Η Ιταλική επίθεσις κατά της Ελλάδος το 1940: Διπλωματικά Έγγραφα αριθ. 51-60.

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Από της Ιταλικής επιθέσεως κατά της Αλβανίας μέχρι της
εισόδου της Ιταλίας εις τον πόλεμον.
(7 Απριλίου 1939 – 10 Ιουνίου 1940)
Έγγραφα υπ’ αριθ. 51-60

Αριθ. 51
Ο εν Ρώμη Πρεσβευτής προς το Β. Υπουργείον των Εξωτερικών.
22 Σεπτεμβρίου 1939
Ο κόμης Τσάνο, τον οποίον επί τη δημοσιεύσει του ελληνοϊταλικού ανακοινωθέντος έκρινα επιβαλλόμενον να ζητήσω να επισκεφθώ, με εδέχθη αμέσως χθες την εσπέραν. Λίαν φιλοφρόνως μοι εξέφρασε την ικανοποίησίν του δια την επελθούσαν διευκρίνισιν των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και την άρσιν των μέχρι τούδε παρεξηγήσεων. Ετόνισεν ότι η Ιταλία ουδεμίαν βλέψιν οικονομικής κει έτι ολιγώτερον πολιτικής φύσεως είχεν ή έχει επί της Ελλάδος και εν μόνον επιθυμεί, την εδραίωσιν των μετ’ αυτής σχέσεων εμπιστοσύνης και φιλίας, με παρεκάλεσε δε να επαναλάβω τούτο άπαξ έτι εις την Υμετέραν Εξοχότητα.
Π. Μεταξάς.
Αριθ. 52.
Ο Πρωθυπουργός και Υπουργός των Εξωτερικών προς
την εν Ρώμη Β. Πρεσβείαν.
30 Σεπτεμβρίου 1939
Εκάλεσα σήμερον τον Πρεσβευτήν της Ιταλίας και τω ανεκοίνωσα την απάντησιν της Β. Κυβερνήσεως εις την γενομένην υπ’ αυτού, εντολή της Ιταλικής Κυβερνήσεως, ανακοίνωσιν. Το κείμενον της απαντήσεώς μας έχει ως ακολούθως:
«Η Βασιλική Κυβέρνησις έλαβεν υπό σημείωσιν την ανακοίνωσιν εις ην, κατόπιν οδηγιών του Ντούτσε, ο Πρεσβευτής της Ιταλίας ευηρεστήθη να προβή προς τον Πρωθυπουργόν την 12 τρέχοντος και ης εξετίμησε μεγάλως το πνεύμα.
»Αι νέαι διαβεβαιώσεις αι περιεχόμεναι εις την ανακοίνωσιν ταύτην, αι οποίαι μαρτυρούν περί των φιλικών διαθέσεων της Ιταλίας έναντι της Ελλάδος, εγένοντο δεκταί μετά της ζωηροτέρας ικανοποιήσεως. Αι φιλικαί αύται διαθέσεις, αι οποίαι ανταποκρίνονται πλήρως προς τα αισθήματα της Ελλάδος προς την Ιταλίαν, εδημιούργησαν μεταξύ των δύο χωρών μας μίαν ατμόσφαιραν εγκαρδιότητος, δια την οποίαν η Βασιλική Κυβέρνησις χαίρει όλως ιδιαιτέρως.
»Η αυθόρμητος χειρονομία του Ντούτσε να απομακρύνη τα ιταλικά στρατεύματα εκ της ελληνοαλβανικής μεθορίου συνεκίνησε βαθέως τον ελληνικόν λαόν, όστις παρηκολούθησε μετά της ζωηροτέρας συμπαθείας τας προσπαθείας του Ντούτσε προς διατήρησιν της ειρήνης.
»Ιδιαιτέρως ευαίσθητος εις τα αισθήματα τα οποία ενέπνευσαν την χειρονομίαν ταύτην, η Βασιλική Κυβέρνησις έσπευσε να διατάξη ανάλογα στρατιωτικά μέτρα.
