Του Οσίου Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου – ομιλία δεκάτη-ενάτη, ΕΙΣ ΤΟΥΣ Αγίους τεσσαράκοντα Μάρτυρας.

1. Ποίος κορεσμός θα ημπορούσε να υπάρξη από την μνήμην των μαρτύρων, δι’ αυτόν ο οποίος αγαπά τους μάρτυ¬ρας; Διότι η τιμή προς τους ανδρείους από μέρους των συνδούλων των, αποδεικνύει την εύνοιαν προς τον κοινόν Κύριον. Είναι άλλωστε όλοφάνερον ότι αυτός ο οποίος παραδέχεται τους γενναίους άνδρας, δεν θα υστερήση κατά την μίμησιν, όταν ευρεθή εις παρομοίας περιστάσεις.

Για να διαβάσετε ή και να κατεβάσετε ολόκληρο το πρωτότυπο κείμενο με την Νεοελληνική απόδοση της ομιλίας του Αγίου Πατρός, πατήστε εδώ.

Παράβαλε και:
09 Μαρτίου, μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα μαρτύρων, των εν Σεβαστεία: Συναξάριον της ημέρας, Υμνολογική εκλογή, Παρακλητικός Κανών.
09 Μαρτίου, Αγίου Ρωμανού του Μελωδού – δύο Κοντάκια εις τους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρας.
09 Μαρτίου, μνήμη και των Νεομαρτύρων Χρήστου και Πανάγου των εκ Γαστούνης: Βίος και Ασματική Ακολουθία.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.