Του Οσίου πατρός ημών Ιωάνου του Χρυσοστόμου – ομιλία ΝΖ’ εις το κατά Ιωάννην, Θ’ 6-16 «Ταύτα ειπών ο Ιησούς, έπτυσε χαμαί…».

«Ταύτα ειπών ο Ιησούς, έπτυσε χαμαί, και εποίησε πηλόν εκ του πτύσματος, και επέχρισε τον πηλόν επί τους οφθαλμούς του τυφλού, και είπεν αυτώ˙ Ύπαγε, νίψαι εις την κολυμβήθραν του Σιλωάμ».

Τους μέλλοντάς τι παρά των αναγινωσκομένων καρπούσθαι, ουδέ το μικρόν των λεγομένων παρατρέχειν δει˙ δια γαρ τούτο ερευνάν τας Γραφάς εκελεύσθημεν, επειδή δοκεί τα πολλά (καίτοι γε αυτόθεν όντα εύκολα), πολλήν εν τω βάθει διάνοιαν έχειν αποκεκρυμμένην. Όρα γαρ οιόν εστί και το παρόν. «Ταύτα γαρ ειπών», φησίν, «έπτυσε χαμαί». Ποία ταύτα; «Ίνα φανερωθή η δόξα του Θεού», και ότι «δει με εργάζεσθαι τα έργα του πέμψαντός με». Ου γαρ απλώς ανέμνησεν ημάς των ειρημένων ο Ευαγγελιστής, και επήγαγεν ότι «έπτυσεν», αλλά δηλών ότι τον λόγον δια των έργων επιστώσατο. Και δια τι μη ύδατι κέχρηται, αλλά πτύσματι εις τον πηλόν; Έμελλεν αυτόν πέμπειν εις του Σιλωάμ. Ίν’ ουν μηδέν επιγραφή τη πηγή, αλλά μάθης ότι η εκ του στόματος εξελθούσα δύναμις αυτή και διέπλασε και ανέωξε τους οφθαλμούς, έπτυσε χαμαί. …

«Αφού είπεν αυτά ο Ιησούς, έπτυσε κάτω και έκαμε πηλόν με το πτύσμα και ήλειψε τον πηλόν εις τους οφθαλμούς του τυφλού και είπεν εις αυτόν˙ Πήγαινε και πλύσου εις την κολυμβήθραν του Σιλωάμ».

Αυτοί που πρόκειται ν’ αποκομίσουν κάποιαν ωφέλειαν από τα αναγινωσκόμενα πρέπει να μη παρατρέχουν ούτε το παραμικρόν από τα λεγόμενα˙ διότι δια τούτο ελάβομεν εντολήν να ερευνώμεν τας Γραφάς, επειδή θεωρούνται τα περισσότερα από αυτά (αν και βέβαια ευθύς αμέσως γίνονται κατανοητά) ότι έχουν κρυμμένα εις το βάθος πολλά σπουδαία νοήματα. Πρόσεχε λοιπόν ποίο είναι και το νόημα του παρόντος χωρίου. Διότι λέγει˙ «Αφού είπεν αυτά έπτυσε κάτω». Ποία αυτά; «Δια να φανερωθή η δόξα του Θεού», και ότι «πρέπει να εκτελώ εγώ τα έργα αυτού που με απέστειλεν». Διότι δεν μας υπενθύμισεν έτσι απλώς τα λεχθέντα ο Ευαγγελιστής και επρόσθεσεν ότι «έπτυσεν», αλλά δια να δηλώση ότι τον λόγον τον επεβεβαίωσε με τα έργα του. Και διατί δεν χρησιμοποιεί νερό εις τον πηλόν, αλλά πτύσμα; Επειδή επρόκειτο να στείλη αυτόν εις την κολυμβήθραν του Σιλωάμ. Δια να μη αποδοθή λοιπόν καμμία θεραπευτική δύναμις εις την πηγήν, αλλά δια να μάθης ότι η δύναμις που εξήλθεν από το στόμα του, ότι αυτή διέπλασε και ήνοιξε τους οφθαλμούς, έπτυσε κάτω. …

Αγίου Ιωάνου του Χρυσοστόμου – ομιλία ΝΖ’ εις το κατά Ιωάννην, Θ’ 6 – 16, «Ταύτα ειπών ο Ιησούς, έπτυσε χαμαί…».

Η/Υ επιμέλεια: Ελένης Χρήστου, Σοφίας Μερκούρη.

Παράβαλε και:
Κυριακή του Τυφλού: Η Ευαγγελική περικοπή της Θ. Λ., ομιλία του Οσ. Αστερίου Επισκόπου Αμασείας, εις τον εκ γενετής τυφλόν.
Κυριακή του τυφλού: Μνήμη και πάντων των Αιτωλοακαρνάνων Αγίων: Συναξάριον, Ασματική Ακολουθία – Χαραλάμπους Μπούσια.
Κυριακή του τυφλού: Υμνολογική εκλογή.
Για Την Υπομονή και «πόσο είναι το κέρδος από τις θλίψεις» – Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.
κυριακή του τυφλού: Το Αποστολικόν Ανάγνωσμα της Θ. Λ., «Τίνα φοβηθήσομαι», λόγος του αειμνήστου Μητροπ. Νικαίας Γεωργίου Παυλίδου
Ακολουθία των από δημίων και δεσμοφυλάκων Αγίων – Γερασίμου μοναχού του Μικραγιαννανείτου (Αποσπάσματα).
Κυριακή του τυφλού (videos).
Κυριακή του τυφλού: περί Θείου Φωτισμού και πνευματικώς τυφλών – γέροντος Παϊσσίου του Αγιορείτου.
Κυριακή του Τυφλού: συ διδάσκεις ημάς; – Αρχιμ. Θεμιστοκλέους Μουρτζανού.
Κυριακή του τυφλού: Προσοχή στα μάτια μας! – Μητροπ. Νέας Σμύρνης Συμέων.
Του Οσίου πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου – ομιλία ΝΣΤ’, κατά Ιωάννην Θ. 9 – 15, «Και παράγων ο Ιησούς είδεν άνθρωπον τυφλόν εκ γενετής.».

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.