»Η Βασιλική Κυβέρνησις είναι ευτυχής, δραττομένη της παρούσης ευκαιρίας, όπως επιβεβαιώση εκ νέου την πρόθεσίν της να συνεχίση τη πολιτικήν της ειρήνης εις την οποίαν παραμένει βαθέως προσηλωμένη ως και την ειλικρινή επιθυμίαν της να ίδη εγκαινιαζομένην μεταξύ της Ιταλίας και της Ελλάδος μίαν νέαν περίοδον φιλίας και συνεννοήσεως φέρουσαν την σφραγίδα της μεγαλυτέρας αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
»Εμπνεομένη εκ της πολιτικής ταύτης και έχουσα την πεποίθησιν ότι η Ιταλική Κυβέρνησις συμμερίζεται αυτήν εξ ολοκλήρου, η Ελληνική Κυβέρνησις τρέφει την σταθεράν ελπίδα ότι η εξέλιξις της διεθνούς καταστάσεως θα παράσχη εις προσεχές μέλλον την ευκαιρίαν εις τας δύο Κυβερνήσεις να προσδώσουν εις τας σχέσεις των πλέον συγκεκριμένην μορφήν εν όψει μιας γονίμου και πλήρους εμπιστοσύνης συνεργασίας επί όλων των επιπέδων.
»Εν τω μεταξύ η Ελληνική Κυβέρνησις είναι αποφασισμένη να εμπνέηται εκ των αρχών των εξαγγελλομένων εις το Σύμφωνον Φιλίας, Συνδιαλλαγής και Δικαστικού Διακανονισμού το υπογραφέν μεταξύ της Ιταλίας και της Ελλάδος εν Ρώμη την 23 Σεπτεμβρίου 1928».
Μεταξάς.
Αριθ. 53.
Σημείωμα περί συνομιλίας του Μονίμου Υφυπουργού των Εξωτερικών μετά του Πρέσβεως της Ιταλίας.
10 Οκτωβρίου 1939.
Με επεσκέφθη σήμερον ο Πρεσβευτής της Ιταλίας όστις μοι ανεκοίνωσεν ότι η Κυβέρνησίς του έμεινε πλήρως ικανοποιημένη εκ του επιδοθέντος αυτώ ημετέρου σημειώματος, παρεκάλει δε μόνον όπως τούτο περιαφθή τον τύπον ενυπογράφου διακοινώσεως. Εις ταύτην, μοι είπε, θα απαντήση ωσαύτως δι’ ενυπογράφου διακοινώσεως, αλλά, συμφώνως προς ας έχει οδηγίας, την απάντησίν του ταύτην θέλει προηγουμένως ανακοινώση εις την Κυβέρνησίν του ίνα λάβη την έγκρισιν αυτής. Ηυχαρίστησα τον κ. Γκράτσι δια την ανακοίνωσίν του ταύτην, δηλώσας ότι είμεθα απολύτως σύμφωνοι όσον αφορά τον τύπον και ότι επειδή δεν πρόκειται να γίνη ουδεμία μεταβολή εις το κείμενον δύναται να ετοιμάση από τούδε την απάντησίν του. Του Ιταλού Πρεσβευτού τονίσαντος, περαιτέρω, ότι το μάλλον ενδιαφέρον μέρος του ημετέρου σημειώματος είναι το αναφερόμενον εις το πνεύμα όπερ θα διέπη εις το μέλλον τας ελληνοϊταλικάς σχέσεις, απήντησα ότι δεν είναι ολιγώτερον ενδιαφέρον και το τελευταίον σημείον εν ω αναφέρεται ότι θέλομεν προβή εις την ανανέωσιν του Συμφώνου ευθύς ως αι περιστάσεις το επιτρέψουν, αν δε δεν δυνάμεθα να το πράξωμεν από τούδε, τούτο οφείλεται εις την στερράν απόφασιν της Ελληνικής Κυβερνήσεως να μη