Καταστατικό


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΡΕΙΑ»

ΑΡΘΡΟ 1ον
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Εν ονόματι της Αγίας, Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος, ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος, που εδρεύει στην Αθήνα, με την επωνυμία «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΡΕΙΑ», Σύλλογος Ορθοδόξων Τυφλών Ελλάδος και με προστάτιδες Αγίες την Οσιοπαρθενομάρτυρα Παρασκευή και την Μεγαλομάρτυ¬ρα Καικιλία.

ΑΡΘΡΟ 2ον
ΣΚΟΠΟΙ
Σκοποί του Σωματείου είναι η αμοιβαία βοήθεια των μελών για την εμπέδωση και εφαρμογή της διδασκαλίας της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας και η δράση για την διάδοση και εφαρμογή των ορθοδόξων χριστιανικών αρχών μεταξύ των τυφλών, των ατόμων με προβλήματα οράσεως, γενικότερα των ατόμων με αναπηρία και τελικώς σε όλη την κοινωνία μας.

ΑΡΘΡΟ 3ον
ΜΕΣΑ
Για την πραγμάτωση των σκοπών του το Σωματείο:
1) Θα οργανώνει ειδικές συγκεντρώσεις και ομιλίες με σκοπό την οικοδομή των μελών.
2) Θα ηχογραφεί και θα εκτυπώνει σε κασέτες ή σε ψηφιακή μορφή (cd) καθώς και βι¬βλία σε γραφή BRAILLE ορθοδόξου πνευματικότητος και άλλα βιβλία σύμφωνα με τους σκοπούς του Σωματείου.
3) Θα δημιουργεί και θα διατηρεί δανειστική βιβλιοθήκη και ταινιοθήκη ομιλούντων βιβλίων.
4) Θα κυκλοφορεί κασσετοπεριοδικό για τυφλούς, περιοδικό σε BRAILLE, ηλεκτρονικό και άλλα περιοδικά και έντυπα, ενώ θα μπορεί να διατηρεί και ιστοσελίδα.
5) Θα οργανώνει προσκυνηματικές εκδρομές και άλλες λατρευτικές, εθνικές
και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
6) Θα ιδρύει οικοτροφεία, κατασκηνώσεις και πνευματικά κέντρα
7) Θα συνεργάζεται με άλλα Σωματεία που έχουν συγγενείς σκοπούς με τους σκοπούς του Σωματείου.
8) Θα προωθεί και υποστηρίζει την παραδοσιακή και εκκλησιαστική μουσική.
9) Θα χρησιμοποιεί κάθε άλλο μέσο το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση θα κρίνει συντελεστικό για την πραγμάτωση των σκοπών του Σωματείου.
10) Θα στηρίζει οικονομικά, ηθικά και ψυχικά τα μέλη και εν γένει τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.
11) Θα διοργανώνει αιμοδοσίες.

ΑΡΘΡΟ 4ον
ΤΑ ΜΕΛΗ
Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε Τακτικά, Αρωγά και Επίτιμα.
1)Ως τακτικά μέλη εκλέγονται Χριστιανοί Ορθόδοξοι ηλικίας 18 ετών και άνω, τυφλοί ή μειωμένης οράσεως, συνεπούς μυστηριακής ζωής, αποδεχόμενοι την προφορική και γραπτή παράδοση της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, τους σκοπούς του Σωματείου, και οι οποίοι είναι πρόθυμοι να εργασθούν για την επιτυχία αυτών.
2)Αρωγά μέλη ανακηρύσσονται από το Δ.Σ. φυσικά πρόσωπα που προσφέρουν εθελοντικά πάσης φύσεως βοήθεια και αποδέχονται τους σκοπούς του Σωματείου.
3)Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από το Δ.Σ. όσοι έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες ή πρόσωπα που έχουν διακεκριμένη θέση στην Εκκλησία και στην κοινωνία και τα οποία συνεργούν με το κύρος τους στην εξυπηρέτηση των σκοπών του Σωματείου. Τα αρωγά και επίτιμα μέλη, μπορεί να είναι και βλέποντες Χριστιανοί Ορθόδοξοι, συνεπούς Ορθοδόξου μυστηριακής ζωής.

ΑΡΘΡΟ 5ον
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝ
Για να γίνει κάποιος μέλος του Σωματείου, πρέπει να πληροί τους όρους της παραγράφου 1 του άρθρου 4. Η εισδοχή του δε, γίνεται ως εξής:
Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση εισδοχής στο Δ.Σ. η οποία συνοδεύεται
από συστατική επιστολή δύο τακτικών και ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Το Δ. Σ. αποφασίζει με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων τουλάχιστον περί της αιτήσεως, εντός τριών μηνών το πολύ, και απαντά στον αιτούντα θετικά ή αρνητικά. Σε περίπτωση απορρίψεως της αιτήσεως, το αιτούν πρόσωπο μπορεί να επανέλθει εντός δύο μηνών, με μία συστατική επιστολή τακτικού και ταμειακώς τακτοποιημένου μέλους. Ακολουθεί τελεσίδικη απόφαση του Δ. Σ. εντός δύο μηνών το πολύ, με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων τουλάχιστον.

