Η Θεία Λειτουργία του εν Αγίοις πατρός ημών Γρηγορίου του Θεολόγου (το πρωτότυπο Λειτουργικό κείμενον).

Επί τη μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Γρηγορίου του Θεολόγου προβαίνομεν εις την έκδοσιν της φερομένης ως Λειτουργίας του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Αύτη περιλαμβάνεται εις τον Αιγυπτιακόν τύπον και αναφέρεται εις τον προαιώνιον Υιόν και Λόγον του Θεού, εν αντιθέσει προς λοιπάς, Θείας Λειτουργίας, αίτινες απευθύνονται προς τον επουράνιον ημών Θεόν και Πατέρα. Πιστεύομεν ότι, η έκδοσις αύτη, συν Θεώ, θα προσφέρη πολύτιμον υλικόν, δι’ ού θα εμπλουτισθή το ήδη υπάρχον τελετουργικόν τοιούτον της Αγίας ημών Εκκλησίας.
Εκ βαθέων ευχόμεθα, όπως ο ανεκτίμητος ούτος πνευματικός θησαυρός αποβή κτήμα παντός Χριστιανού, χάριν της ψυχικής αυτού ωφελείας, προς τιμήν δε, του δικαίως αποκληθέντος Θεολόγου Αγίου Γρηγορίου του Ναζιανζηνού και εις δόξαν του ενανθρωπήσαντος Υιού και Λόγου του Θεού, προς Όν και ως προαναφέρομεν απευθύνεται η Λειτουργία Αύτη.

Ιωάννης Φουντούλης.

Πατήστε εδώ για να «κατεβάσετε» ολόκληρο το κείμενο της Θείας Λειτουργίας, σε rar μορφή.

Παράβαλε και:
25 Ιανουαρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Γρηγορίου του θεολόγου – Συναξάριον της ημέρας, Υμνολογική εκλογή.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θεία Λειτουργία (πρωτότυπο ή Νεοελληνικό κείμενο), Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.