28 Νοεμβρίου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ειρηνάρχου και των συν αυτώ: Συναξάριον, Ακολουθία.

Του Οσίου πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου.

Τω αυτώ μηνί (Νοεμβρίω) ΚΗ’, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ειρηνάρχου και των σύν αυτώ επτά Αγίων Γυναικών. Συν αυτοίς εμαρτύρησε και Παίδων θείος χορός.

Εις τον Ειρήναρχον.

Τον Ειρήναρχον η φονεύτρια σπάθη,
Σώ Σώτερ ειρήναρχε συντάττει μέρει.

Ειρήναρχος κάτθανε εικάδι ογδοάτη ξίφει.

Εις τας επτά Γυναίκας.

Έδειξε νεκράς εν Σεβαστεία πόλει,
Γυναίκας επτά πανσεβάστους το ξίφος.

Εικάδι ογδοάτη τάμε Γυναικών κάρας άορ.

Εις τον Ακάκιον.

Θύτης τε εν γη και ουρανώ υπάρχεις,
Τον Θεόν επέτυχας τμηθείς την κάραν.

Ογδοάτη εικάδι Ακάκιον άορ κατέπεφνεν.

Ούτος ο Άγιος Μάρτυς Ειρήναρχος εκατάγετο από την πόλιν της Σεβαστείας. Νέος δε ώντας κατά την ηλικίαν, έγινε δήμιος κατά την τάξιν: ήγουν τιμωρός των υπό του βασιλέως καταδικαζομένων.

Όθεν ακολούθως υπηρετούσε και εις τα βάσανα, οπού οι διώκται και τύραννοι επροξένουν εις τους Αγίους του Χριστού Μάρτυρας. Επειδή δε μίαν φοράν έτυχε να βασανίζωνται διά την ευσέβειαν επτά γυναίκες Χριστιαναί από τον άρχοντα της Σεβαστείας Μάξιμον, κατά τους χρόνους του βασιλέως Διοκλητιανού, εν έτει σ²η΄ [298], διά τούτο βλέπωντας ο Ειρήναρχος ούτος, πως αύται και μόλον οπού ήτον γυναίκες ασθενείς, εβασανίζοντο όμως ανδρειωμένα διά τον Χριστόν, και κατήσχυνον τον τύραννον, εφωτίσθη κατά την ψυχήν υπό της θείας χάριτος. Όθεν παρρησία ωμολόγησε τον Χριστόν. Και κηρύξας τον εαυτόν του Χριστιανόν, πρώτον μεν ερρίφθη εις την εκεί ούσαν λίμνην κατά προσταγήν του άρχοντος. Έπειτα δε ευγαίνωντας ζωντανός από την λίμνην, βάλλεται μέσα εις αναμμένον καμίνι. Φυλαχθείς δε παραδόξως και από αυτό αβλαβής, ξίφει την κεφαλήν αποτέμνεται μαζί με τον πρεσβύτερον Ακάκιον οπού τον εβάπτισε. Και έτζι έλαβον και οι δύω τους στεφάνους του μαρτυρίου.

*

(Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου” Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Εκδόσεις Δόμος, 2005)

Ασματική Ακολουθία του αγίου μάρτυρος Ειρηνάρχου και των συν αυτώ – συμπληρωθείσα υπό Αρχιμ. Ειρηνάρχου Θεοδώρου.zip

Παράβαλε και:
28 Νοεμβρίου, μνήμη των Αγίων 15 Ιερομαρτύρων των εν Τιβεριουπόλει, πολιούχων Κιλκίς: Βίος, Ακολουθία.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.