ΑΡΘΡΟ 6ον
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
1) Κάθε μέλος του Σωματείου μπορεί οποτεδήποτε να αποχωρήσει, δηλώνοντας εγγράφως την προς τούτο βούληση του στο Δ.Σ. του Σωματείου.
2) Μέλη που καθυστερούν την συνδρομή τους πέραν του έτους, θα ειδοποιούνται εγγράφως από το Δ.Σ. για την αναγκαιότητα της καταβολής της εισφοράς τους. Σε περίπτωση που η ειδοποίηση παραμένει αναποτελεσματική, η ίδια ειδοποίηση επαναλαμβάνεται ένα 6μηνο μετά. Αν και πάλι το μέλος που καθυστερεί δεν εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώ¬σεις, 6 μήνες μετά την δεύτερη ειδοποίησή του, εξαποστέλλεται εκ νέου ειδοποίηση για την συνεδρίαση του Δ.Σ. στην οποία θα υπάρχει το ερώτημα της διαγραφής του.
3) Μέλη τα οποία κατά την κρίση του Συμβουλίου επιδεικνύουν διαγωγή ασυμβίβαστη προς τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Σωματείου, ή δεν συμβάλλουν στην ευόδωση των σκοπών του, διαγράφονται από τα μέλη του Σωματείου με πλειοψηφία των 4/5 των μελών του. Το τιμωρημένο με διαγραφή μέλος μπορεί να προσφύγει στην Γεν. Συνέλευση, η οποία θα αποφασίσει για την διαγραφή του ή μη, με πλειοψηφία 2/3.

ΑΡΘΡΟ 7ον
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Τα τακτικά μέλη του Σωματείου υποχρεούνται και δικαιούνται τα εξής:
1) Να πειθαρχούν στις διατάξεις του Καταστατικού και στις αποφάσεις του Δ.Σ, και της Γενικής Συνελεύσεως του Σωματείου
2) Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους και να σέβονται τις αποφάσεις της πλειοψηφίας
3) Να δείχνουν συμπεριφορά σύμφωνη με τους σκοπούς του Σωματείου και γενικότερα με το ορθόδοξο ήθος και να μη γίνονται υπαίτιοι ηθικής ή υλι¬κής ζημίας του Σωματείου
4) Να μετέχουν σ’ όλες γενικά τις ενέργειες και δραστηριότητες του Σωματείου και να εργάζονται με ζήλο και ενδιαφέρον για την πραγμάτωση των σκοπών και στόχων του.
5) Να προσφέρουν πρόθυμα τις τυχόν ειδικές γνώσεις τους, την εμπειρία τους και την προσωπική τους δραστηριότητα όταν τους ζητηθεί από το Δ.Σ και την Γεν. Συνέλευση του Σωματείου.
6) Κάθε μέλος υποχρεούται να καταβάλει στο Ταμείο του Σωματείου, για εγγραφή (10 ευρώ), και ως ετήσια τακτική εισφορά (20 ευρώ), οι οποίες θα εισπράττονται από τον Ταμία με διπλότυπες αποδείξεις. Το ποσό της ετήσιας συνδρομής, του δικαιώματος εγγραφής καθώς και του παραβόλου υποψηφιότητας, αυξομειώνει οποτεδήποτε η Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Επίσης μπορεί να ζητήσει και έκτακτες εισφορές των μελών, εφόσον υπάρξει έκτακτη ανάγκη.
7) Τα μέλη του Σωματείου δεν πρέπει να συμμετέχουν σ’ άλλα Σωματεία ή Οργανώσεις, τα οποία αντίκεινται προς το ορθόδοξο ήθος και την Παράδοση της Εκκλησίας.
8) Τα τακτικά μέλη του Σωματείου εφόσον έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές και λοιπές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο, έχουν επίσης το δικαίωμα:
α) Να παρίστανται στις Γεν. Συνελεύσεις και να λαμβάνουν μέρος με την ψήφο τους στην λήψη των αποφάσεων
β) Να εγκρίνουν ή απορρίπτουν τις πράξεις του Δ.Σ για όλα τα θέματα της δραστηριότητος του και να αποφασίζουν για τα συγκεκριμένα θέματα της ημερησίας διατάξεως που υπάρχουν σε κάθε Γεν. Συνέλευση καθώς και να ελέγχουν τα όργανα του Δ.Σ.
γ) Να εκλέγονται στα Όργανα του Σωματείου εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας τους και είναι μέλη του Σωματείου 6 μήνες πριν την προκήρυξη των εκλογών.
δ) Τα μέλη δικαιούνται να συμμετέχουν στην όλη κίνηση και ζωή του Σωματείου
ε) Να λαμβάνουν κάθε είδους πνευματική, υλική και κοινωνική παροχή, στο μέτρο των δυνατοτήτων του Σωματείου, κατόπιν αιτιολογημένης αποφάσεως του Δ.Σ.
στ) Να μπορούν να κάνουν χρήση των παροχών του αρ. 3 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 8ον
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Πόροι του Σωματείου είναι τα έσοδα:
1) Από τις εισφορές των τακτικών μελών του
2) Από τις εισφορές των αρωγών μελών του
3) Από τόκους καταθέσεων στις Τράπεζες
4) Από τις εναπομένουσες εισφορές των αποχωρούντων μελών
5) Από δωρεές και οικονομικές ενισχύσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και από κρατικές επιχορηγήσεις
6) Από εισπράξεις διαφόρων εκδηλώσεων, συνεστιάσεων, λαχειοφόρων αγορών, εκδρομών και άλλων παρομοίων εκδηλώσεων
7) Από παράβολα υποψηφίων
8) Από την κινητή και ακίνητη περιουσία του Σωματείου
9) Από δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες για τις οποίες ισχύουν τα εξής:
α) Οι δωρεές μπορεί να είναι επώνυμες ή ανώνυμες, ανάλογα με την επιθυμία του δωρητού
β) Κληροδοσίες και δωρεές, γίνονται δεκτές μετά από έγκριση του Δ.Σ του Σωματείου
γ) Οι καταλειπόμενες κληρονομιές στο Σωματείο γίνονται πάντα δεκτές με απογραφή
δ) Κληροδοσίες, κληρονομιές και δωρεές υπέρ του Σωματείου για ορισμένο σκοπό, τελούν σε ιδιαίτερη διαχείριση μέσα στον προϋπολογισμό του Σωματείου. Οι τυχόν δε πρόσοδοι που προέρχονται από αυτές, διατίθενται αποκλειστικά κατά τους όρους του διαθέτου ή του δωρητού. Τα γενικά έσοδα του Σωματείου, τα διαχειρίζεται το Δ.Σ. για όλους τους σκοπούς του Σωματείου, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γεν. Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 9ον
1) Η διαχειριστική περίοδος του Σωματείου είναι η ίδια με το ημερολογιακό έτος
2) Κάθε χρόνο συντάσσεται από το Δ.Σ και υποβάλλεται στην τακτική Γεν. Συνέλευση για έγκριση ο προϋπολογισμός της επόμενης χρονιάς, ο απολογισμός της προηγουμένης καθώς και η έκθεση των πράξεων του Δ.Σ

