ ο πέμψας με βαπτίζειν εν ύδατι, εκείνός μοι είπεν, εφ’ όν άν ίδης το Πνεύμα καταβαίνον και μένον επ’ αυτόν, ούτός εστιν ο βαπτίζων εν Πνεύματι Αγίω. καγώ εώρακα και μεμαρτύρηκα ότι ούτός εστιν ο υιός του Θεού.

Απόδοση.

Εκείνο τον καιρό, ο Ιωάννης βλέπει τον Ιησού να έρχεται προς το μέρος του και λέει: «Αυτός είναι ο αμνός του Θεού, που παίρνει πάνω του την αμαρτία των ανθρώπων. Γι’ αυτόν σας μίλησα όταν είπα, ‘‘ύστερα από μένα έρχεται ένας που είναι ανώτερός μου, γιατί υπήρχε πριν εγώ γεννηθώ’’. Εγώ κάποτε δεν τον ήξερα ποιος είναι. Για να τον γνωρίσει όμως ο Ισραήλ, γι’ αυτό ήρθα εγώ και βαφτίζω με νερό». Κι ο Ιωάννης διακήρυξε δημόσια και είπε: «Είδα το Πνεύμα να κατεβαίνει σαν περιστέρι από τον ουρανό και να μένει πάνω του. Εγώ δεν τον ήξερα ποιος ήταν, αυτός όμως που με έστειλε να βαφτίζω με νερό, αυτός μου είπε: ‘‘εκείνος που πάνω του θα δεις να κατεβαίνει και να μένει το Πνεύμα, αυτός είναι που βαφτίζει με Άγιο Πνεύμα’’. Κι αυτό εγώ το είδα• και διακήρυξα δημόσια πως αυτός είναι ο Υιός του Θεού».

Επιμέλεια κειμένων: Νικολέτα – Γεωργία Παπαρδάκη, Ιωάννης Τρίτος.

Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου: Κανόνες εις τους οκτώ ήχους – Ιωάννου Μοναχού του Μαυρόποδος.rar

Παράβαλε και:
Χαιρετισμοί και Παρακλητικοί Κανόνες εις τον τίμιον Πρόδρομον Ιωάννην.
Αγίου Ρωμανού του μελωδού – κοντάκιον εις τον Πρόδρομον, και εις το Βάπτισμα και εις τον Αδάμ (κείμενο και αρχείο ήχου, mp3).
Η εμφάνισις του Προδρόμου – μακαριστού Αρχιμ. Ιωήλ Γιαννακοπούλου.
Η συμβολή του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου στον διάλογο της σημερινής μας κοινωνίας.
Ο Πρόδρομος προς τους τελώνες, στρατιωτικούς και λαό – Ιερομ. Κοσμά του Δοχειαρίτου.
07 Ιανουαρίου, μνήμη και του Αγίου Νεομάρτυρος Αθανασίου του εξ Ατταλείας (Μαρτύρησε στη Σμύρνη στις 7 Ιανουαρίου 1700).

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.