08 Δεκεμβρίου, Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παταπίου: Συναξάριον, Παρακλητικός Κανών.

%ce%8c%cf%83%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%a0%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%80%ce%b9%ce%bf%cf%82-1

Του Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου.

Τω αυτώ μηνί (Δεκεμβρίω) Η΄, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παταπίου.

Φθαρτόν λελοιπώς Πατάπιε γης πάτον,
Πατείς όπου πατούσι πραέων πόδες.
Ογδοάτη Πατάπιε χλόης πέδον αμφεπάτησας.

Ούτος ήτον από τας Θήβας της Αιγύπτου. Προτιμήσας δε την μοναχικήν ζωήν, πολλούς χρόνους ήσκησεν εις την έρημον. Έπειτα ελθών εις Κωνσταντινούπολιν, τυφλούς ωμμάτωσε, υδρωπικούς ιάτρευσε με χρήσιν ελαίου, δαίμονας εδίωξε, πάθος καρκίνου εθεράπευσε. Και πολλά άλλα τοιαύτα θαύματα εργασάμενος, εν ειρήνη παρέδωκε το πνεύμά του εις τον Κύριον. (Τον πλατύτερον Βίον του Οσίου τούτου όρα εις το Εκλόγιον. Τούτον δε συνέγραψεν ελληνιστί ο Μεταφραστής, ου η αρχή· «Ου πολλούς Αίγυπτος τίκτει, επάν δε τέκη, μέγα τίκτει». Σώζεται εν τη Λαύρα, εν τη των Ιβήρων και εν άλλαις.)

*

(Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου” Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Εκδόσεις Δόμος, 2005)

Απολυτίκιον. Ήχος γ’. Θείας πίστεως.

Θείας κλήσεως, ιχνηλατήσας, εκ νεότητος, τας επιδόσεις, δι’ ασκήσεως τω κόσμω εξέλαμψας• και δοξασθείς απαθείας ταις χάρισι, πάθη ποικίλα ιάσαι Πατάπιε. Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Έτερον Απολυτίκιον. Ήχος α’. Της ερήμου πολίτης.

Λουτρακίου το κλέος, Κορινθίας το καύχημα, και των αρετών το δοχείον, θεοφόρον Πατάπιον, τιμήσωμεν εν ύμνοις ιεροίς• ιάσεις γαρ παρέχει δαψιλΆς, τοις τη θήκη του λειψάνου αυτού πιστώς, προστρέχουσι και κράζουσι• δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω σε θαυμαστώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου, πάσιν ιάματα.

Κοντάκιον. Ήχος γ’. Η Παρθένος σήμερον.

Τον ναόν σου Άγιε, πνευματικόν ιατρείον, οι λαοί ευράμενοι, μετά σπουδής προσιόντες, ίασιν, των νοσημάτων λαβείν αιτούνται, λύσιν τε των εν τω βίω πλημμελημάτων• συ γαρ πάντων των εν ανάγκαις, προστάτης ώφθης, Πατάπιε Όσιε.

Έτερον Κοντάκιον. Ήχος πλ. δ’. Τη υπερμάχω.

Του Παρακλήτου δοξασθείς τη θεία χάριτι
Των ιαμάτων αναβλύζεις τα δωρήματα
Τοις τω θείω σου λειψάνω προσερχομένοις.
Αλλ’ ως πάντων τα αιτήματα δωρούμενος
Πάσης θλίψεως και νόσου απολύτρωσαι
Τους βοώντάς σοι, χαίροις Πάτερ Πατάπιε.

Μεγαλυνάριον.

Βίον θεοτύπωτον εκ παιδός, Πάτερ αγαπήσας, εξενώθης των γεηρών• όθεν ωκειώθης, τω ξένοις θαυμασίοις, Πατάπιε πλουσίως σε μεγαλύναντι.

Πατήστε εδώ για να «κατεβάσετε» τον Παρακλητικόν Κανόνα εις τον Όσιον Πατάπιον, σε rar μορφή.

Παράβαλε και:
08 Δεκεμβρίου, μνήμη και του Αγίου Ευχαρίου, Επισκόπου Τρεβήρων της Ισπανίας: Συναξάριον, Ακολουθία.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.