ΑΡΘΡΟ 10ον
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Όργανα του Σωματείου είναι τα εξής:
α) Η Γενική Συνέλευση
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο
γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή
δ) Η Εφορευτική Επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 11ον
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου, αποτελείται δε από τα τακτικά και ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
1) Εκλέγει το Προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες της
2) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του Δ.Σ.
3) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον προϋπολογισμό και απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη σύμφωνα με την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
4) Εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, του Δ.Σ. και της Εξελεγκτι¬κής Επιτροπής.
5) Αποφασίζει για την διαγραφή των μελών και για την αποβολή τους.
6) Αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού και την διάλυση του Σωματείου
7) Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ανήκει ρητά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Σωματείου.
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο με απόφαση του Δ.Σ. τακτικά μια φορά το χρόνο κατά το διάστημα του πρώτου 3μήνου του ημερολογιακού έτους, έκτακτα δε κάθε φορά που παρίσταται ανάγκη, κατά την κρίση του Δ.Σ., ή συντρέχει νόμιμος λόγος, ή εάν το ζητήσει το 1/4 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.
Η σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως ανακοινώνεται στα τακτικά μέλη εγγράφως και με τοιχοκόλληση της προσκλήσεως στα γραφεία του Σωματείου 20 τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της Συνελεύσεως, γνωστοποιουμένων συγχρόνως και των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.
1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία παρισταμένων του 1/3 τουλάχιστον των τακτικών μελών του Σωματείου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου μετά από μια εβδομάδα χωρίς να απαιτείται άλλη ειδοποίηση, παρισταμένων οσωνδήποτε τακτικών μελών. Τα μέλη που δεν έχουν εκ¬πληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις αποκλείονται από αυτήν.
2) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Κάθε ψηφοφορία που αφορά αρχαιρεσίες ή ζητήματα εμπιστοσύνης, έγκριση απολογισμού ή προσωπικά εν γένει ζητήματα, είναι μυστική και προσωπική, με ονομαστική δε κλήση σ’ αλλά θέματα ή όπως αλλιώς κρίνει η Γενική Συνέλευση, ποτέ όμως με βοή. Επί αρχαιρεσιών η ψηφοφορία γίνεται με ψηφοδέλτια. Αποφάσεις που αφορούν την αποδοχή κληροδοσιών και δωρεών υπό τρόπον, λαμβάνονται με πλειοψηφία του 1/2+1 τουλάχιστον των τακτικών μελών.
3) Σε θέματα μομφής στερούνται ψήφου τα μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτι¬κής Επιτροπής, κατά των οποίων έχει τεθεί σε ψηφοφορία πρόταση μομφής.
Ενώπιον της τακτικής Γεν. Συνελεύσεως, διαβάζεται η έκθεση των πεπραγμέ¬νων του Δ.Σ. καθώς και ο οικονομικός απολογισμός με τον Ισολογισμό της περασμένης διαχειριστικής περιόδου και ο προϋπολογισμός του τρέχοντος έτους. Επίσης παρουσιάζεται και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
1) Στην Γεν. Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος που εκλέγεται από την Γεν. Συνέλευση κατά την έναρξη των εργασιών της, κατόπιν προτάσεως οποιουδήποτε μέλους της Γεν. Συνελεύσεως.
2) Ο Πρόεδρος της Γεν. Συνελεύσεως διευθύνει τις εργασίες της, δίνει τον λόγο σ’ οποιονδήποτε το ζητήσει, αφαιρεί τον λόγο από τους παρεκτρεπόμενους ή από όσους αναφέρονται σε θέματα εκτός της ημερησίας διατάξεως και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία.
3) Αν η Γεν. Συνέλευση διακοπεί από οποιαδήποτε αιτία, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τότε αυτή επαναλαμβάνεται μετά από 8 ημέρες, με σκοπό την συζήτηση των υπολοίπων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, χωρίς άλλη πρόσκληση.
4) Τα Πρακτικά της Γεν. Συνελεύσεως συντάσσονται με ευθύνη του Προέδρου, του Γραμματέως του Δ.Σ. και του τυχόν υπάρχοντος νομικού συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 12ον
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το Σωματείο διοικείται από το Δ.Σ που αποτελείται από 5 μέλη.
Το Δ.Σ εκλέγεται κάθε τρία (3) χρόνια μεταξύ των τακτικών και ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, που είναι φυσικά πρόσωπα, έχουν συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας τους και είναι εγγεγραμμένα ως τακτικά μέλη 6 τουλάχιστον μήνες πριν τις εκλογές και διαμένουν στην έδρα του Σωματείου.
Τα μέλη του Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα. Εκτός από τα τακτικά μέλη εκλέγονται (έως και) 3 αναπληρωματικά.
Εκλογή του Δ.Σ μπορεί να γίνει και πριν την συμπλήρωση της τριετίας (3ετίας), όποτε παραστεί ανάγκη: από καταψήφιση του Δ.Σ σε πρόταση μομφής, ή μετά από καταψήφιση του απολογισμού, οπότε υποχρεωτικά προκηρύσσονται Αρχαιρεσίες.
Κατ’ εξαίρεση η θητεία του προσωρινού Δ.Σ τελειώνει με την έγκριση του Καταστατικού, το οποίο θεωρείται τότε ότι έχει παραιτηθεί και έχει υποχρέωση μέσα σε 6 μήνες το αργότερο από την έγκριση του Καταστατικού να συγκαλέσει την Γεν. Συνέλευση και να προκηρύξει εκλογές.