απομακρύνηται ουδέ κατά κεραίαν των ανειλημμένων παρ’ αυτής υποχρεώσεων. Ο Πρεσβευτής της Ιταλίας, εννοήσας ότι ο υπαινιγμός μου αφεώρα της Τουρκίαν, μοι είπεν ότι θα ήτο ευχής έργον αν και αύτη ηκολούθει το παράδειγμα ημών. Επανερχόμενος δε εις το ζήτημα της ανταλλαγής των περί ων πρόκειται διακοινώσεων με ηρώτησεν αν συμφωνούμεν εις την δημοσίευσιν αυτών. Τω απήντησα ότι, κατά την γνώμην μου, θα ήτο προτιμότερον εάν ηρκούμεθα εις την δημοσίευσιν σχετικών ανακοινωθέντων, εκτός αν εκείνος προτιμά την αυτουσίαν δημοσίευσιν των διακοινώσεων. Μετά ταύτα, της συνομιλίας επεκταθείσης, ο Πρεσβευτής της Ιταλίας μοι είπεν, υπό τύπον αυστηρώς προσωπικόν και υπό απόλυτον εχεμύθειαν, ότι η Ιταλική Κυβέρνησις έχει λάβη την απόφασιν όπως διαδηλώση λίαν προσεχώς κατά τρόπον επίσημον την πρόθεσιν αυτής περί οριστικής παραμονής εν τη ουδετερότητι. Ούτω, προσέθεσε, τηρουμένης αναλόγου στάσεως και εκ μέρους των βαλκανικών κρατών, θέλομεν αποφύγη τας καταστροφάς του πολέμου. Ο κ. Γκράτσι με αφήκε να εννοήσω ότι εις την ανωτέρω απόφασίν της ήχθη η Ιταλική Κυβέρνησις συνεπεία της τελευταίας επεμβάσεως της Ρωσίας και της καθόδου αυτής εις την Ανατολικήν Ευρώπην. Είναι πρόσφατος, μοι είπεν, ο σκληρός αγών ον ανέλαβεν η Ιταλία κατά του κομμουνισμού εν Ισπανία καθ’ ον έρρευσεν άφθονον το ιταλικόν αίμα, ώστε να μη δύναται να βλέπη με αδιάφορον βλέμμα την ανάμιξιν της μπολσεβικικής Ρωσίας εις τα ευρωπαϊκά πράγματα. Εκ της όλης συνομιλίας διεφαίνετο σαφώς ο φόβος ον προκαλεί εις τους Ιταλούς, τόσον δια το ίδιον αυτών καθεστώς όσον και λόγω του κινδύνου του πανσλαυϊσμού, η ρωσική παρέμβασις. Περαιτέρω ο κ. Γκράτσι με ηρώτησεν αν έχωμεν πληροφορίας περί των ρωσοτουρκικών διαπραγματεύσεων, προσθέσας ότι η Τουρκία προσπαθεί να συνδυάση τας υποχρεώσεις της προς τας Δυτικάς Δυνάμεις μετά των προς την Ρωσίαν, και ο συνομιλητής μου εδείχθη λίαν διστακτικός ιδίως προκειμένου, ως μοι είπε, περί ζητήματος ως το των Στενών των Δαρδανελλίων όπερ αποτελεί, κατ’ αυτόν, το φλέγον ζήτημα των διαπραγματεύσεων. Και επανήλθεν εκφκράζων την ευχήν όπως και η Τουρκία ακολουθήση το παράδειγμα ημών, της ενισχύσεως δηλονότι του μετώπου ουδετερότητος. Εκείνο το οποίον δύναμαι να σας βεβαιώσω, τω απήντησα, είναι ότι η Τουρκία ήκουσεν ευχαρίστως την συνεννόησιν ημών την οποίαν θεωρεί και από γενικωτέρας απόψεως επωφελή.
Μαυρουδής.
Αριθ. 54.
Ο Πρωθυπουργός και Υπουργός των Εξωτερικών
προς την εν Ρώμη Β. Πρεσβείαν.
