Το τρίτον Αναστάσιμον εωθινόν: Η Ευαγγελική Περικοπή του όρθρου, εξαποστειλάριον και Δοξαστικόν ιδιόμελον της Κυριακής.

Το τρίτον Αναστάσιμον εωθινόν Ευαγγελικόν Ανάγνωσμα του όρθρου της Κυριακής.
Κατά Μάρκον Ευαγγέλιον: ΙΣΤ.9 – 20.

Τω καιρώ εκείνω, αναστάς ο Ιησούς πρωϊ πρώτη σαββάτου, εφάνη πρώτον Μαρία τη Μαγδαληνή, αφ’ ής εκβεβλήκει επτά δαιμόνια. Εκείνη πορευθείσα απήγγειλε τοις μετ’ αυτού γενομένοις, πενθούσι και κλαίουσι. Κακείνοι ακούσαντες ότι ζή και εθεάθη υπ’ αυτής, ηπίστησαν. Μετά δέ ταύτα δυσίν εξ αυτών περιπατούσιν εφανερώθη εν ετέρα μορφή, πορευομένοις εις αγρόν. Κακείνοι απελθόντες απήγγειλαν τοις λοιποίς. Ουδέ εκείνοις επίστευσαν. Ύστερον ανακειμένοις αυτοίς τοις ένδεκα εφανερώθη, και ωνείδισε την απιστίαν αυτών και σκληροκαρδίαν, ότι τοις θεασαμένοις αυτόν εγηγερμένον ουκ επίστευσαν. Και είπεν αυτοίς: «Πορευθέντες εις τον κόσμον άπαντα κηρύξατε το ευαγγέλιον πάση τη κτίσει. Ο πιστεύσας και βαπτισθείς σωθήσεται, ο δέ απιστήσας κατακριθήσεται. Σημεία δέ τοις πιστεύσασι ταύτα παρακολουθήσει: εν τω ονόματί μου δαιμόνια εκβαλούσι, γλώσσαις λαλήσουσι καιναίς, όφεις αρούσι, κάν θανάσιμόν τι πίωσιν, ου μή αυτούς βλάψει, επι αρρώστους χείρας επιθήσουσι, και καλώς έξουσιν.»
Ο μέν ούν Κύριος μετά το λαλήσαι αυτοίς, ανελήφθη εις τον ουρανόν και εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού. Εκείνοι δέ εξελθόντες, εκήρυξαν πανταχού, του Κυρίου συνεργούντος και τον λόγον βεβαιούντος, δια των επακολουθούντων σημείων. αμήν.

Απόδοση.

Τις ημέρες εκείνες, μετά την ανάστασή του ο Ιησούς, το πρωί της Κυριακής, εμφανίστηκε πρώτα στη Μαρία τη Μαγδαληνή, την οποία είχε θεραπεύσει από επτά δαιμόνια. Εκείνη πήγε και το είπε στους μαθητές, που ήταν λυπημένοι κι έκλαιγαν. Αυτοί όμως, όταν άκουσαν ότι ο Ιησούς ζει και τον είδε η Μαρία, δεν την πίστεψαν.
Κατόπιν ο Ιησούς εμφανίστηκε με διαφορετική μορφή σε δύο απ’ αυτούς, καθώς περπατούσαν και πήγαιναν έξω στα χωράφια. Εκείνοι πήγαν και το διηγήθηκαν στους υπόλοιπους αλλά ούτε κι αυτούς τους πίστεψαν.
Τέλος, εμφανίστηκε ο Ιησούς στους έντεκα μαθητές καθώς έτρωγαν. Και τους επέπληξε γιατί αμφέβαλλαν κι επέμεναν να μην πιστεύουν αυτούς που τον είδαν αναστημένο. Μετά τους είπε: «Πορευθείτε σ’ ολόκληρο τον κόσμο και διακηρύξτε το χαρμόσυνο μήνυμα σ’ όλη την κτίση. Όποιος πιστέψει και βαφτιστεί, θα σωθεί• όποιος δεν πιστέψει, θα καταδικαστεί. Να και τα θαύματα που θα κάνουν όποιοι πιστέψουν: Με την επίκληση του ονόματός μου θα διώχνουν δαιμόνια, θα μιλούν νέες γλώσσες, Κι αν παίρνουν φίδι σ’ στα χέρια τους ή πίνουν κάτι δηλητηριώδες δε θα παθαίνουν τίποτε• θα βάζουν τα χέρια τους πάνω σε αρρώστους και θα τους θεραπεύουν».
Αφού τους είπε αυτά ο Κύριος, αναλήφθηκε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Θεού. Οι μαθητές τότε έφυγαν και έφεραν το χριστιανικό μήνυμα παντού• κι ο Κύριος συνεργούσε μαζί τους κι επιβεβαίωνε το κήρυγμά τους με τα θαύματα που το συνόδευαν. Αμήν.

