Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά – ομιλίαι ΚΑ. και ΚΒ, εις την Ανάληψιν του Κυρίου.

Εώρταζον Ιουδαίοι το φάσκα το νομικόν, την εξ Αιγύπτου προς την γην της Παλαιστίνης διάβασιν. Εωρτάσαμεν και ημείς το Πάσχα το ευαγγελικόν, την της ημετέρας εν Χριστώ φύσεως εκ θανάτου προς ζωήν, εκ φθοράς προς αφθαρσίαν διάβασιν. Άρα τις εξειπείν δυνήσεται λόγος την εντεύθεν αναφερομένην επί το κρείττον διαφοράν προς τα σεμνά της παλαιάς νομοθεσίας εκείνης και τας υποθέσεις των πανηγύρεων; Άλλ’ ανθρώπινος μεν λόγος ουδέ ταύτην αξίως είποι την υπεροχήν όση˙ η του ανωτάτου Πατρός ενυπόστατος Σοφία, ο του Θεού προαιώνιος και υπερούσιος Λόγος, φιλανθρώπως ενωθείς ημίν και συναναστραφείς, έργω νυν ανέδειξεν υπόθεσιν εορτής και της υπεροχής ταύτης υπερτέραν διαφερόντως˙ και νυν γαρ διάβασιν της εν αυτώ φύσεως ημετέρας εορτάζομεν, ουκ από των υπογείων επί την γην, άλλ’ από γης επί τον ουρανόν του ουρανού και τον επέκεινα τούτου θρόνον του τα πάντα δεσπόζοντος.

Οι Ιουδαίοι εώρταζαν το νομικό πάσχα, δηλαδή την διάβασι από την Αίγυπτο προς την γην της Παλαιστίνης. Εωρτάσαμε και εμείς το ευαγγελικό Πάσχα, την διάβασι της φύσεώς μας εν Χριστώ από τον θάνατο προς την ζωή, από τη φθορά προς την αφθαρσία. Άραγε ποιός λόγος μπορεί να δηλώση την προς τα ανώτερα διαφορά που προέρχεται από αυτό το γεγονός απέναντι στους θεσμούς της παλαιάς εκείνης νομοθεσίας και στις υποθέσεις εκείνων των πανηγύρεων; Ανθρώπινος λόγος βέβαια δεν μπορεί να ειπή αξίως ούτε αυτή η υπεροχή πόση είναι. Η ενυπόστατος όμως Σοφία του υψίστου Πατρός, ο προαιώνιος και υπερούσιος Λόγος, που από φιλανθρωπία ενώθηκε μ’ εμάς και μας συναστράφηκε, ανέδειξε τώρα εμπράκτως μία υπόθεσι εορτής πολύ ανώτερη και από αυτήν την υπεροχή. Διότι τώρα εορτάζομε την διάβασι της σ’ αυτόν ευρισκομένης φύσεώς μας, όχι από τα υπόγεια προς την επιφάνεια της γης, άλλ’ από τη γη προς τον ουρανό του ουρανού και προς τον πέρα από αυτόν θρόνο του δεσπότου των πάντων.

Πατήστε εδώ για να «κατεβάσετε» και τους δύο λόγους του Αγίου Πατρός, στην πρωτότυπη και την Νεοελληνική της απόδοση, σε rar μορφή.

Παράβαλε και:
Πέμπτη της Αναληψεως – τα Λειτουργικά αναγνώσματα του εσπερινού και το Κοντάκιον του Αγίου Ρωμανού του μελωδού.
Πέμπτη της Αναλήψεως – η Ευαγγελική Περικοπή της Θ. Λ., κείμενο του Μητρ. Ναυπάκτου Ιεροθέου Βλάχου, υμνολογική εκλογή.
Του Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου – Ερμηνεία εις τουσ Κανόνας της εορτής της Αναλήψεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.