Του Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου – Ερμηνεία εις τουσ Κανόνας της εορτής της Αναλήψεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Εφθάσαμεν, εις όλον το ύστερον, και εις την ένδοξον Ανάληψιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ήτις είναι το τέλος όλων των Δεσποτικών εορτών. καθώς γαρ ο Ευαγγελισμός είναι αρχή και κεφάλαιον όλων των εορτών του Δεσπότου Χριστού, ούτω και η Ανάληψις είναι τέλος και συμπέρασμα των αυτών εορτών του Κυρίου. και εκείνη μεν ήτον η κατάβασις του Θεού Λόγου από τον Ουρανόν εις την γην. αυτή δε είναι η ανάβασις του αυτού Θεού Λόγου από την γην εις τον Ουρανόν. εκείνη ήτον το Προοίμιον, αύτη δε είναι ο Επίλογος του παγκαλλεστάτου, του σωτηριωδεστάτου και του παγκοσμίου λόγου της περί ημάς του Θεού Λόγου Οικονομίας• τότε μεν αυτός εκατέβη από τον Ουρανόν εις την γην, γυμνός από σάρκα, τώρα δε αναβαίνει από την γην εις τον Ουρανόν φορών την ανθρωπίνην φύσιν. τότε μεν εκατέβη κρυφίως και χωρίς να ηξεύρη τινάς επί δυσμών της ανθρωπινής φύσεως• τώρα δε αναβαίνει φανερά και πεπαρρησιασμένα επί τον Ουρανόν του Ουρανού, καθώς ψάλλει ο Δαβίδ» «Άσατε τω Κυρίω τω επιβεβηκότι επί τον Ουρανόν του Ουρανού (ήτοι εις τον πρώτον Ουρανόν, ος τις είναι Ουρανός του δευτέρου Ουρανού: ήτοι του στερεώματος) κατά Ανατολάς».

Πατήστε εδώ για να «κατεβάσετε» ολόκληρη την θαυμασία ερμηνεία του Οσίου Πατρός στους δύο κανόνες της εορτής, σε rar μορφή.

Παράβαλε και:
Πέμπτη της Αναληψεως – τα Λειτουργικά αναγνώσματα του εσπερινού και το Κοντάκιον του Αγίου Ρωμανού του μελωδού.
Πέμπτη της Αναλήψεως – η Ευαγγελική Περικοπή της Θ. Λ., κείμενο του Μητρ. Ναυπάκτου Ιεροθέου Βλάχου, υμνολογική εκλογή.

Κατηγορίες: Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.