Του Οσίου πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου – ομιλία Κ’, εις το Κατά Ιωάννην, Κεφ. Α, 43 – 48 (Κυριακή Α. νηστειών, της Ορθοδοξίας).

«Τη επαύριον ηθέλησεν εξελθείν εις την Γαλιλαίαν, και ευρίσκει Φίλιππον και λέγει αυτώ˙ Ακολούθει μοι. Ην δε ο Φίλιππος από Βηθσαϊδά, εκ της πόλεως Ανδρέου και Πέτρου».
Παντί τω μεριμνώντι ένεστί τι περισσόν, ο παροιμιώδης λόγος φησί. Ο δε Χριστός και τι πλέον ηνίξατο ειπών˙ «Ο ζητών ευρίσκει». Όθεν και έπεισί μοι λοιπόν θαυμάζειν, πόθεν ο Φίλιππος ηκολούθησε τω Χριστώ. Ο μεν γαρ Ανδρέας ακούσας παρά Ιωάννου και ο Πέτρος παρά Ανδρέου˙ ούτος δε παρ’ ουδενός˙ ουδέν μαθών ή τούτο μόνον ειπόντος του Χριστού προς αυτόν, «Ακολούθει μοι», επείσθη τε ευθέως και ουκ ανεχώρησεν, αλλά και κήρυξ ετέροις γίνεται. Δραμών γαρ επί τον Ναθαναήλ, «Ον έγραψε», φησί, «Μωυσής εν τω νόμω, και οι προφήται, ευρήκαμεν». Οράς πως μεμεριμνημένην διάνοιαν είχε και συνεχώς εμελέτα τα Μωυσέως και προσεδόκα την παρουσίαν; Και γαρ το, «Ευρήκαμεν», ζητούντων πως εστίν αεί. «Τη επαύριον εξήλθεν ο Ιησούς εις την Γαλιλαίαν». Πριν ή γαρ αυτώ τινά κολληθήναι, ουδένα καλεί…

«Την άλλην ημέραν απεφάσισεν ο Ιησούς να μεταβή εις την Γαλιλαίαν και συναντά τον Φίλιππον και λέγει εις αυτόν: «Ακολούθησέ με». Κατήγετο δε ο Φίλιππος από την Βηθσαϊδά, την πατρίδα του Ανδρέου και του Πέτρου».
Όπως λέγει η παροιμία, εκείνος που φροντίζει επιμελώς δια κάτι, έχει κάποιαν ωφέλειαν. Ο Χριστός όμως υπενόει κάτι περισσότερον, όταν έλεγεν «εκείνος που ζητεί, ευρίσκει». Από αυτό λοιπόν γεννάται η απορία μου, διατί ο Φίλιππος ηκολούθησε τον Χριστόν. Ο Ανδρέας πάντως τον ηκολούθησεν, διότι είχεν ακούσει περί αυτού από τον Ιωάννην και ο Πέτρος είχεν ακούσει από τον Ανδρέαν. Ο Φίλιππος όμως, χωρίς ν’ ακούση τίποτε από κανένα, αλλά μόνον τον λόγο του Χριστού «Ακολούθησέ με» υπήκουσεν αμέσως και δεν απεχώρησεν, άλλ’ έγινε κήρυξ αυτού εις τους άλλους. Διότι, αφού επήγεν εις τον Ναθαναήλ, του είπεν: «Ευρήκαμεν αυτόν, περί του οποίου έγραψεν ο Μωυσής εις τον νόμον και προανήγγελαν οι προφήται». Βλέπεις πόσον επιμελημένην σκέψιν είχε και πόσον συχνά εμελέτα τα γραπτά του Μωυσέως και επερίμενε την έλευσιν του Χριστού; Διότι ο «Ευρήκαμεν» ανήκει εις εκείνον, ο οποίος πάντοτε ζητεί: «Την άλλην ημέραν επήγεν ο Ιησούς εις την Γαλιλαίαν». Και δεν προσκαλεί κανένα, πριν ακούση κάτι περί αυτού…

Του Οσίου πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου – ομιλία Κ’, εις το Κατά Ιωάννην, Κεφ. Α, 43 – 48 (Κυριακή Α. νηστειών, της Ορθοδοξίας).zip

Η/Υ επιμέλεια: Ελένης Χρήστου, Σοφίας Μερκούρη.

Παράβαλε και:
Κυριακή Α. των νηστειών, της Ορθοδοξίας – υμνολογική εκλογή.
Κυριακή Α. των νηστειών, της Ορθοδοξίας – η Ευαγγελική Περικοπή της Θ. Λ., ομιλία του επισκ. Κερκίνης, Ηλία Μηνιάτη, περι πίστεως.
Κυριακή Α. των νηστειών, της Ορθοδοξίας – το Αποστολικόν Ανάγνωσμα της Θ. Λ., «Αίμα και στεφάνι», λόγος του αειμνήστου Μητροπ. Νικαίας Γεωργίου Παυλίδου.
Ανθολόγιον Πατερικών χωρίων υπέρ των εικόνων.
Η εμφάνισις των πρώτων χριστιανικών εικόνων – Μάρκου Α. Σιώτου.
Το έργο του Αγιογράφου στον Ορθόδοξο Ναό – ηχογραφημένη ομιλία του καθηγητού του Πανεπ. Αθηνών και Αγιογράφου, Γεωργίου Κόρδή (αρχείο ήχου, mp3).
Ομιλία -Μαρτυρία του εν Αγίοις πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου περί της προσκυνήσεως των Ιερών Εικώνων.
Κυριακή της Ορθοδοξίας – κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον ψαλόμενος κατά την Λιτάνευσιν των Ιερών εικόνων.
Κυριακή Α. των νηστειών, της Ορθοδοξίας (videos).
Η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου με Νεοελληνική απόδοση – Αδελφότης θεολόγων «Ο Σωτήρ».
Ο Ιησούς καλεί τον Φίλιππο και τον Ναθαναήλ – Ιερομονάχου Κοσμά Δοχειαρίτου.

Κατηγορίες: Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.