Του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Δαμασκηνού – λόγος Α’, εις την υπερένδοξον Μεταμόρφωσιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Δεύτε, πανηγυρίσωμεν σήμερον, ώ φιλόθεον σύστημα. Δεύτε, συνεορτάσωμεν σήμερον ταις φιλεόρτοις άνω δυνάμεσι˙ ήκασι γαρ ενθάδε συν ημίν εορτάσοντες. Δεύτε, ως εν κυμβάλοις ευήχοις τοις χείλεσιν αλαλάξωμεν. Δεύτε, σκιρτήσωμεν πνεύματι. Τίνι γαρ εορτή και πανήγυρις; Τίνι θυμηδία και αγαλλίασις, άλλ’ ή τοις φοβουμένοις τον Κύριον, τοις Τριάδι λατρεύουσι, τοις τω Πατρί τον Υιόν και το Πνεύμα συναΐδιον σέβουσι, τοις ψυχή και εννοία και στόματι καθομολογούσι θεότητα εν τρισίν αδιαιρέτως γνωριζομένην ταις υποστάσεσι, τοις ειδόσι και λέγουσι τον Χριστόν Υιόν του Θεού, και Θεόν, μίαν υπόστασιν, εν δυσίν αδιαιρέτοις και ασυγχύτοις ταις φύσεσι γνωριζόμενον και τοις αυτών φυσικοίς ιδιώμασιν; Ημίν ευφροσύνη και χαρά πάσα εόρτιος. Ημίν ο Χριστός τας εορτάς εκτετέλεκεν˙ ου γαρ έστι χαίρειν τοις ασεβέσιν. Αποθώμεθα λύπης απάσης νέφος, επισκοτούσης ημίν τον νουν και τούτον ουκ εώσης προς ύψος επαίρεσθαι. Πάντων των γηΐνων περιφρονήσωμεν˙ ουκ εν γη ημών το πολίτευμα. Προς ουρανόν τον νουν εναποτείνωμεν, όθεν και Σωτήρα Χριστόν απεκδεχόμεθα Κύριον…

Ελάτε να πανηγυρίσουμε σήμερα, ώ φιλόθεη σύναξη. Ελάτε να συνεορτάσομε σήμερα μαζί με τις φιλέορτες ουράνιες δυνάμεις˙ γιατί έχουν έρθει εδώ κι αυτές για να γιορτάσουν μαζί μας. Ελάτε σαν εύηχα κύμβαλα να αλαλάξουμε με τα χείλη μας. Ελάτε να νιώσομε σκίρτημα πνευματικό. Για ποιον είναι η γιορτή και η πανήγυρη; Για ποιον είναι η χαρά και η αγαλλίαση, αν όχι για όσους προσκυνούν ως συναΐδιο με τον Πατέρα τον Υιό και το Πνεύμα, για όσους με την ψυχή και τη διάνοια και το στόμα ομολογούν θεότητα που διακρίνεται σε τρεις αδιαίρετες υποστάσεις, γι’ αυτούς που αναγνωρίζουν και ομολογούν το Χριστό ως Υιό του Θεού και Θεό, μια υπόσταση με δυο αδιαίρετες και ασύγχυτες φύσεις με τα ιδιώματα της καθεμιάς; Για μας είναι η αγαλλίαση και κάθε εόρτια ευφροσύνη. Για χάρη μας ο Χριστός όρισε τις εορτές˙ οι ασεβείς δεν μπορούν να νιώσουν χαρά. Ας απομακρύνομε το νέφος κάθε λύπης που σκοτεινιάζει το νου μας και δεν τον αφήνει να υψωθεί προς τα ουράνια. Ας περιφρονήσομε όλα τα γήινα˙ γιατί η πόλη μας δεν είναι στη γη. Ας υψώσομε το νου μας στον ουρανό, από όπου και περιμένομε το Χριστό και Κύριο και Σωτήρα μας…

Του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Δαμασκηνού – λόγος Α’, εις την υπερένδοξον Μεταμόρφωσιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.zip

Η/Υ επιμέλεια Σοφίας Μερκούρη.

Παράβαλε και:
06 Αυγούστου, η Θεία Μεταμόρφωσις του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού- λόγος Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά, Υμνολογική εκλογή.
06 Αυγούστου, η Θεία Μεταμόρφωσις του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού – τα Λειτουργικά Αναγνώσματα της εορτής.
Η Μεταμόρφωση του Χριστού – Μητροπ. Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου.
06 Αυγούστου, η Θεία Μεταμόρφωσις του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού- λόγος Αγ. λουκά Αρχιεπισκ. Συμφερουπόλεως της Κριμαίας.
Του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου – ομιλία ΝΣΤ. εις το κατά Ματθαίον, περι της θείας Μεταμορφώσεως.
Η Μεταμόρφωσις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού – Ιωάννου Φουντούλη.
Λόγος εις την Μεταμόρφωσιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού – Γέροντος Σωφρονίου του Έσσεξ.
Λόγος εις την Θείαν Μεταμόρφωσιν του Σωτήρος Χριστού – Αρχιμ. Αθανασίου Μυτιληναίου (αρχείον ήχου, mp3).

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Ιστορικά, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.