Η Ανάληψις του Κυρίου Ιησού Χριστού: Η ανθρώπινη φύση στο Θεϊκό Θρόνο!

Στιχηρό των εκεκραγαρίων του εσπερινού. Ήχος πλ. β’

Ο Κύριος ανελήφθη εις ουρανούς, ίνα πέμψη τον Παράκλητον τω κόσμω. Οι ουρανοί ητοίμασαν τον θρόνον αυτού, νεφέλαι την επίβασιν αυτού. Άγγελοι θαυμάζουσιν, άνθρωπον ορώντες υπέρ άνω αυτών, ο Πατήρ εκδέχεται, ον εν κόλποις έχει συναϊδιον. Το Πνεύμα το άγιον κελεύει πάσι τοις Αγγέλοις αυτού, Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας. ότι ανέβη Χριστός, όπου ήν το πρότερον.

Απόδοση.

Ο Κύριος Ιησούς αναλήφθηκε στους ουρανούς, για να στείλει στον κόσμο το Αγιο Πνεύμα, τον Παράκλητο. Οι ουρανοί ετοίμασαν τον θρόνο Του, τα σύννεφα την ανάβασή Του. Οι άγγελοι θαυμάζουν βλέποντας άνθρωπο να ανεβαίνει πάνω από αυτούς! Ο Θεός Πατέρας δέχεται πάλι Αυτον που προ πάντων των αιώνων έχει αχώριστο στην αγκαλιά Του. Το Αγιο Πνεύμα δίνει εντολή στους Αγγέλους: Ανοίξτε τις πύλες του ουρανού σεις οι άρχοντες. Όλα τα έθνη χειροκροτείστε, γιατί ο Χριστός ανέβηκε πάλι στους ουρανούς, όπου βρισκόταν πριν κατέβη στη γη αλλά και προ παντων των αιώνων.

Στιχηρόν Ιδιόμελον των αποστίχων. Ήχος β’

Ετέχθης ως αυτός ηθέλησας, εφάνης, ως αυτός ηβουλήθης, έπαθες σαρκί, ο Θεός ημών, εκ νεκρών ανέστης, πατήσας τον θάνατον, ανελήφθης εν δόξη, ο τά σύμπαντα πληρών, και απέστειλας ημίν Πνεύμα θείον, τού ανυμνείν και δοξάζειν σου την θεότητα.

Απόδοση.

Κύριε, ήλθες στη γη και γεννήθηκες ως ανθρωπος, όπως το θέλησες. Φανερώθηκες στην βάπτισή Σου όπως σχέδίασες. Υπέμεινες τα Πάθη και τον σταυρικό θάνατο σαν άνθρωπος, ο Θεός μας! Αναστήθηκες από τους νεκρούς, αφού πάτησες τον θάνατο! Αναλήφθηκες στους ουρανούς Εσύ, που γεμίζεις με την παρουσία Σου τα σύμπαντα και μας έστειλες στον κόσμο το Θείο και Αγιο Σου Πνεύμα, για να ανυμνούμε και να δοξάζουμε την θεότητά Σου.

Απολυτίκιον Ήχος δ’

Ανελήφθης εν δόξη, Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποιήσας τους Μαθητάς, τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών διά της ευλογίας, ότι Συ ει ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου.

Απόδοση.

Αναλήφθηκες με δόξα στους ουρανούς, Χριστέ Θεέ μας, αφού έκαμες χαρούμενους τους μαθητές Σου με την υπόσχεση πως θα τους στείλεις το Αγιο Πνεύμα, και αφού μάλλιστα, βεβαιώθηκαν με την ευλογία Σου, πως Εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου.

Κοντάκιον Αυτόμελον Ήχος πλ. β’

Την υπέρ ημών πληρώσας οικονομίαν, και τα επί γής ενώσας τοις ουρανίοις, ανελήφθης εν δόξη, Χριστε ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλλά μένων αδιάστατος, και βοών τοις αγαπώσί Σε: Εγώ ειμι μεθ’ υμών, και ουδείς καθ’ υμών.

Απόδοση.

Αφού εκπλήρωσες όλα όσα αφορούσαν τη σωτηρία μας, και τα οποία είχαν σχεδιασθεί με τη θεία Σου οικονομία, και αφού ένωσες τα επίγεια με τα ουράνια, αναλήφθηκες με δόξα στους ουρανούς, Χριστέ ο Θεός ημών, χωρίς να χωρισθείς από κανέναν, αλλά μένοντας ενωμένος με τον Πατέρα και το Αγιο Πνεύμα, λέγοντας σε όσους Σε αγαπούν: Εγώ είμαι μαζί σας, και γι’ αυτό, κάνείς δεν μπορεί να είναι εναντίον σας.

Νεοελληνική απόδοση Μοναχής Θεοδοσίας

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.