ΑΡΘΡΟ 13ον
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
1) Μέσα σε 7 ημέρες το αργότερο από την εκλογή του, το Δ.Σ. συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου και εκλέγει μεταξύ των συμβούλων τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γεν. Γραμματέα, τον Ταμία και τον Οργανωτικό Γραμματέα.
2) Το Δ.Σ. μετά τις εκλογές συγκροτείται σε σώμα μέσα σε 7 ημέρες. Εάν δεν συγκροτηθεί σε σώμα, συνεδριάζει ξανά μέσα σε 7 ημέρες. Αποτυχούσης της δευτέρας προσπαθείας, επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία μέσα σε 7 ημέρες. Εάν και μετά την τρίτη προσπάθεια δεν συγκροτηθεί σε σώμα τότε συνεδριάζει η Εφορευτική Επιτροπή σε διάστημα 7 ημερών και προ¬κηρύσσει εκ νέου εκλογές.
3) Κατά την συγκρότηση του Δ.Σ σε σώμα, η εκλογή των μελών στα αξιώματα γίνεται με μυστική ψηφοφορία ως εξής: Κάθε μέλος του Δ.Σ. προτείνει έναν υποψήφιο για την κάθε θέση του Δ.Σ. ξεχωριστά και ακολουθεί ψηφο¬φορία.
4) Μέχρι την εκλογή και συγκρότηση του νέου Δ.Σ., το παλαιό ασχολείται με τις τρέχουσες υποθέσεις. Η θητεία των μελών είναι (3ετής) και αρχίζει από την επομένη της εκλογής. Οι ιδιότητες των μελών του Δ.Σ είναι τιμητικές και άμισθες.
5) Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή κωλυομένου αυτού, από τον Αντιπρόεδρο και κατόπιν κοινοποιήσεως των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, 4 ημέρες πριν, και τα οποία έχουν ήδη κατατεθεί στην Γραμματεία. Κωλυομένου του Προέδρου και του Αντιπροέδρου το Δ.Σ. δεν μπορεί να συγκληθεί.
6) Το Δ.Σ μπορεί να συνέλθει εκτάκτως, όποτε κριθεί αυτό απαραίτητο, από τον Πρόεδρο ή εάν το ζητήσουν 3 μέλη.
7) Το Δ.Σ βρίσκεται σε απαρτία, όταν υπάρχει πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου.
8) Σε περίπτωση θανάτου, αποχώρησης ή αδικαιολόγητης αποχής από 3 συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις, το μέλος του Δ.Σ. αντικαθίσταται οριστικά από τον κατά σειράν επιτυχίας πρώτο αναπληρωματικό. Σε περίπτωση όμως δικαιολογημένης προσωρινής απουσίας πάνω από 1 μήνα, αντικαθί¬σταται προσωρινά από αναπληρωματικό μέλος (η διάταξη αυτή είναι συν¬δεδεμένη με το άρθρο 11) μέχρι την επάνοδο του μέλους που απουσιάζει εφόσον κατά την κρίση του Δ.Σ. κριθεί απαραίτητη η αναπλήρωση αυτή. Η απουσία όμως δεν μπορεί να ξεπερνά τους 6 μήνες. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά, αλληλέγγυα και υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υπο¬χρεώσεων που απορρέουν από το Καταστατικό, τις αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων και του Νόμου. Δεν ευθύνονται εφόσον είναι απόντα από την συγκεκριμένη συνεδρίαση ή ήσαν παρόντα και η διαφωνία τους φαίνεται καταγεγραμμένη στα Πρακτικά.
9) Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι δημόσιες, εκτός αν αποφασίσει το αντίθετο το Δ.Σ. μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους του. Δικαίωμα λόγου έχουν τα μέλη των Επιτροπών καθώς και κάθε άλλο μέλος κατόπιν απο¬φάσεως του Δ.Σ. Σε περίπτωση που οι παριστάμενοι διαταράσσουν την συνεδρίαση, ο Πρόεδρος μπορεί, κατόπιν αποφάσεως της απόλυτης πλειο¬ψηφίας των παρόντων μελών του Δ.Σ., ν’ αποβάλλει αυτούς που ενοχλούν.
10) Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών, κατόπιν φανερής ψηφοφορίας ή με μυστική ψηφοφορία για προσωπικά θέματα, τα οποία έχουν τυχόν τεθεί από το 1/3 των παρόντων μελών του Δ.Σ. Οι αποφάσεις αναθεωρούνται μόνο με απόλυτη πλειοψηφία και απαρτία.
11) Το Δ.Σ. παύεται πριν από την λήξη της θητείας του με απόφαση της Γενι¬κής Συνελεύσεως που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή με διατύπωση μομφής. Το ίδιο ισχύει και για την παύση μερικών μελών του Δ.Σ. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται, για επίτευξη απαρτίας, η παρουσία του 1/2 και πλειοψηφία των 3/4 αυτών.

