01 Φεβρουαρίου, μνήμη και του Αγίου Ηλιού του εξ Ηλιουπόλεως, του εν Δαμασκώ Μαρτυρήσαντος – Α. Παπαδοπούλου – Κεραμέως.

…Εις το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον αναγράφεται ότι: «ηρώτα τις των Φαρισαίων τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, ίνα φάγη μετ’ αυτού. Και εισελθών εις την οικίαν του Φαρισαίου, ανεκλίθη. Και ιδού γυνή εν τη πόλει, ήτις ην αμαρτωλός, γνούσα ότι ανάκειται εν τη οικία του Φαρισαίου, κομίσασα αλάβαστρον μύρου, στάσα παρά τους πόδας αυτού οπίσω κλαίουσα, ήρξατο βρέχειν τους πόδας αυτού, και ταις θριξί της κεφαλής αυτής εξέμαξε και κατεφίλει τους πόδας αυτού και ήλειφε τω μύρω. Ιδών δε ο Φαρισαίος ο καλέσας αυτόν είπεν εν εαυτώ: «ούτος ει ην προφήτης, εγίνωσκε τις και ποταπή η γυνή, ήτις άπτεται αυτού, ότι αμαρτωλός έστι». Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν: «Σίμων, [Σίμων] έχω σοι τι ειπείν», ο δε φησί? «διδάσκαλε ειπέ». «Δύο χρεωφειλέται ήσαν δανειστή τινι, ο εις ώφειλε δηνάρια πεντακόσια, ο δε έτερος πεντήκοντα, μη εχόντων δε αυτών αποδούναι, αμφοτέροις εχαρίσατο. Τις ουν αυτών πλέον αγαπήσει»; Αποκριθείς δε ο Σίμων είπεν: «υπολαμβάνω, ότι ω το πλείον εχαρίσατο». Ο δε είπεν αυτώ·» ορθώς εκρίνας» και στραφείς προς την γυναίκα τω Σίμωνι έφη: «βλέπεις ταύτην την γυναίκα; Εισήλθον σου εις την οικίαν, ύδωρ εις τους πόδας μου ουκ έδωκας, αύτη δε τοις δάκρυσιν έβρεξέ μου τους πόδας και ταις θριξίν αυτής έξέμαξε. Φίλημά μοι ουκ έδωκας. Αύτη δε αφ’ ης εισήλθον, ου διέλιπε καταφιλούσά μου τους πόδας. Ελαίω την κεφαλήν μου ουκ ήλειψας, αύτη δε μύρω ήλειψέ μου τους πόδας. Ου χάριν λέγω σοι, αφέωνται αυτής αι αμαρτίαι, διότι ηγάπησε πολύ. Ω δε ολίγον αφίεται, ολίγον αγαπά». Είπε δε αυτή: «αφέωνταί σου αι αμαρτίαι «.Και ήρξαντο οι συνανακείμενοι αυτώ λέγειν εν εαυτοίς: «τις ούτος έστιν, ός και αμαρτίας αφίησιν;» Είπε δε προς την γυναίκα· «η πίστις σου σέσωκέ σε, πορεύου εν ειρήνη»».

Εάν, λοιπόν, ήταν αμαρτωλή η γυναίκα, καθώς άκουσες, διά τα δάκρυα όμως εκείνα και διά το να βάλη το μύρον, συνεχώρησεν εις αυτήν τας πολλάς αμαρτίας της, εις αυτούς τους νεομάρτυρας, διά τας πολλάς θλίψεις των και την έκχυσιν του αίματός των, δεν νομίζεις, να συγχωρηθούν αι τυχόν μεγάλαι ή μικραί αμαρτίαι των; Κρίνατε εσείς, οι οποίοι σκέπτεσθε σαν άλλοι Φαρισαίοι, εάν θα συγχωρηθούν εις τους νεομάρτυρας τα παραπτώματά των. Καθ’ όσον μάλιστα σύμφωνα και με τους άλλους ευαγγελιστάς -όπως σαφέστερα εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον είδαμε- δεν πρέπει να προξενούμε κόπους εις την παρομοιάζουσαν με την γυναίκα αυτήν ψυχήν μας, ενώ γνωρίζουμε, ότι έκαμε το καλόν.

Άγιος Ηλίας ο εξ Ηλιουπόλεως, ο εν Δαμασκώ Μαρτυρήσας – Α. Παπαδοπούλου – Κεραμέως.

Παράβαλε και:
01 Φεβρουαρίου, Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Τρύφωνος (Παρακλητικός Κανών) και των συν αυτώ – συναξάριον της ημέρας.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Άρθρα, Θαυμαστά γεγονότα, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Μελέτες - εργασίες - βιβλία. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.