29 Οκτκωβρίου 1939
Ο Πρεσβευτής της Ιταλίας, τη εντολή της Κυβερνήσεώς του, επρότεινεν ημίν την κάτωθι επουσιώδη τροποποίησιν της τελευταίας παραγράφου της ημετέρας απαντήσεως εις την Ιταλικήν Κυβέρνησιν, ην και εδέχθημεν:
«Η Ελληνική Κυβέρνησις είναι αποφασισμένη να εμπνέηται εκ των αρχών φιλίας και συνεργασίας των εξαγγελλομένων εις το Σύμφωνον Φιλίας, Συνδιαλλαγής και Δικαστικού Διακανονισμού το υπογραφέν μεταξύ της Ιταλίας και της Ελλάδος εν Ρώμη την 23 Σεπτεμβρίου 1928».
Η υπογραφή των διακοινώσεων έλαβε χώρα χθες, ταις αφέθη δε ως ημερομηνία η 30 Σεπτεμβρίου ε.έ. Τα κείμενα θα δημοσιευθούν, αιτήσει της Ιταλικής Κυβερνήσεως, κατά τα μέσα της προσεχούς εβδομάδος.
Μεταξάς.
Αριθ. 55.
Κείμενα ανταλλαγεισών υπό ημερομηνίαν 30 Σεπτεμβρίου 1939 επιστολών, δημοσιευθέντα την 3 Νοεμβρίου 1939.
1) Επιστολή του Πρωθυπουργού και Υπουργού των Εξωτερικών προς τον Πρεσβευτήν της Ιταλίας.
Αθήναι, 30 Σεπτεμβρίου 1939
Κύριε Πρέσβυ,
Έχω την τιμήν να φέρω εις γνώσιν της Υμετέρας Εξοχότητος ότι η Βασιλική Κυβέρνησις έλαβεν υπό σημείωσιν την ανακοίνωσιν εις ην, κατόπιν οδηγιών του Ντούτσε, ευηρεστήθηκε να προβήτε προς εμέ την 12 τρέχοντος και ης εξετίμησε μεγάλως το πνεύμα.
Αι νέαι διαβεβαιώσεις αι περιεχόμεναι εις την ανακοίνωσιν ταύτην, αι οποίαι μαρτυρούν περί των φιλικών διαθέσεων της Ιταλίας έναντι της Ελλάδος, εγένοντο δεκταί μετά της ζωηροτέρας ικανοποιήσεως. Αι φιλικαί αύται διαθέσεις, αι οποίαι ανταποκρίνονται πλήρως προς τα αισθήματα της Ελλάδος προς την Ιταλίαν, εδημιούργησαν μεταξύ των δύο χωρών μας μίαν ατμόσφαιραν εγκαρδιότητος, δια την οποίαν η Βασιλική Κυβέρνησις χαίρει όλως ιδιαιτέρως.
Η αυθόρμητος χειρονομία του Ντούτσε να απομακρύνη τα ιταλικά στρατεύματα εκ της ελληνοαλβανικής μεθορίου συνεκίνησε βαθέως τον ελληνικόν λαόν, όστις παρηκολούθησε μετά της ζωηροτέρας συμπαθείας τας προσπαθείας του Ντούτσε προς διατήρησιν της ειρήνης.
Ιδιαιτέρως ευαίσθητος εις τα αισθήματα τα οποία ενέπνευσαν την χειρονομίαν ταύτην, η Βασιλική Κυβέρνησις έσπευσε να διατάξη ανάλογα στρατιωτικά μέτρα.
