Έγκριση της Εκκλησίας της Ελλάδος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (11521)

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 3298 π.έ. ΑΘΗΝΗ, ΤΗ, 17η Ιανουαρίου 1997
ΔΙΕΚΠ. 70

Προς
Το Διοικητικόν Συμβούλιον
του Συλλόγου Ελλήνων Τυφλών
«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΡΕΙΑ».
Ενταύθα.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατά την Συνεδρίαν Αυτής της 10ης υπερμεσούντος μηνός Ιανουαρίου ε.ε., πάνυ ασμένως πληροφορηθείσα δια του από 9-10-1996 υμετέρου υπομνήματος την σύστασιν Συλλόγου Ορθοδόξων Τυφλών Ελλάδος υπό την επωνυμίαν «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΡΕΙΑ», συγχαίρουσα υμίν δια την πρωτοβουλίαν επεύχεται πάσιν δαψιλή την του Κυρίου ευλογίαν προς ευόδωσιν του επιδιωκομένου ιερού σκοπού.
Επί πάσι δε τούτοις, απευθύνοντες δια του παρόντος εγκάρδιον πατρικόν χαιρετισμόν, ευχόμεθα υπέρ ευσταθείας και προόδου του καθ’ υμάς Συλλόγου, απονέμοντες δ’ υμίν ολόθυμον την ευλογίαν της Εκκλησίας αιτούμεθα υμίν παρά Θεού παν αγαθόν σωτηριώδες και διατελούμεν μετ’ ευχών.

Εντολή της Ιεράς Συνόδου
Ο Αρχιγραμματεύς

Ο Διαυλείας Δαμασκηνός

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