Αι αρχαιότητες.

Το άρθρον 60 του νόμου, ο οποίος προστατεύει τας αρχαιότητας, διατάσσει: «Όλαι αι εντός της Ελλάδος αρχαιότητες, ως έργα των προγόνων του Ελληνικού λαού, θεωρούνται κτήμα εθνικόν όλων των Ελλήνων εν γένει».
Είναι λοπόν καθήκον εξαιρετικόν όλων ημών να προφυλάσσωμεν και προστατεύωμεν τας αρχαιότητας, αι οποίαι είναι σωζόμενα κειμήλια του βίου των προγόνων μας. Διότι οι πρόγονοι ημών ήσαν ο ευγενέστατος λαός της ανθρωπότητος και εδώρησαν εις τους μεταγενεστέρους το φως, το οποίον καθοδηγεί σήμερον τον κόσμον.
Κειμήλια των προγόνων μας είναι οι ηρειπωμένοι ναοί των, αγάλματα, οι τάφοι, οι ενεπίγραφοι λίθοι, τα αγγεία, τα αντικείμενα τα οποία στολίζουν τους τάφους των, και παν εν γένει έργον τέχνης. Πάντα ταύτα εξήλθον από τας χείρας των προγόνων μας. Και δι’ αυτό πρέπει να είναι δι’ ημάς τους Έλληνας ιερά, προσφιλή και πολύτιμα. Είναι ιερά ως μία οικογενειακή εικών, την οποίαν έχομεν από γενεών παρά των πατέρων μας.
Θα την παρεδίδετε ποτέ την εικόνα εκείνην εις ξένον; Θα εδέχεσθε να την εμπορευθήτε και να την πωλήσετε ποτέ την εικόνα αυτή; Όχι βέβαια! Η εικών αύτη θα μένη πάντοτε ιερόν κειμήλιον της οικογενείας. Οποιονδήποτε των μελών της οικογενείας και αν την κατέχη, ανήκει εις όλην την οικογένειαν. Διότι με την εικόνα αυτήν μετεδόθη εις ημάς ως κληρονομία η ευλογία των γενεών των προπατόρων μας.
Τοιαύτα είναι και τα κειμήλια των προγόνων μας. Δι’ αυτών μετεβίβασαν εις ημάς το φως της δόξης των και την ευλογίαν των. Διότι το αθάνατον πνεύμά των εχάρισεν εις ημάς τους προγόνους των και εξακολουθεί να μας χαρίζη δια μέσου των αιώνων την προστασίαν του. Δι’ αυτών μας αφήκαν ως κληρονομίαν δύναμιν, η οποία είναι ανωτέρα των όπλων μας και των βραχιόνων μας.
Την βοήθειαν, την οποίαν προσέφερον οι φιλελληνικοί λαοί εις τον αγώνα των πατέρων μας, εις την μνήμην των προγόνων μας την προσέφερον. Εις τας ναυμαχίας του αγώνος των πατέρων μας, της Ερεσού, της Σάμου, των Πατρών, του Ναυπλίου, εξύμνει η παγκόσμιος ποίησις την Σαλαμίνα και το Αρτεμίσιον. Εις τας μάχας της Άμπλιανης, της Γραβιάς, των Δερβενακίων ενεθυμείτο τας μάχας του Μαραθώνος και των Πλαταιών.
Οι παλαιοί ημών πρόγονοι εμάχοντο και αυτοί, αόρατοι, εις την πρώτην γραμμήν, εις τας τάξεις των πατέρων μας, διότι προέβαλλον υπέρ αυτών λάμπουσαν ασπίδα την δόξαν των.
Δια τούτο παν ό,τι απομένει από τον βίον των προγόνων μας, πρέπει να είναι δι’ ημάς ιερόν και άγιον, όπως τα ιερά σκεύη εις τους ναούς. Τα εις τα μουσεία του Έθνους αρχαία κειμήλια ανήκουν εξ ίσου εις όλους τους Έλληνας. Δύναται λοιπόν κανείς να φαντασθή ιερώτερον καθήκον της Ελληνικής φιλοπατρίας από τον σεβασμόν και την αγάπην προς τα αρχαία κειμήλια; Δεν πρέπει όλοι οι πολίται να αγρυπνούν επ’ αυτών;
Ο τυμβωρύχος, εκείνος δηλαδή ο οποίον ανασκάπτει κρυφίως αρχαίους τάφους και σχίζει τα στέρνα της γης δια να ανεύρη και κλέψη αρχαία κειμήλια, ομοιάζει ε τον ιερόσυλον, ο οποίος θραύει την θύραν του ναού δια να κλέψη τα ιερά σκεύη. Ο πωλών κρυφίως εις ξένους αρχαία κειμήλια άνευ της αδείας του Κράτους, ο αρχαιοκάπηλος, όπως λέγεται, είναι εξ ίσου ένοχος. Όσοι καταστρέφουν ή ρυπαίνουν τα αρχαία μάρμαρα της προγονικής δόξης είναι εξ ίσου ένοιχοι. Ομοιάζουν προς τους αγρίους εκείνους τυράννους των χρόνων της δουλείας, οι οποίοι ειρήρχοντο εις τους ναούς μας, υβρίζον την Αγίαν Τράπεζαν, ερρύπαινον τας αγίας εικόνας και εξώρυσσον τους οφθαλμούς των αγίων.
Όλοι αυτοί είναι εχθροί του Έθνους. Οι πολίται, εις τους οποίους, ως μέλη του Έθνους, ανήκουν αι αρχαιότητες, άγρυπνοι φύλακες τούτων, οφείλουν να καταγγέλλουν εις τας αρχάς τους εχθρούς τούτους του Έθνους δια τας πράξεις των, ως τα βαρύτερα κατά της Πατρίδος εγκλήματα.
Εμμανουήλ Λυκούδης (Κατά διασκευήν).

Από το Αναγνωστικό της ΣΤ’ τάξεως του Δημοτικού σχολείου.
Εν Αθήναις 1964

Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων

Η/Υ επιμέλεια Σοφίας Μερκούρη.

Κατηγορίες: Άρθρα, Ιστορικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.