Η Βασιλική Κυβέρνησις είναι ευτυχής δραττομένη της παρούσης ευκαιρίας, όπως επιβεβαιώση εκ νέου την πρόθεσίν της να συνεχίση την πολιτικήν της ειρήνης, εις την οποίαν παραμένει βαθέως προσηλωμένη, ως και την ειλικρινή επιθυμίαν της να ίδη εγκαινιαζομένην μεταξύ της Ιταλίας και της Ελλάδος μίαν νέαν περίοδον φιλίας και συνεννοήσεως φέρουσαν την σφραγίδαν της μεγαλυτέρας αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
Εμπνεομένη εκ της πολιτικής ταύτης και έχουσα την πεποίθησιν ότι η Ιταλική Κυβέρνησις συμμερίζεται αυτήν εξ ολοκλήρου, η Ελληνική Κυβέρνησις τρέφει την σταθεράν ελπίδα ότι η εξέλιξις της διεθνούς καταστάσεως θα παράσχη εις προσεχές μέλλον την ευκαιρίαν εις τας δύο Κυβερνήσεις να προσδώσουν εις τας σχέσεις των πλέον συγκεκριμένην μορφήν εν όψει μιας γονίμου και πλήρους εμπιστοσύνης συνεργασίας επί όλων των επιπέδων.
Εν τω μεταξύ η Ελληνική Κυβέρνησις είναι αποφασισμένη να εμπνέηται εκ των αρχών φιλίας και συνεργασίας των εξαγγελλομένων εις το Σύμφωνον Φιλίας, Συνδιαλλαγής και Δικαστικού Διακανονισμού το υπογραφέν μεταξύ της Ιταλίας και της Ελλάδος εν Ρώμη την 23 Σεπτεμβρίου 1928.
Δέξασθε παρακαλώ, κ. Πρέσβυ, την διαβεβαίωσιν της υψηλής υπολήψεώς μου.
Μεταξάς.
2) Απάντησις του Πρεσβευτού της Ιταλίας προς τον Πρωθυπουργόν και Υπουργόν των Εξωτερικών.
Αθήναι, 30 Σεπτεμβρίου 1939
Κύριε Πρόεδρε,
Δια διακοινώσεως υπό σημερινήν ημερομηνίαν η Υμετέρα Εξοχότης ευηρεστήθη να μοι γνωρίση ότι η Ελληνική Κυβέρνησις είναι ευτυχής δραττομένη της ευκαιρίας ην προσφέρει αυτή η ατμόσφαιρα εγκαρδιότητος η υφισταμένη μεταξύ των δύο χωρών, δι’ ην αύτη χαίρει όλως ιδιαιτέρως, όπως επιβεβαιώση εκ νέου την πρόθεσίν της να συνεχίση την πολιτικήν ειρήνης, εις την οποίαν είναι βαθέως προσηλωμένη, ως και την ειλικρινή επιθυμίαν της να ίδη εγκαινιαζομένην μεταξύ της Ελλάδος και της Ιταλίας μίαν νέαν περίοδον φιλίας και συνεννοήσεως φέρουσαν την σφραγίδα της μεγαλυτέρας αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
Η Υμετέρα Εξοχότης ευηρεστήθη να μοι γνωρίση συγχρόνως ότι, εμπνεομένη εκ της πολιτικής ταύτης και έχουσα την πεποίθησιν ότι η Ιταλική Κυβέρνησις συμμερίζεται αυτήν εξ ολοκλήρου, η Ελληνική Κυβέρνησις τρέφει την σταθεράν ελπίδα ότι η εξέλιξις της διεθνούς καταστάσεως θα παράσχη εις τας δύο Κυβερνήσεις, εις προσεχές μέλλον, την ευκαιρίαν να προσδώσουν εις τας σχέσεις των πλέον συγκεκριμένην μορφήν, εν όψει μις γονίμου και πλήρους εμπιστοσύνης συνεργασίας επί όλων των επιπέδων, και ότι, εν τω μεταξύ, η Ελληνική Κυβέρνησις είναι αποφασισμένη να εμπνέηται εκ των αρχών φιλίας και συνεργασίας των περιεχομένων εις το Σύμφωνον Φιλίας, Συνδιαλλαγής και Δικαστικού Διακανονισμού το υπογραφέν μεταξύ της Ελλάδος και της Ιταλίας εν Ρώμη την 23η Σεπτεμβρίου 1928.