ΑΡΘΡΟ 14ον
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
1) Το Δ.Σ. διοικεί το Σωματείο βάσει του Νόμου, του Καταστατικού, των αποφάσεων της Γεν. Συνελεύσεως και της παραδόσεως της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας.
2) Διαχειρίζεται υπεύθυνα την περιουσία του Σωματείου, προασπίζει με κάθε
νόμιμο μέσο τα συμφέροντά του, αποφασίζει έγκαιρα για κάθε τακτική και έκτακτη δαπάνη, συντάσσει τον προϋπολογισμό και απολογισμό και τους υποβάλλει για έγκριση στην Γεν. Συνέλευση.
3) Προσλαμβάνει για την κάθε υπόθεση του Σωματείου δικηγόρο ως νομικό σύμβουλο του Σωματείου, καθορίζοντας συγχρόνως την αμοιβή του και τα πλαίσια δράσεως του εντός των ορίων του Καταστατικού
4) Διορίζει Ειδικό Γραμματέα.
5) Διορίζει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό και καθορίζει την υπηρεσία και την μισθοδοσία του, υπογράφοντας την σχετική σύμβαση εργασίας. Το υπαλληλικό προσωπικό για την εκτέλεση των καθηκόντων του τελεί υπό
τις εντολές του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέως.
6) Τηρεί και φυλάσσει τα εξής βιβλία: α) Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, β) Βιβλίο Μητρώου Μελών, γ) Βιβλίο Πρακτικών Γεν. Συνελεύσεων, δ) Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. ε) Βιβλίο Πρακτικών επιμέρους Επιτροπών, στ) Βιβλίο Ταμείου, ζ) Βιβλίο Εκθέσεων Εξελεγκτικής Επιτροπής, η) Διπλότυπα αποδείξεων εισπράξεων, θ) Εντάλματα πληρωμών και ι) οποιοδήποτε άλλο βιβλίο κριθεί απαραίτητο.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΡΘΡΟ 15ον
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Δ.Σ. και το Σωματείο ενώπιον των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας καθώς και ενώπιον πάσης αρχής
και ιδιώτου για κάθε σχέση και διαφορά.
2) Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει όλων των συνεδριάσεων του Δ.Σ., θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία, εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ και των Γεν. Συνελεύσεων, υπογράφει με τον Γεν. Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Σωματείου και τα πρακτικά των Γεν. Συνελεύσεων καθώς και τα πρακτικά του Δ.Σ. και επίσης τα εντάλματα πληρωμών. Ασκεί δε και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή καθήκον που απορρέει από τον Νόμο και το Καταστατικό.
3) Ενδιαφέρεται για την πιστή τήρηση του Καταστατικού. Προασπίζει τα συμφέροντα του Σωματείου καθώς και την περιουσία του Σωματείου και γενικά επιμελείται της καλής λειτουργίας του Σωματείου.
4) Προεδρεύει όλων των συγκεντρώσεων του Σωματείου εκτός των Γεν. Συνελεύσεων .
5) Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση που κωλύεται και ο Αντιπρόεδρος, το Δ.Σ. αποφα¬σίζει αν θα αναπληρωθεί από άλλο μέλος του Δ.Σ, εξαιρουμένης της περιπτώσεως του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 13.

