Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί.

Οταν ο νους εισέλθη εις την καρδίαν και η γλυκυτάτη ευχή δονή αυτήν, τότε ο νους έρχεται εις αίσθησιν πνευματικήν και το βάθος της ψυχής γίνεται ως μία θυρίδα, δια της οποίας οράται το ταμείον το ουράνιον, η βασιλεία των ουρανών.

Ετσι φαίνεται ότι η καθαρή καρδία και η βασιλεία των ουρανών είναι ένα πράγμα και αποδεικνύεται αληθής ο λόγος του Θεού, ότι «η βασιλεία του Θεού εντός υμών εστιν». Αλλά μάλλον εδώ πρέπει να διορθώσωμεν τον λόγον, διότι ο λόγος του Θεού δεν χρειάζεται αποδείξεις, επειδή ο Κυριος είναι η αυτοαλήθεια και αυτός έπλασε την ψυχήν κατ εἰκόνα και ομοίωσιν αυτού.

Και όπως ο Παράδεισος δεν είναι τίποτε άλλο, παρά το πρόσωπον και το φως του Αγίου Θεού, έτσι και η καθαρή ψυχή είναι ένας παράδεισος και μόνη αυτή είναι κληρονόμος της βασιλείας των ουρανών και δι αὐτήν και μόνον ισχύει ο μακαρισμός του Κυρίου• «Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία ότι αυτοί τον Θεόν όψονται» (Ματθ. ε´ 8). Δια τούτο και «οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του πατρός αυτών» (Ματθ. ιγ´ 43).

Αποδεικνύεται δε αληθής ο λόγος του Αββᾶ Ισαάκ, που μας προτρέπει• «Σπούδασον να εισέλθης εντός του ταμείου της καρδίας σου και θέλεις ιδή το ταμείον το ουράνιον. Διότι ένα είναι και τα δύο και δια μιας εισόδου συγχρόνως βλέπονται• επειδή η κλίμαξ εκείνη της Βασιλείας είναι εντός σου κεκρυμμένη» (Λογος Λ´).

Δια τον λόγον αυτόν και η αξία της ψυχής είναι τόσον μεγάλη, ώστε δεν μπορεί να συγκριθή προς αυτήν ούτε όλος ο κόσμος. «Τι γαρ ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδήση τον κόσμον όλον και ζημιωθή την ψυχήν αυτού;» (Μαρκ. η´ 36).

Οπως δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως εις αυτήν την ζωήν, τι είναι ακριβώς ο Παράδεισος, έτσι δεν ημπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως και την αξίαν της ψυχής και τι μεγαλείον κρύβει μέσα εις αυτήν ο Αγιος Τριαδικός Θεός.
Οσον κατανοεί κανείς την ψυχήν του, τόσον εισέρχεται και εις την γνώσιν της Αγίας Τριάδος. Και η γνώσις της Αγίας Τριάδος μας δίδει την δυνατότητα να κατανοήσωμεν και το κάλλος της ψυχής μας, διότι η ψυχή είναι ακριβές αντίγραφον του Θεού, της Αγίας Τριάδος. Αυτό σημαίνει το «κατ εἰκόνα» της ψυχής.

Το θέαμα της καθαρότητος της ψυχής και η αίσθησις της ουρανίου βασιλείας είναι πολύ θαυμαστόν, και όταν ο νους θεάται αυτό συγκλονίζεται και μεταδίδει τον θαυμασμόν του εν σιωπή προς την ψυχήν, η οποία αναλύεται εις γλυκύτατα δάκρυα ευχαριστίας προς τον πάνσοφον πλαστουργόν μας, τον Αγιον Τριαδικόν Θεόν, όπου τόσην ωραιότητα και Χαριν περιέκρυψε εις αυτό το σκεύος της ψυχής, που περιβάλλεται από το σώμα, το οποίον χρησιμοποιεί ως όργανον των ενεργειών της.

Δοξα τη συγκαταβάσει σου, Φιλανθρωπότατε Αγιε Κυριε, όπου μου αποκαλύπτεις το νόημα της ψυχής μου, δια να την ετοιμάζω δια την Βασιλείαν σου. Αμήν.

Αγιον Ορος

Από το περιοδικό «Η δράσις μας», τεύχος Απριλίου 2004.

Κατηγορίες: Άρθρα. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.