Επί τη βάσει σχετικών οδηγιών της Κυβερνήσεώς μου, έχω την τιμήν να πληροφορήσω την Υμετέραν Εξοχότητα ότι η Ιταλία, εμπνεομένη έναντι της Ελλάδος υπό των αυτών αισθημάτων, συμμερίζεται την πρόθεσίν της να συνεχίση την πολιτικήν της ειρήνης, εις την οποίαν παραμένει βαθέως προσηλωμένη, ως και την ειλικρινή επιθυμίαν της να ίδη εγκαινιαζομένην μεταξύ της Ελλάδος και της Ιταλίας μίαν νέαν περίοδον φιλίας και συνεννοήσεως φέρουσαν την σφραγίδα της μεγαλυτέρας αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
Η Ιταλική Β. Κυβέρνησις εκφράζει και αυτή την σταθεράν ελπίδα ότι η εξέλιξις της διεθνούς καταστάσεως θα παράσχη εις τας δύο Κυβερνήσεις, εις προσεχές μέλλον, την ευκαιρίαν να προσδώσουν πλέον συγκεκριμένην μορφήν εις τας σχέσεις των, εν όψει μιας γονίμου και πλήρους εμπιστοσύνης συνεργασίας επί όλων των επιπέδων.
Εν τω μεταξύ η Ιταλική Β. Κυβέρνησις είναι αποφασισμένη να εμπνέηται εκ των αρχών φιλίας και συνεργασίας των εξαγγελλομένων εις το Σύμφωνο Φιλίας, Συνδιαλλαγής και Δικαστικού Διακανονισμού, το οποίον υπεγράφη μεταξύ της Ελλάδος και της Ιταλίας εν Ρώμη την 23 Σεπτεμβρίου 1928.
Δέξασθε παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, την έκφρασιν της υψίστης υπολήψεώς μου.
Ε. Γκράτσι.
Αριθ. 56.
Ο εν Ρώμη Πρεσβευτής προς το Β. Υπουργείον των Εξωτερικών.
21 Μαρτίου 1940.
Ηρώτησα τον κόμητα Τσάνο υπό τίνα έννοιαν τα Βαλκάνια απετέλεσαν το αντικείμενον των εν Μπρέννερ συνομιλιών μεταξύ του Γερμανού Καγκελλαρίου και του κ. Μουσσολίνι. Και κατ’ αρχάς μεν διέψευσεν ότι εγένετο εκεί λόγος περί Βαλκανίων όταν όμως υπηνίχθην ότι είχον άλλοθεν αντίθετον βεβαίωσιν μοι είπεν ότι μεταξύ πολλών άλλων θεμάτων εθίγη και το ζήτημα των Βαλκανίων και ότι η πολιτική της διατηρήσεως της ειρήνης εις την περιοχήν ταύτην παραμένει αμετάβλητος. Προσέθηκεν ότι δεν πρέπει εις τας προσφάτους συναντήσεις να ίδω τι το έκτακτον και εξαιρετικόν, καθόσον πρόκειται περί συσκέψεων εν τω πλαισίω της καθιερωμένης τάξεως προς συζήτησιν των εσωτερικών υποθέσεων του Άξονος.
Ηρώτησα κατόπιν εάν υπάρχη πιθανότης ότι η Ρωσία μετά την λήξιν της φινλανδικής επιχειρήσεως θα επαναφέρη επί του τάπητος τα αφορώντα την Νοτιοανατολικήν Ευρώπην ζητήματα, ως π.χ. το της Βεσσαραβίας.
Γνωρίζετε, μοι είπεν, ότι αι μετά των Σοβιέτ σχέσεις μας δεν είναι τοιαύται ώστε να είμαι εις θέσιν να γνωρίζω καλώς τας προθέσεις των˙ έχω όμως διαβεβαιώσεις εκ μέρους της Γερμανίας ότι δεν υφίσταται τοιούτος κίνδυνος.
Παρετήρησα ότι κατά τινά διάδοσιν επίκειται προσέγγισις της Ιταλίας και των Σοβιέτ. Μοι απήντησε κατηγορηματικώς ότι τούτο δεν αληθεύει.