ΑΡΘΡΟ 16ον
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
1) Ο Γεν. Γραμματέας ασκεί την εποπτεία των γραφείων, διεξάγει την αλληλογραφία, τηρεί πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων καθώς και το μητρώο των μελών
2) Τηρεί το Βιβλίο των Πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γεν. Συνελεύσεων. Διαβάζει στο Δ.Σ. τα έγγραφα που στέλνονται στο Σωματείο και συντάσσει απαντήσεις.
3) Τηρεί την σφραγίδα του Σωματείου και το Αρχείο. Συντάσσει με τον Ταμία τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό για κάθε διαχειριστική περίοδο.
4) Τηρεί επιμελώς το αρχείο, την βιβλιοθήκη και γενικά φυλάσσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία των γραφείων του Σωματείου.
5) Καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο τα θέματα της ημερησίας διατάξεως των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
6) Τον Γεν. Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ή ο αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας (εάν υπάρχει) ή άλλο μέλος του Δ.Σ που ορίζε¬ται από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 17ον
Ο ΤΑΜΙΑΣ
1) Τηρεί το βιβλίο Ταμείου, τα παραστατικά έγγραφα του Ταμείου, τα διπλότυπα εισπράξεων και εισπράττει κάθε έσοδο υπέρ του Σωματείου με διπλό¬τυπες αποδείξεις οι οποίες υπογράφονται από τον Ταμία και από τον Ειδικό Γραμματέα.
2) Πληρώνει κάθε δαπάνη και μισθοδοσίες τυχόν προσωπικού, ύστερα από σχετικό ένταλμα, με την υπογραφή του Προέδρου, του Γεν. Γραμματέως και Ειδικού Γραμματέως, συνοδευόμενο από το σχετικό παραστατικό.
3) Καταθέτει οποιοδήποτε ποσό που υπερβαίνει (τα 500 ευρώ) σε Τραπεζικό
λογαριασμό αναγνωρισμένης Τράπεζας και επιλεγμένης από το Δ.Σ. Το ποσό (των 500 ευρώ) μπορεί να αναπροσαρμόζεται, αν παραστεί ανάγκη, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. λαμβανομένης με την πλειοψηφία των 4/5.
4) Πραγματοποιεί αναλήψεις με απόφαση του Δ.Σ. και εξουσιοδότηση με τις υπογραφές του Προέδρου και Γεν. Γραμματέως.
5) Υποβάλλει στο Δ.Σ. τον ετήσιο απολογισμό και Ισολογισμό μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου κάθε λήγοντος έτους.
6) Καταχωρεί στο βιβλίο Ταμείου κάθε έσοδο και έξοδο, κάθε δωρεά, συνδρομή και το προϊόν κάθε άλλης συναλλαγής.
7) Ο Ταμίας πρέπει να είναι φερέγγυος, ουδέποτε εκτελεί χρέη λογιστού και ευθύνεται προσωπικά για κάθε δαπάνη που γίνεται και που παραβιάζει τον Νόμο και το Καταστατικό.
8) Πρέπει να φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη των μηνιαίων συνδρομών των μελών και κάθε άλλη έκτακτη ή τακτική οικονομική παροχή προς το Σωματείο.
9) Όταν ο Ταμίας απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από μέλος οριζόμενον από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 18ον
Ο ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
1) Ο Οργανωτικός Γραμματέας, φροντίζοντας για τα οργανωτικά θέματα του
Σωματείου, επιμελείται των επιτροπών που συνιστώνται με απόφαση του Δ.Σ. και οι οποίες ελέγχονται από αυτόν και λογοδοτούν σ’ αυτόν για κάθε
ενέργειά τους, ευρίσκεται πάντα σε άμεση επικοινωνία με τις επιμέρους επιτροπές, ενημερώνει το Δ.Σ. για την εύρυθμη λειτουργία τους και εισηγείται στο Δ.Σ. για την ίδρυση νέων επιτροπών.
2) Είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση των μελών και οιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, κατόπιν συνεννοήσεως με το Δ.Σ. και στα πλαίσια των αποφάσεων του Δ.Σ.
3) Συντονίζει την διεξαγωγή των διαφόρων εκδηλώσεων του Σωματείου.
4) Μπορεί να ασκήσει και άλλα καθήκοντα που του αναθέτει το Δ.Σ. με απόφασή του.
5) Τον Οργανωτικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει μέλος που καθορίζει το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 19ον
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Το Δ.Σ. μπορεί να ορίζει έναν βλέποντα ως Ειδικό Γραμματέα καθώς επίσης και αναπληρω¬τή του, με τους οποίους το καθεστώς συνεργασίας θα καθορίζεται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ.
Τα καθήκοντά του είναι τα εξής:
α) Γράφει τα Πρακτικά του Δ.Σ. καθ’ υπαγόρευσιν του Προέδρου ή του Γεν. Γραμματέως καθώς και τα Πρακτικά των Γεν. Συνελεύσεων και κάθε άλλης συνεδριάσεως.
β) Τηρεί το Πρωτόκολλο αλληλογραφίας και το Μητρώο των μελών του Σωματείου.
γ) Προσυπογράφει με τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα, τα εντάλματα πληρωμών, με τον Ταμία τις αποδείξεις εισπράξεων και εισπράττει τις συνδρομές των μελών,
δ) Γράφει με υπαγόρευση από τον Πρόεδρο ή τον Γεν. Γραμματέα ή άλλο μέλος οριζόμενο από το Δ.Σ. έγγραφα του Σωματείου.
ε) Εκτελεί κάθε άλλη εργασία που του αναθέτει το Δ.Σ. και ευθύνεται με τον Γεν. Γραμματέα για την όλη περιουσία του Σωματείου.
στ)Όλα τα καθήκοντα του ο Ειδικός Γραμματέας τα εκτελεί κατόπιν εντολών του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέως.

