Αγίου Ρωμανού του μελωδού, Κοντάκιον – Εις την Γέννησιν της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Ιωακείμ και Άννα ονειδισμού ατεκνίας,
και Αδάμ και Εύα εκ της φθοράς του θανάτου
ηλευθερώθησαν, άχραντε, εν τη αγία γεννήσει σου∙
αυτήν εορτάζει και ο λαός σου,
ενοχής των πταισμάτων λυτρωθήναι τω κράζειν σοι∙
«Η στείρα τίκτει την θεοτόκον
και τροφόν της ζωής ημών.»

Πατήστε εδώ για να «κατεβάσετε» ολόκληρο το θαυμάσιο Κοντάκιο με την Νεοελληνική του απόδοση, σε rar μορφή.

Παράβαλε και:
08 Σεπτεμβρίου, Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα – λόγος Εις την Υπερένδοξον της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου Γέννησιν.
08 Σεπτεμβρίου, η γέννησις της Υπεραγίας Θεοτόκου – Υμνολογική εκλογή, τα Λειτουργικά Αναγνώσματα της εορτής.

Κατηγορίες: Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.