03 Ιανουαρίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Γορδίου – ομιλία του Μεγάλου Βασιλείου.

Νόμος εστί φύσεως ταις μελίσσαις, μη απαίρειν των σίμβλων, πριν αν ο βασιλεύς αυτών της πτήσεως αφηγήσηται. Επεί ουν και τον λαόν Κυρίου είδον νυν πρώτον επί τα ουράνια άνθη, τους μάρτυρας, εξιόντα, ζητώ τον ηγεμόνα. Τίς ο κινήσας τον πολύν τούτον εσμόν; Τίς ο την χειμερινήν κατήφειαν εις εαρινήν φαιδρότητα μεταστήσας; Νυν γαρ δη πρώτον ο λαός, οιονεί σίμβλων τινών, της πόλεως προχυθέντες, τον προπόλεον κόσμον, το σεμνόν τούτο και πάγκαλον των μαρτύρων στάδιον, πανδημεί κατειλήφασιν. Επεί ουν και ημάς αναστήσαν ήγαγε το θαύμα του μάρτυρος, εκλαθομένους της ασθενείας, δεύρο δη και αυτοί τη κατά δύναμιν φωνή, οίόν τινί άνθει των του ανδρός έργων περιβομβήσωμεν, όσιά τε ποιούντες και τοις παρούσιν άμα κεχαρισμένα? «Εγκωμιαζομένου γαρ δικαίου, ευφρανθήσονται λαοί», ο σοφός ημίν αρτίως έλεγε Σολομών…

Είναι φυσικός νόμος δια τας μελίσσας, να μη σηκώνωνται και φεύγουν από τας κυψέλας, προτού η βασίλισσα πετάξη πρώτη. Επειδή λοιπόν είδα και τον λαόν του Κυρίου τώρα να εξέρχεται πρώτος προς τα ουράνια άνθη, δηλαδή τους μάρτυρας, αναζητώ τον αρχηγόν. Ποίος είναι αυτός που εξεσήκωσε το πολύ αυτό πλήθος; Ποίος είναι αυτός που μετέβαλε την χειμωνιάτικην σκοτεινιάν, εις ανοιξιάτικην λαμπρότητα; Διότι τώρα πρώτος ο λαός, αφού εξεχύθη από την πόλιν, ωσάν από κάποιας κυψέλας, έχει καταλάβει τον προάστειον χώρον, αυτό το σεμνόν και πανέμορφον στάδιον των μαρτύρων. Επειδή λοιπόν το θαύμα του μάρτυρος και ημάς εξεσήκωσε και μας έφερεν εδώ, αφού ελησμονήσαμεν την αρρώστιαν, εμπρός λοιπόν και ημείς με όσην φωνήν ημπορούμεν, θα περιβομβήσωμεν ωσάν άνθος εις κάποιο από τα έργα του ανδρός, επιτελούντες ιερόν χρέος και συγχρόνως ευάρεστον δια την παρούσαν στιγμήν. Διότι ο σοφός Σολομών μας λέγει επικαίρως: «όταν εγκωμιάζεται ο δίκαιος, ο λαός ευφραίνεται»…

Του Οσίου Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου – ομιλία εις τον Μάρτυρα Γόρδιον.zip

παράβαλε και:
03 Ιανουαρίου, μνήμη και της Αγίας Θωμαϊδος της εκ Λέσβου – συναξάριον.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.