Εν τέλει συνοψίζων ετόνισεν ότι ευρισκόμεθα βεβαίως εις περίοδον παρουσιάζουσαν συχνάς μεταβολάς αλλά, όπως έχουν σήμερον τα πράγματα, ουδεμίαν έχει ανησυχίαν όσον αφορά τα Βαλκάνια.
Ι. Πολίτης.
Αριθ. 57.
Σημείωμα περί συνομιλίας του Μονίμου Υφυπουργού των Εξωτερικών μετά του Πρεσβευτού της Ιταλίας.
29 Μαρτίου 1940.
Επέδωκα εις τον κ. Πρεσβευτήν της Ιταλίας σημείωμα με τας συγκεντρωθείσας παρ’ ημίν πληροφορίας περί κινήσεως αλβανικών σωμάτων έναντι των συνόρων μας, δι’ ενδεχομένην δράσιν εντός αυτών, και τω επέστησα την προσοχήν ίνα καταπνιγούν τοιαύται τάσεις δυνάμεναι να διαταράξουν τας αγαθάς σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών.
Μαυρουδής.
Αριθ. 58.
Ο εν Ρώμη Πρεσβευτής προς το Β. Υπουργείον των Εξωτερικών.
11 Απριλίου 1940.
Ξένος συνάδελφος με εβεβαίωσεν ότι εις τους κύκλους του Βατικανού υπήρχον σήμερον πληροφορίαι περί επιχειρήσεως μελετωμένης κατά της Κερκύρας. Ανάλογοι πληροφορίαι κυκλοφορούν και εις την Λέσχην των Δημοσιογράφων, το περίεργον δε είναι ότι παρομοίαν διάδοσιν ανέφερον ταυτοχρόνως οι Πρόξενοι ημών εν Τεργέστη και Βρινδησίω. Ταύτα δεν τυγχάνουν άσχετα προς άλλην πληροφορίαν αρίστης πηγής, καθ’ ην η Ιταλική Κυβέρνησις μελετά να αντιδράση κατά των αγγλικών ναυτικών περιπολιών εν τη Αδριατική κηρύττουσα ταύτην κλειστήν θάλασσαν. Εν πάση περιπτώσει, δεδομένης της εγγυήσεως της Αγγλίας και της Γαλλίας, επιχείρησις κατά της Κερκύρας θα εσήμαινε την είσοδον της Ιταλίας εις τον πόλεμον προς τας Δυτικάς Δυνάμεις, και περί μιας τοιαύτης προθέσεως δεν υφίστανται απταί ενδείξεις. Εκτός εάν η Ιταλία, λόγω των περιπλοκών του Βορρά, θεωρήση την στιγμήν εύθετον ίνα διακινδυνεύση τα πάντα.
Ι. Πολίτης.
Αριθ. 59.
Η εν Γενεύη Μόνιμος Αντιπροσωπεία προς το
Β. Υπουργείον των Εξωτερικών.
12 Απριλίου 1940.
Εκ καλής πηγής πληροφορούμαι ότι εις τους κύκλους του Βατικανού κυκλοφορεί είδησις καθ’ ην είναι πιθανωτάτη η εκδήλωσις ιταλικής στρατιωτικής ενεργείας προς την Θεσσαλονίκην.
Μ. Μελάς.
Αριθ. 60.
Ο εν Σόφια Πρεσβευτής προς το Β. Υπουργείον των Εξωτερικών.
12 Απριλίου 1940
Κρίνω σκόπιμον να μεταδώσω υμίν ότι εκυκλοφόρησε χθες ενταύθα πληροφορία περί προσεχούς καταλήψεως της Κερκύρας παρά των Ιταλών.
Πιπινέλης.

Από το βιβλίο: Η Ιταλική επίθεσις κατά της Ελλάδος.
ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΑΘΗΝΑΙ 1940

Η/Υ επιμέλεια Σοφίας Μερκούρη

Κατηγορίες: Ιστορικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.