Επιμέλεια κειμένων, Ιωάννης Τρίτος.

Το τρίτον αναστάσιμον εωθινόν εξαποστειλάριον, Ποίημα Κωνσταντίνου του βασιλέως. Ήχος Β. «Τοις μαθηταίς συνέλθωμεν.»

Ότι Χριστός εγήγερται, μή τις διαπιστείτω’ εφάνη τη Μαρία γάρ, έπειτα καθωράθη, τοις εις αγρόν απιούσι, Μύσταις δε πάλιν ώφθη, ανακειμένοις ένδεκα, ούς βαπτίζειν εκπέμψας, εις Ουρανούς, όθεν καταβέβηκεν ανελήφθη, επικυρών το κήρυγμα, πλήθεσι των σημείων.

Ας μη δυσπιστεί κανείς πως ο Χριστός αναστήθηκε, διότι φανερώθηκε στη Μαρία τη Μαγδαληνή και έπειτα Τον είδαν καθαρά εκείνοι που βάδιζαν προς τον αγρό, ενώ εμφανίσθηκε και στους ένδεκα φίλους και αποστόλους Του, που ήταν έτοιμοι για φαγητό. Αυτόυς λοιπόν τους έστειλε να βαπτίζουν και να κηρύττουν σε όλον τον κόσμο. Και έπειτα αναλήφθηκε στους ουρανούς από όπου και είχε κατέβει, επικυρώνοντας το κήρυγμα με πλήθος θαύματα.

Θεοτοκίον όμοιον.

Ο ανατείλας Ήλιος, εκ παστού ώς Νυμφίος, από του τάφου σήμερον, και τον Άδην σκυλεύσας, και θάνατον καταργήσας, σέ Τεκούσης πρεσβείαις, φώς ημίν εξαπόστειλον, φώς φωτίζον καρδίας, και τας ψυχάς. Φώς βαδίζειν άπαντας εμβιβάζον, εν τρίβοις προσταγμάτων σου, και οδοίς της ειρήνης.

Συ Κύριε, που σήμερα ανέτειλες σαν ήλιος από τον τάφο Σου σαν νυμφίος από το νυφικό του θάλαμο, και αιχμαλώτισες και λαφυραγώγησες τον Αδη καταργώντας τον θάνατο, Συ με τις πρεσβείες της Θεοτόκου που Σε γέννησε, στείλε μας από τον ουρανό το φως Σου, φως που φωτίζει τις καρδιές μας και τις ψυχές μας, το φως που μας βάζει μέσα στα μονοπάτια των προσταγμάτων Σου και στους δρόμους της ειρήνης, για να βαδίζουμε εκεί με ασφάλεια.

Το τρίτον Αναστάσιμον εωθινόν δοξαστικόν ιδιόμελον. Ποίημα Λέοντος βασιλέως του σοφού. Ήχος Γ’

Της Μαγδαληνής Μαρίας, την του Σωτήρος ευαγγελιζομένης, εκ νεκρών Ανάστασιν και εμφάνειαν, διαπιστούντες οι Μαθηταί, ωνειδίζοντο το της καρδίας σκληρόν. Αλλά τοις σημείοις καθοπλισθέντες και θαύμασι, προς το κήρυγμα απεστέλλοντο. Και σύ μέν Κύριε, προς τον αρχίφωτον ανελήφθης Πατέρα, οι δε εκήρυττον πανταχού τον λόγον, τοις θαύμασι πιστούμενοι. Διό οι φωτισθέντες δι’ αυτών, δοξάζομέν σου, την εκ νεκρών Ανάστασιν, φιλάνθρωπε Κύριε.

Όταν η Μαγδαληνή Μαρία έφερε στους αποστόλους το χαρμόσυνο άγγελμα της αναστάσεως εκ των νεκρών και εμφανίσεως του Σωτήρος Χριστού, εκείνοι δυσπιστούσαν και ο Κύριος τους επέπληξε για τη σκληρότητα της καρδιάς τους και την απιστία τους. Αλλά όταν Συ Κύριε, τους όπλισες σαν με άλλα πνευματικα όπλα με τα σημεία και τα θαύματα, που συνόδευαν την ανάστασή Σου, εκείνοι με θάρρος δέχθηκαν την αποστολή για το κηρυγμα του Λόγου Σου. Και Συ μεν Κύριε, ανελήφθης προς τον αρχηγό του φωτός Ουράνιο Πατέρα Σου, ενώ εκείνοι κήρυξαν παντού τον λόγο Σου, που γινόταν πιστευτός, αφού συνοδευόταν από τα θαύματα. Γι’ αυτό και εμείς που έχουμε φωτισθεί στο πέρασμα των αιώνων από το κηρυγμά τους, δοξάζουμε την ανάστασή Σου εκ των νεκρών, φιλάνθρωπε Κύριε.

Απόδοση, Μοναχής Θεοδοσίας.

Κατηγορίες: Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.