07 Αυγούστου, ο Αγιος Νικάνωρ της Ζάμπορδας: Βίος, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών, Χαιρετισμοί, ευχαί.

ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ
ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ
ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΝ ΟΡΟΣ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΣΚΗΣΑΝΤΟΣ

Ψαλλομένη τη ζ’ Αυγούστου
Μετά Παρακλητικού Κανόνος, Εικοσιτεσσάρων Οίκων
Και Περιστατικών Ευχών.
Προνοία του Μητροπολίτου Γρεβενών κ. ΣΕΡΓΙΟΥ
ΓΡΕΒΕΝΑ 1998

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ
Μετά πολλής χαράς προβαίνομεν εις νέαν έκδοσιν της παρούσης Ακολουθίας του Οσίου Πατρός ημών Νικάνορος του θαυματουργού, κτίτορος, της εν όρει Καλλιστράτω, Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, της λεγομένης Ζάβορδας. Η έκδοσις αύτη πραγματοποιείται εγκρίσει και ευλογία της Ιεράς Συνόδου της καθ’ ημάς Αγιωτάτης Εκκλησίας, προς εκπλήρωσιν διπλού χρέους. Επιθυμούμεν δια ταύτης, αφ’ ενός μεν να καλύψωμεν το κενόν όπερ προήλθεν εκ της εξαντλήσεως των προγενεστέρων εκδόσεων της Ιεράς Ακολουθίας, αφ’ ετέρου δε να προσφέρωμεν μετά του Οσίου εις τους φιλοχρίστους πιστούς της επαρχίας ημών, εις τους πολυπληθείς ευσεβείς προσκυνητάς του ιερού τούτου παλλαδίου της παλαιφάτου Ιεράς Μονής της Ζάβορδας, ως και εις πάντα σεβόμενον την φωτεινήν μορφήν του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νικάνορος, όστις δεσπόζει, φρουρεί, αγιάζει και διαφυλάττει την μαρτυρικήν επαρχίαν Γρεβενών και όλον τον χώρον της αιματοβαμμένης Δυτικής Μακεδονίας…

Ο Γρεβενών Σέργιος.

Ο Αγιος Νικάνωρ: Βίος, Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών, Χαιρετισμοί, ευχαί.

Παράβαλε και:
07 Αυγούστου, ο Άγιος Νικάνωρ και το Μοναστήρι του στη Ζάμπορδα – Φώτη Κόντογλου.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά, Μελέτες - εργασίες - βιβλία. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.