ΑΡΘΡΟ 20ον
ΛΟΙΠΑ ΜΕΛΗ
Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέσει και σε άλλα μέλη του συγκεκριμένες αρμοδιότη¬τες σχετικές με τους σκοπούς του Σωματείου. Εάν το Δ.Σ. κρίνει ότι υπάρ¬χει οικονομική δυνατότητα, μπορεί να τους καταβάλει τα έξοδα κινήσεως ή διαμονής ή μέρος αυτών.

ΑΡΘΡΟ 21ον
Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1) Για τον έλεγχο και την εποπτεία της οικονομικής διαχειρίσεως του Σωματείου εκλέγεται κάθε τρία (3) χρόνια μαζί με τις αρχαιρεσίες του Δ.Σ., τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή με τριετή (3ετή) θητεία.
2) Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν δύνανται να είναι και μέλη του Δ.Σ ή να συνδέονται με αυτά δια συγγενείας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι 4ου βαθμού.
3) Σε περίπτωση συνεκλογής συγγενών, δεν ανακηρύσσεται εκείνος που έχει τις λιγότερες ψήφους.
4) Εντός 7 ημερών, μετά την εκλογική διαδικασία, η Εξελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται σε σώμα ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος μέλους και εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του.
5) Σε περίπτωση παραίτησης ενός ή δύο μελών της, καλούνται οι αμέσως επόμενοι κατά σειράν επιτυχίας.
6) Υποβάλλει ετήσια έκθεση οικονομικού ελέγχου σε κάθε Γενική Συνέλευση.
7) Υποβάλλει στο Δ.Σ. εγγράφως τις παρατηρήσεις της για την οικονομική διαχείριση.
8) Στην διάθεσή της τίθενται όλα τα σχετικά με την οικονομική διαχείριση του σωματείου έγγραφα.
9) Τα μέλη της Ε. Ε. δύνανται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Δ. Σ. με μόνο δικαίωμα γνώμης.

ΑΡΘΡΟ 22ον
Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται με την ευθύνη του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, και με το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα, (δια ανατάσεως των χειρών), είναι δε τριμελής.

