Ο δέκατος και ενδέκατος αποστολικός κανόνας. ΟΧΙ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΜΕ «ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΥΣ» – Μητροπ. Γόρτυνος Ιερεμίου.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

Δημητσάνα – Μεγαλόπολη, Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Ο ΔΕΚΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΚΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ

ΟΧΙ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΜΕ «ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΥΣ»

1. Στό σημερινό μου κήρυγμα, αδελφοί χριστιανοί, θά σας ερμηνεύσω δύο ιερούς Κανόνες. Τόν δέκατο καί τόν ενδέκατο Αποστολικό Κανόνα. Ο δέκατος Κανών λέει ότι αν ένας χριστιανός προσευχηθεί, έστω καί σέ ένα σπίτι, μέ κάποιον «άκοινώνητο», αυτός νά αφορίζεται. «Άκοινώνητο» λέγουμε εκείνον πού ή Εκκλησία, γιά παιδαγωγικό λόγο, άπέκοψε άπό τήν σύναξη των πιστών γιά τήν Θεία Κοινωνία. Είναι «άκοινώνητος»αυτός, γιατί δεν μπορεί νά λάβει τήν Θεία Κοινωνία. Ο «άκοινώνητος» λέγεται καί «αφορισμένος», χωρισμένος δηλαδή άπό τό σώμα των πιστών, πού μετέχουνστην Αγία Τράπεζα του Θεού γιά τήν Θεία Κοινωνία. Μέ αυτόν τόν «άκοινώνητο» δέν επιτρέπεται κανείς χριστιανός νά προσευχηθεί μαζί του. «Αν τό κάνειαυτό, όχι μόνο σέ Ιερό Ναό, άλλα καί σέ ένα ιδιωτικό σπίτι, αυτός πρέπει νά αφοριστεί, λέγει ο Κανόνας μας έδώ.

2. Ας προσέχουμε, αδελφοί μου χριστιανοί, μήπως άπό καλή διάθεση γίνουμε παραβάτες του έδώ Κανόνα μας. Γιατί μπορεί κάποιος νά πει: η προσευχή είναι καλό πράγμα. “Άς κάνω λοιπόν μιά προσευχή μέ αυτόν τόν αφορισμένο, πού βρέθηκε στό σπίτι μου. Μπορεί έτσι νά τόν προσελκύσω καί νάμετανοήσει. Όποιος τό κάνει αυτό είναι παραβάτης του Κανόνα μας έδώ καί πρέπει νά αφοριστεί καί αυτός, γιατί, όποιος προσευχηθεί μέ αφορισμένο -γνωρίζοντας ότι είναι αφορισμένος – καταφρονεί τήν Εκκλησία πού τόν αφόρισε, ότι δήθεν άδικα έπραξε (η Εκκλησία). Τό νόημα του Κανόνος μας, αδελφοί μου χριστιανοί, είναι ότι πρέπει νά έχουμε εμπιστοσύνη στην Εκκλησία καί κοινωνία μέ αυτήν. Έάν η Εκκλησία διακόπτειτήν κοινωνία της μέ κάποιον, πρέπει καί ο πιστός χριστιανός νά διακόπτει τήν κοινωνία του μ’ αυτόν, γιατί έτσι έπραξε η Μητέρα του Εκκλησία. Όταν όμωςλέμε νά διακόπτουμε τήν κοινωνία μέ έναν «άκοινώνητο», μέ έναν δηλαδή αφορισμένο, εννοούμε νά διακόπτουμε τήν κοινωνία προσευχής μόνο μαζί του καίδέν εννοούμε ότι απαγορεύεται νά
συνομιλούμε ή νά επικοινωνούμε επαγγελματικά μαζί του.

3. Κατά τόν Κανόνα μας έδώ, καταδικάζεται καί η συμπροσευχή μέ τους αιρετικούς, γιατί οί αιρετικοί, άφού προσεχώρησαν σε αίρεση, έπαυσαν νά έχουν κοινωνία μέ τήν πραγματική Εκκλησία, δηλαδή τήν «Ορθόδοξη Εκκλησία. Οί αιρετικοί είναι «άκοινώνητοι», γιατί δέν μπορεί νά λάβουν τήν Θεία Κοινωνία. Καί ο δέκατος λοιπόν Αποστολικός Κανόνας, πού μελετάμε, μας απαγορεύει νά συμπροσευχόμαστε μέ άκοινωνήτους, έστω καί σέ ιδιωτικό σπίτι ακόμη, πολύ περισσότερο μας τό απαγορεύει αυτό σέ Ιερό Ναό.

