Ανάληψη: Ο Σταυρικός θρίαμβος του Θεανθρώπου!.

Μετά τήν α’ Στιχολογίαν

Κάθισμα Ήχος α’
Τού λίθου σφραγισθέντος

Αγγέλων θαυμαζόντων, τής ανόδου τό ξένον, καί Μαθητών εκπληττομένων, τό φρικτόν τής επάρσεως, ανήλθες μετά δόξης ως Θεός, καί πύλαι σοι επήρθησαν Σωτήρ, διά τούτο αι δυνάμεις τών ουρανών εθαύμαζον βοώσαι, Δόξα τή καταβάσει σου Σωτήρ, δόξα τή βασιλεία σου, δόξα τή Αναλήψει σου, μόνε φιλάνθρωπε.

Καθώς οι άγγελοι θαύμαζαν το παράξενο της ανόδου Σου Χριστέ, και οι μαθητές εκπλήσσονταν από το φρικτό αυτό θέαμα, Συ ανέβηκες ένδοξα Θεέ μας και αμέσως σου ανοίχθηκαν οι πύλες των Ουρανών! Γι’ αυτό οι ουράνιες Αγγελικές δυνάμεις θαύμαζαν φωνάζοντας: Δόξα στην κάθοδο Σου, Σωτήρα, δόξα και στην Βασιλεία Σου, δόξα στην Ανάληψη Σου, μόνε Φιλάνθρωπε!

Μετά τήν β’ Στιχολογίαν

Κάθισμα Ήχος γ’
Τήν ωραιότητα

Ο προαιώνιος Θεός καί άναρχος, ήν περ ανείληφε, φύσιν ανθρώπειον, θεοποιήσας μυστικώς, σήμερον ανελήφθη, Άγγελοι προτρέχοντες, Αποστόλοις εδείκνυον, τούτον πορευόμενον, εις ουρανούς μετά δόξης πολλής, αυτώ δέ προσκυνήσαντες έλεγον, Δόξα Θεώ τώ αναληφθέντι.

Ο προαιώνιος Θεός και ταυτόχρονα πια άνθρωπος, αφού Θεοποίησε μυστικά την ανθρώπινη φύση που ανέλαβε, σήμερα αναλήφθηκε! Οι Άγγελοι, τρέχοντας μπροστά Του, έδειχναν στους Αποστόλους την Δόξα Του καθώς Αναλαμβανόταν στους Ουρανούς! Κι αφού Τον προσκύνησαν, έλεγαν: Δόξα στον Αναληφθέντα Θεό!

Εις τούς Αίνους
Στιχηρά Προσόμοια γ’
Ήχος α’ Τών ουρανίων ταγμάτων

Αγγελικώς οι εν κόσμω, πανηγυρίσωμεν, τώ επί θρόνου δόξης, Θεώ εποχουμένω, κραυγάζοντες τόν ύμνον, Άγιος εί, ο Πατήρ ο ουράνιος, ο συναίδιος Λόγος, Άγιος ει, καί τό Πνεύμα τό πανάγιον.

Οι κοσμικοί άνθρωποι ας πανηγυρίσουμε Αγγελικά, κραυγάζοντας, στον καθισμένο στο θρόνο της δόξης Θεό, τον ύμνο: Άγιος είσαι Ουράνιε Πατέρα, Άγιος είσαι κι Εσύ Συναϊδιε Λόγε, Άγιον είναι και το πανάγιο Πνεύμα!

Νεοελληνική απόδοσις Ιωάννης Τρίτος.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.