ΑΡΘΡΟ 23ον
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ-ΕΚΛΟΓΕΣ
1) Δύο μήνες πριν την λήξη της θητείας των Καταστατικών οργάνων Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής, συνέρχεται το Δ.Σ. και προκηρύσσει εκλογές.
2) Το Δ.Σ. ειδοποιεί με έγγραφη πρόσκληση όλα τα τακτικά μέλη του Σωματείου 10 ημέρες το αργότερο μετά την συνεδρίαση προκηρύξεως των εκλογών. Η πρόσκληση αυτή θα ανακοινώνει ακριβώς, μεταξύ των άλλων, την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής των εκλογών καθώς και τις προθεσμίες για την υποβολή των υποψηφιοτήτων.
3) Οι υποψήφιοι οι οποίοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι, πρέπει να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους μόνο για ένα από τα δύο όργανα, στην Γραμματεία του Σωματείου, μέχρι 15 ημέρες πριν την διεξαγωγή των εκλογών, μαζί με το Παράβολο υποψηφιότητας, 3 ευρώ.
4) Μετά την υποβολή υποψηφιότητας και την ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αποσύρει την υποψηφιότητα του.
5) Μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων των μελών και εντός 2 ημερών, η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει σε Συνεδρίασή της τους υποψηφίους, κατόπιν ελέγχου των από το Καταστατικό και τον Νόμο απορρεόντων προσόντων εκλογιμότητος, εκτυπώνει εντός 10 ημερών από την ανακήρυξη των υποψηφίων σε συνεργασία με το Δ.Σ. σε μικρό σχήμα και σε όμοιο χρώμα χάρτου ατομικά ψηφοδέλτια υποψηφίων, αναγράφοντας σ’ αυτά με γραφή BRAILLE και βλεπόντων το όργανο για το οποίο έχει δηλωθεί υποψηφιότητα και το όνομα του υποψηφίου. Τα ψηφο¬δέλτια είναι τόσα όσοι και οι υποψήφιοι.
Οι Αρχαιρεσίες δύνανται να πραγματοποιηθούν οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδος, κατά την κρίσιν του Δ.Σ. και από ώρας 10 π.μ. έως 6 μ.μ, στην έδρα του Σωματείου, ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό, όπου ορίσει το Δ.Σ. Ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών θα ορίζεται ρητά στην ατομική πρόσκλη¬ση των μελών.
6) Οι εκλογές γίνονται ενώπιον τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής και παρουσία νομικού συμβούλου.
Η ώρα λήξεως των Αρχαιρεσιών μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής. Μπορεί δηλαδή να συντμηθεί, εάν αυτή διαπιστώσει πως έχει περατωθεί η διαδικασία, ή μπορεί και να επιμηκυνθεί, εφόσον υπάρχουν άτομα έξω από τον χώρο της ψηφοφορίας, τα οποία δεν έχουν ακόμη ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα. Στην απόφαση αυτή απαιτείται πάντα και η σύμφωνος γνώμη του δικαστικού συμβούλου.
7) Στον χώρο διεξαγωγής των Αρχαιρεσιών μπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπων, οι οποίοι αντιπρόσωποι, μπορούν να είναι ή να μην είναι μέλη του Σωματείου και οι οποίοι θα δηλώνονται από τον υποψήφιο στην Εφορευτική Επιτροπή, κατά την έναρξη της ψηφοφορίας. Οι αντιπρόσωποι έχουν το δικαίωμα να παρακολουθήσουν τη διαδικασία των εκλογών αλλά στερούνται του δικαιώματος της παρεμβάσεως. Μπο¬ρούν όμως να υποβάλουν εγγράφως αναφορές στο Προεδρείο της Εφορευτικής Επιτροπής και στον νομικό σύμβουλο.
8) Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά και ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη και ψηφίζουν μόνο προσωπικά και όχι με αντιπρόσωπο.
9) Κάθε ψηφοφόρος εφοδιάζεται από την Εφορευτική Επιτροπή με όλα τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων και με ένα λευκό ψηφοδέλτιο, καθώς επίσης και με ένα λευκό φάκελο που φέρει την σφραγίδα του Σωματείου. Απο¬σύρεται σ’ έναν απομονωμένο χώρο και αφού επιλέξει τους υποψηφίους μέχρι 5 για το Δ.Σ. και 3 για την Εξελεγκτική Επιτροπή, και αφού κλείσει τον φάκελο, τον ρίχνει στην κάλπη. Φάκελος που περιέχει περισσότε¬ρα από 5 ψηφοδέλτια για Δ.Σ ή από 3 ψηφοδέλτια για την Εξελεγκτική Επιτροπή θεωρείται άκυρος.
10) Αν κάποιο μέλος για οποιοδήποτε λόγο, κατά δήλωσή του, αδυνατεί να ψηφίσει μόνο του, μπορεί να ψηφίσει με την βοήθεια του νομικού συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 24ον
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
1) Μετά την λήξη της ψηφοφορίας και εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει καμμία ανάγκη παρατάσεως της και δεν υπάρχουν ενστάσεις των υποψηφίων, η Εφορευτική Επιτροπή, παρουσία του νομικού συμβούλου ή και των αντιπροσώπων των υποψηφίων, αποσφραγίζει την κάλπη και αρχίζει την διαλο¬γή των ψήφων και με πλειοψηφικό σύστημα ανακηρύσσει τους επιτυχόντες υποψηφίους στο Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή, κατά σειράν πλειοψηφίας.
2) Η Εφορευτική Επιτροπή καταμετρά όλους τους έγκυρους φακέλλους, καταγράφει τα ψηφοδέλτια και κατανέμει τις έδρες του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
3) Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.
4) Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους του Δ.Σ. για οποιαδήποτε αιτία, αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας από το αμέσως επόμενο αναπληρω¬ματικό μέλος.

ΑΡΘΡΟ 25ον
ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
1) Το Σωματείο μπορεί να διαλυθεί μετά από απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 και βρίσκεται σε απαρτία αποτελούμενη από το 1/2+1 των εγγεγραμμένων τακτικών μελών
2) Επίσης διαλύεται και σε όσες περιπτώσεις ορίζονται από τον Νόμο.
3) Με την διάλυση του Σωματείου τίθεται αυτό υπό εκκαθάριση, που διενεργεί Επιτροπή η οποία ορίζεται από την Γεν. Συνέλευση.
4) Σε περίπτωση διαλύσεως του Σωματείου, το υπόλοιπο της περιουσίας του διατίθεται σε σκοπούς κοινωφελείς και σύμφωνους με τους σκοπούς του Σωματείου, μετά από απόφαση της διαλύουσας Γεν. Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟ 26ον
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Η τροποποίηση του Καταστατικού αυτού, γίνεται μετά από απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως των μελών, κατόπιν εισηγήσεως του Δ.Σ. ή αν το ζητήσει το 1/3 των μελών. Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρό¬ντων μελών και σε απαρτία με το 1/2+1 των εγγεγραμμένων τακτικών μελών.

ΑΡΘΡΟ 27ον.
Το Σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική με τις λέξεις στην περιφέρεια ΟΡΘΟΔΟ¬ΞΗ ΠΟΡΕΙΑ, στο κέντρο δε την μορφή της Οσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής

ΑΡΘΡΟ 28ον
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Κάθε ζήτημα, που αφορά το Σωματείο και δεν ρυθμίζεται από το παρόν Καταστατικό, θα ρυθμίζεται με το πνεύμα του και σύμφωνα με τον Νόμο.
Στα πλαίσια αυτά είναι δυνατόν να συνταχθεί από το Δ.Σ. εσωτερικός κανονισμός, ο οποίος θα εγκριθεί πρώτα από την Γεν. Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ – ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ
Το παρόν καταστατικό, αποτελούμενο από 28 άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίσθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από την Καταστατική Συνέλευση στις 10 Δεκεμβρίου 1995, τροποποιήθηκε δε από την τροποποιούσα γεν. συνέλευση, της 27ης Ιανουαρίου του 2010.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