Πονούμε πραγματικά όταν ακούμε, όχι μόνο, άλλα καί βλέπουμε, συμπροσευχές μεγαλόσχημων ρασοφόρων μέ τους αιρετικούς Παπικούς, ακόμη καί μέαυτόν τόν ίδιο αιρετικό Πάπα. Ο αγιασμένος Γέροντας Πατήρ Παίσιος μας λέγει ότι γιά νά προσευχηθούμε μέ κάποιον πρέπει νά έχουμε τήν ίδιαπίστη μέ αυτόν. Αλλά ο Πάπας καί οί Παπικοί, όπως μάς τό λέγει ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς καί τόσοι άλλοι άγιοι Πατέρες καί Οικουμενικές Σύνοδοι, είναιαιρετικοί. «Οσοι κληρικοί καί λαϊκοί συμμετέχουν στίς συμπροσευχές με τους άκοινωνήτους Παπικούς ή άλλους αιρετικούς, πρέπει νά αφορίζονταικατά τόν δέκατο Αποστολικό Κανόνα. – Πώς έγίναμε έτσι, αδελφοί χριστιανοί; «Ας μάς ελεήσει ο Θεός γι’ αυτές τίς ωμές παραβάσεις των Ιερών Κανόνων,πού βλέπουμε νά γίνονται στίς μέρες μας.

4. Στό ίδιο πνεύμα με αυτό του δεκάτου Αποστολικού Κανόνος, είναι καί ο επόμενος ενδέκατος Αποστολικός Κανόνας, ο όποιος λέει ότι όποιος κληρικός, ένας ιερέας,«συνεύξηται», προσευχηθεί δηλαδή μέ έναν άλλο καθηρημένο ιερέα, νά καθαιρεθεί καί αυτός. Αλλά γεννάται τό ερώτημα: Γιατί είναι αμαρτία νά συμπροσευχηθεί ένας κληρικός μέ ένα άλλο καθηρημένο κληρικό; Ο καθηρημένος κληρικός ανήκει πλέον στην τάξη τών λαϊκών καί σάν λαϊκός – βιώνοντας τήν μετάνοια βέβαια γιά τήν αμαρτία πού διέπραξε καί καθαιρέθηκε – μπορεί, σάν λαϊκός, λέγω,νά συμμετέχει καί στην θεία Λειτουργία καί στην Θεία Κοινωνία. Επιτρέπεται λοιπόν ένας Ιερεύς νά συμπροσευχηθεί με έναν καθηρημένο κληρικό στην τάξη τών λαϊκών ευρισκόμενο. Γι’ αυτό, έκείνο τό «συνεύξηται»πού λέγει ο Κανόνας, δέν πρέπει νά τό ερμηνεύσουμε ώς νά «συμπροσεύχεται», άλλα ώς νά «συλλειτουργήσει». «Ενας λοιπόν κληρικός απαγορεύεται όχι νάπροσευχηθεί μέ έναν καθηρημένο κληρικό, άλλα νά συλλειτουργήσει μαζί του. «Αν όμως επιμένουμε καί θέλουμε νά ερμηνεύσουμε τόν Κανόνα
μας ότι απαγορεύει στον κληρικό νά συμπροσευχηθεί μέ ένα καθηρημένο κληρικό, τότε πρέπει νά υποθέσουμε ότι ο κληρικός αυτός είναι όχι μόνο καθηρημένος άλλακαί αφορισμένος άπό τήν Εκκλησία. Ετσι ερχόμαστε στην περίπτωση του προηγουμένου δεκάτου Κανόνα. Έάν λοιπόν κατά τόν προηγούμενο δέκατοΑποστολικό Κανόνα ο λαϊκός αφορίζεται, αν συμπροσευχηθεί μέ αφορισμένο, τότε ο κληρικός όχι μόνο αφορίζεται, άλλα καί καθαιρείται, άν συμπροσευχηθείμέ έναν καθηρημένο και συνάμα αφορισμένο κληρικό. Οι παπικοί καί οί άλλοι αιρετικοί είναι, ξαναλέγουμε, «άκοινώνητοι», άφού δέν μπορούμε νάτελέσουμε μαζί τους τήν Θεία Λειτουργία καί νά κοινωνήσουμε μαζί τους άπό τό «Αγιο Ποτήριο. Γι’ αυτό λέγονται «άκοινώνητοι»• επειδή δέν μπορούν νάμετέχουν στην Τράπεζα του Θεοΰ καί νά κοινωνήσουν μαζί μας.

