Εγκώμια και Μεγαλυνάρια εις την εορτήν της Αναλήψεως.

ΕΓΚΩΜΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

Ήχος πλ. α . Η ζωή εν τάφω.

Μεγαλύνομέν Σε, Ιησού Βασιλεύ, και τιμώμεν την σεπτήν Σου Ανάληψιν, δι’ ης εισήγαγες ημάς εις ουρανούς.

Μεγαλύνομέν Σε, ζωοδότα Χριστέ, ην προσείληφας γαρ φύσιν ανθρώπινον, συνεδόξασας εις ύψος αναβάς.

Μεγαλύνομέν Σε, τον Σωτήρα ημών, τον την ημετέραν φύσιν θεώσαντα, τη ενδόξω Αναλήψει Σου Χριστέ.

Μεγαλύνομέν Σε, Ιησού ο Θεός, και δεόμεθά Σου εύσπλαγχνε Κύριε, αεί έσο ως υπέσχου μεθ’ ημών.

Τα σεπτά Σου πάθη, προσκυνούμεν Χριστέ, και τιμώμεν την εκ τάφου Σου Έγερσιν, και την άνοδον εκ γης εις ουρανούς.

Θεοτοκίον.

Μεγαλύνομέν Σε, Θεοτόκε αγνή, η τω τόκω βροτών φύσειν τεθέωσας, και ανήλθες από γης εις ουρανόν.

Μεγαλυνάρια. Ήχος δ .

Άγγελοι, την άνοδον του Δεσπότου, ορώντες εξεπλήττοντο! Πως μετά δόξης επήρθη, από της γης εις τα άνω!

Άγγελοι, και άνθρωποι προσκυνούμεν, την θεοθείσαν σάρκα Σου, ήνπερ ανείληφας, Σώτερ, εν ασυγκλήτω ενώσει.

Τριαδικόν.

Άγγελοι, τον ένα Σε της Τριάδος, ορώντα μετά σώματος, εις ουρανούς ανελθόντα, χαρμονικώς προσεκύνουν.

Θεοτοκίον.

Άγγελοι, και άνθρωποι την Μητέραν, Θεού δοξολογούμέν Σε, διο γαρ Σου εν τω κόσμω, χαρά επέλαμψε Κόρη.

Η/Υ ΠΗΓΗ:
voutsinasilias.blogspot.gr

Παράβαλε και:
Πέμπτη της Αναλήψεως – η Ευαγγελική Περικοπή της Θ. Λ., κείμενο του Μητρ. Ναυπάκτου Ιεροθέου Βλάχου, υμνολογική εκλογή.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.