Του Οσίου Πατρός ημών Γρηγορίου Νύσσης – εγκώμιον εις τον Βίον του Αγίου Γρηγορίου του Θαυματουργού.

Ο μεν σκοπός εις εστί του τε ημετέρου λόγου και του παρόντος ημών συλλόγου. Γρηγόριος γαρ ο μέγας υμίν τε της συνόδου καμοί της διαλέξεως υπόθεσις πρόκειται. Εγώ δε της αυτής οίμαι χρήναι δυνάμεως έργω τε κατορθώσαι την αρετήν και λόγω κατ’ αξίαν τα καλά διηγήσασθαι, ώστε ταύτην επικλητέον αν είη την συμμαχίαν, δι’ ης εν τω βίω την αρετήν εκείνος κατώρθωσεν. Έστι δε αύτη, κατά γε τον εμόν λόγον, η του Πνεύματος χάρις, η και προς τον βίον και προς τον λόγον τους περί εκάτερον τούτων εσπουδακότας δι’ εαυτής ενισχύουσα…

Ο σκοπός του λόγου μου και της σύναξής μας αυτής είναι ένας, αφού το θέμα της συνόδου σας και της δικής μου ομιλίας είναι ο Γρηγόριος ο Μέγας. Εγώ όμως έχω τη γνώμη ότι χρειάζεται η ίδια δύναμη να κατορθώσεις την αρετή στην πράξη και να εκθέσεις επάξια τα καλά με το λόγο. Ώστε πρέπει να επικαλεστώ αυτή τη συμμαχία, με την οποία εκείνος κατόρθωσε στη ζωή του την αρετή. Κι αυτή είναι, σύμφωνα με το δικό μου λόγο, η χάρη του Πνεύματος, που ενισχύει εκείνους που ενδιαφέρονται και για τα δύο αυτά, τόσο για το βίο όσο και για το λόγο…

Του Οσίου Πατρός ημών Γρηγορίου Επισκόπου Νύσσης – λόγος εις τον Βίον του Αγίου Γρηγορίου του Θαυματουργού.zip

Η/Υ επιμέλεια Σοφίας Μερκούρη.

Παράβαλε και:
17 Νοεμβρίου, μνήμη και της Αγίας Χίλντα, της πνευματικής μητέρας της ορθόδοξης Αγγλίας: Συναξάριον.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.