23 Δεκεμβρίου, μνήμη και των Αγίων Δέκα Μαρτύρων των εν Κρήτη: Βίος, Ασματική Ακολουθία.

Πολλοί Άγιοι πάτησαν και πότισαν με το Άγιο αίμα τους τα Άγια χώματα της μεγαλύτερης Αρχαίας Πολιτείας της Κρήτης, της ΓΟΡΤΥΝΑΣ. Ο Απόστολος Τίτος, ο Άγιος Ευμένιος, ο Άγιος Κύριλλος, ο Άγιος Μύρων, ο Άγιος υμνογράφος Ανδρέας, πιο πολύ όμως λάμπρυναν τον τόπο με το μαρτύριό τους οι ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ.
ΟΙ Άγιοι Δέκα ήταν από διάφορες πόλεις και χωριά της Κρήτης. Από τη Γόρτυνα πέντε, ο Θεόδουλος, ο Σαντορνίνος, ο Εύπορος, ο Γελάσιος και ο Ευνικιανός. Από την Κνωσό ο Ζωτικός, από το λιμάνι του Πανόρμου ο Αγαθόπους, από την Κυδωνία ο Βασιλείδης και από το Ηράκλειο ο Ευάρεστος και ο Πόμπιος.
Το μαρτύριο των Αγίων έγινε το 250 μ. Χ. στα χρόνια που στη Ρώμη ήταν Αυτοκράτορας ο Δέκιος (249-251 μ. Χ.). Παραδόθηκαν από τους απίστους στον τότε Άρχοντα της Κρήτης. Ο Άρχοντας πρόσταξε τον Δήμιο να τους τριγυρίζει στους βωμούς των ειδώλων και αν δεν θυσιάσουν να τους τιμωρεί. Τριάντα μέρες εδιώκοντο, επεριπαίζοντο, εδέρνοντο, ελιθοβολούντο, εκολαφίζοντο, ενεπτύοντο στο πρόσωπο και εσύροντο κατά γης πάνω σε κοπριές.
Η πίστη όμως των Αγίων ήταν μεγάλη. Όταν είδε ο άρχοντας ότι είχαν στερεά Πίστη στον Χριστό, πρόσταξε και στρεβλώθηκαν τα μέλη τους. Ακόμη βασανίσθηκαν και μετά αποκεφαλίσθηκαν το 250 μ. Χ. στις 23 Δεκεμβρίου. Τόση δε ήταν η Πίστη τους, που «τσακώθηκαν» μεταξύ τους για το ποιος θα πρωτοσφαγεί από το Δήμιο. Η ιστορία τους μεγάλη, τα θαύματά τους πολλά. Η χάρη τους τόσο μεγάλη που το μάρμαρο εκεί που γονάτισαν για να τους σφάξουν, ζυμώθηκε από τα Άγια γόνατά τους σαν ζυμάρι, σαν μαξιλάρι, όπως φαίνεται και σήμερα στη Μεγάλη Εκκλησία τους. Μεγάλο θαύμα και η ανεύρεση των Αγίων Τάφων τους, που ήταν κρυμμένοι χρόνια πολλά κάτω από μια λίμνη, γι’ αυτό, και το μέρος εκεί από «Αλώνιον» μετονομάστηκε «Άγια Λίμνη».
Αξίζει όλοι οι πιστοί να πατήσουμε αυτά τα Άγια χώματα της Γόρτυνας και των Αγίων Δέκα και να λάβουμε την χάρη των Αγίων.

Απολυτίκιον Ήχος γ’.
Κρήτης τα τίμια άνθη υμνήσωμεν και μακαρίσωμεν πάντες εν άσμασιν, τους μαργαρίτας του Χριστού και Μάρτυρας Θεοφόρους, Πόμπιον, Ευάρεστον, Σατορνίνον, Ζωτικόν, Βασιλείδην, Θεόδουλον, Εύπορον, Γελάσιον, Ευνικιανόν και Αγαθόπουν, όπως ευχαίς τούτων φρουρούμεθα.

Μεγαλυνάριον.
Πόμπιον τιμήσωμεν οι πιστοί, Θεόδουλον θείον, Σατορνίνον και Ζωτικόν και τον Βασιλείδην Ευνικιανόν τε, Γελάσιον Ευάρεστον, Εύπορον και Αγαθόπουν.

Ασματική Ακολουθία των Αγίων δέκα Μαρτύρων των εν Κρήτη.zip

Παράβαλε και:
23 Δεκεμβρίου, μνήμη και του Οσίου Πατρός ημών Νήφωνος, Επίσκ. Κωνσταντιανής: Βίος, Παρακλητικός Κανών.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Άρθρα, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.