Πώς λοιπόν συμπροσεύχονται μέ τους άκοινωνήτους παπικούς δικοί μας μεγαλοσχήμονεςκληρικοί; Είναι δυνατόν νά άκουστεϊ άπό τόν Θεό μας αυτή τους η προσευχή; Συγχωρήσατε μας «Αγιοι Πατέρες, γιατί δεν είμαστε αδιάφοροι σέ τέτοιες ωμές παραβάσεις τών Ιερών Κανόνων καί ίκετεύσατε τόν Κύριο νά μήν μάς τιμωρήσει καί μάς πάρει τήν Χάρη Του γιά τήν αδιαφορία μας αυτή. Σεις όμως,αδελφοί χριστιανοί, μή βλέπετε τό δικό μας κακό παράδειγμα, άλλα νά είστε αγωνιστές καί θερμοί υπερασπιστές τών ιερών Κανόνων τών Αγίων Πατέρων τηςΌρθόδοξης Πίστης μας. Βλέποντας έμείς οί κληρικοί σας τόν δικό σας θερμό ζήλο γιά τήν πίστη καί τήν διαμαρτυρία σας καί τόν αγώνα σας γιά τίςσυμπροσευχές δικών μας μεγαλόσχημων κληρικών μέ τους άκοινωνήτους Παπικούς καί άλλους αιρετικούς, ξυπνάμε άπό τήν αδιαφορία μας καί ξεχυνόμαστεκαί έμείς μαζί σας σέ ιερό αγώνα γιά τίς παρατηρούμενες καταπατήσεις τών ιερών Κανόνων.

Κάτω ο Παπισμός καί ο Οικουμενισμός καί ψηλά τά λάβαρα, της άμωμήτου πίστης μας τά λάβαρα!

Μέ πολλές ευχές,

+ ο Μητροπολίτης Γόρτυνος

καί Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας

Η/Υ ΠΗΓΗ:
Πενταπόσταγμα.gr: 24 Νοεμβρίου 2014.

Παράβαλε και:
Ο πρώτος Αποστολικός Κανόνας. Χειροτονία Επισκόπου – Μητροπ. Γόρτυνος Ιερεμίου.
Ο Δεύτερος Αποστολικός Κανόνας. Η χειροτονία όλων των κληρικών από τον Επίσκοπο – Μητροπ. Γόρτυνος Ιερεμίου.
Ο Τρίτος Αποστολικός Κανόνας. «Τι να προσφέρουμε στο Ιερό Θυσιαστήριο» – Μητροπ. Γόρτυνος Ιερεμίου.
Ο τέταρτος – Δ’ Αποστολικός Κανόνας. Οι «απαρχές» των άλλων καρπών στο Επισκοπείο – Μητροπ. Γόρτυνος Ιερεμίου.
Ο Ε’ Αποστολικός Κανόνας. Όχι στην υποχρεωτική αγαμία των ιερωμένων – Μητροπ. Γόρτυνος Ιερεμίου.
Ο ΣΤ. – ο έκτος Αποστολικός Κανόνας. Οι ιερωμένοι να μην έχουν κοσμικές φροντίδες – Μητροπ. Γόρτυνος Ιερεμίου.
Ο Εβδομοσ Αποστολικός Κανόνας. Για την Εορτή του Πασχα – Μητροπ. Γόρτυνος Ιερεμίου.
Ο όγδοοσ – Η’ Αποστολικός Κανόνας – Μητροπ. Γόρτυνος Ιερεμίαυ.
Ο ένατος – Θ. Αποστολικός Κανόνας. Να μένουμε μέχρι τέλους στην θεία Λειτουργία, έτοιμοι για την Θεία Κοινωνία – Μητροπ. Γόρτυνος Ιερεμίου.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.