02 Φεβρουαρίου – Εγκώμια εις την εν τω ναώ Υπαπαντήν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

ΕΓΚΩΜΙΑ
Εις την Υπαπαντήν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

(Εκ του βιβλίου: Ακολουθίαι των Αγίων Τεσσάρων Νέων του Χριστού Μαρτύρων Αγγελή, Μανουήλ, Γεωργίου και Νικολάου, των εν Ρεθύμνη της Κρήτης μαρτυρησάντων• και του Οσίου και θεοφόρου Πατρός ημών Στυλιανού του Παμφλαγόνος. Προς δε και Μακαριστήρια• ψαλλόμενα εις Θεομητορικάς Εορτάς και εορταζομένους Αγίους.

Εκδοθέντα υπό Σπ. Ευθυμιάδου, του εκ Βλάτσης της Μακεδονίας. Εν Ερμουπόλει Σύρου. Τύποις Γ. Μελισταγούς, Μακεδόνος. 1865)

Εγκώμια: Ψαλλόμενα αντί του Κοινωνικού

Στάσις γ . Αι γενεαί πάσαι

Αι γενεαί πάσαι, μεγαλύνομέν σε, Χριστέ μου Ζωοδότα.

Αι γενεαί πάσαι, δοξάζομεν την θείαν, Υπαπαντήν σου Λόγε.

Αι γενεαί πάσαι, γεραίρομεν εν ύμνοις, Υπαπαντήν σου Σώτερ.

Αι γενεαί πάσαι, νυν την Υπαπαντήν σου, Χριστέ μου ευφημούμεν.

Δεύτε μετά πόθου, τιμήσωμεν την θείαν, Υπαπαντήν του Κτίστου.

Η οικουμένη πάσα, νυν την Υπαπαντήν σου, Χριστέ τιμά συμφώνως.

Σήμερον ηγκαλίσθη, ο πρέσβυς τον Δεσπότην, όνπερ ιδείν επόθει.

Ο Κτίστης των απάντων, νήπιον καθοράται, θέαμα ξένον όντως.

Ο Συμεών ο πρέσβυς, βαστάζει τον Σωτήρα, ταις γηραιαίς αγκάλαις.

Δεύτε πιστοί τον Κτίστην, ίδωμεν νυν του κόσμου, ον Συμεών βαστάζει.

Υπό μητρός προσήχθης, Χριστέ μου νέον βρέφος, τω γηραιώ πρεσβύτη.

Άγγελοι τον Δεσπότην, νήπιον παραδόξως, εξίσταντο ορώντες.

Νυν απολύεις πάντας, τους δούλους σου ο πρέσβυς, έφη λαβών τον Κτίστην.

Οι οφθαλμοί μου είδον, νυν το σωτήριόν σου, έφη Χριστώ ο πρέσβυς.

Ουράνιαι δυνάμεις, σήμερον αοράτως, παρίστανται τω Κτίστη.

Σήμερον ο Δεσπότης, εν τω Ναώ προσήχθη, Νόμου πληρών την τάξιν.

Ω Συμεών πρεσβύτα, υπόδεξαι τον Κτίστην, όνπερ επόθεις λίαν.

Αγκάλαις υπεδέχθη, σήμερον εκτελούσιν, Υπαπαντήν του Κτίστου.

Ωδαίς ανευφημούμεν, νυν την Υπαπαντήν σου, σώσον δεινών Χριστέ μου.

Άγγελοι συν ανθρώποις, σήμερον εκτελούσιν, Υπαπαντήν του Κτίστου.

Τους την Υπαπαντήν σου, τελούντας Ιησού μου, ρύσαι κινδύνων πάντας.

Τους ανυμνούντας πόθω, νυν την Υπαπαντήν σου, σώσον δεινών Χριστέ μου.

Οι λατρευταί σου Σώτερ, ρυσθείημεν γεέννης, πυρός του αιωνίου.

Τους την σεπτήν σου Λόγε, Υπαπαντήν τιμώντας, φύλαττε εκ κινδύνων.

Οι την Υπαπαντήν σου, τελούντες Θεού Λόγε, ρυσθείημεν γεέννης.

Βασάνων πολυτρόπων, ρυσθείημεν Χριστέ μου, οι λατρευταί σου πάντες.

Δόξα. Τριαδικόν.

Τρισήλιε Θεέ μου, πυρός εκ της γεέννης, ρύσαι ημάς τους δούλους.

Και νυν. Θεοτοκίον.

Πανάχραντε Παρθένε, υπέρ ημών μη παύσης, πρεσβεύειν τω Υιώ σου.

Η/Υ ΠΗΓΗ
voutsinasilias.blogspot.gr

Παράβαλε και:
Αγίου Ρωμανού του μελωδού – Κοντάκιον εις την Υπαπαντήν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
02 Φεβρουαρίου, η εν τω ναώ Υπαπαντή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού – Μικρό σχόλιο στη βυζαντινή εικόνα της εορτής, Υμνολογική εκλογή.
Του Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου – ερμηνεία εις τον Κανόνα της Υπαπαντής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
του Οσίου Πατρός ημών Γρηγορίου του Παλαμά – ομιλία εις την Υπαπαντήν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εν ή και περί σωφροσύνης και της αντιθέτου ταύτη κακίας.
Του Οσίου Πατρός ημών Γρηγορίου επισκόπου Νύσσης – λόγος εις την Υπαπαντήν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
02 Φεβρουαρίου, του Οσίου Πατρός ημών Κυρίλλου Αρχιεπισκ. Ιεροσολύμων – λόγος εις την Υπαπαντήν του Κυρίου και εις τον δίκαιον Συμεώνα τον Θεοδόχον.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.