Του Οσίου Πατρός ημών Γρηγορίου του Παλαμά – ομιλία ΙΒ’, εν τη τετάρτη της Αγίας Τεσσαρακοστής Κυριακή.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ
ΟΜΙΛΙΑ ΙΒ’

ΕΝ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ
Υπόθεσιν έχουσα το κατ’ αυτήν αναγινωσκόμενον
Ευαγγέλιον, εν η και περί της επειμελείας των ένδον λογισμών

Πολλάκις προς την υμετέραν αγάπην, και μάλιστα κατά τας ιεράς ταύτας ημέρας, περί νηστείας και προσευχής ειπών, οίοις δεξιούνται δώροις τους εραστάς και πόσων αγαθών γίνονται πρόξενοι τοις χρεωμένοις, ο δια της σήμερον αναγινωσκομένης εν τω ευαγγελίω του Κυρίου φωνής μάλιστα προσμαρτυρείται ταύταις, ούπω ταις φιλοθέοις υμών ακοαίς τε και ψυχαίς εναπέθηκα. Τί δε εστί τούτο; Μέγα και το πάντων ως ειπείν μέγιστον˙ προς γαρ τοις άλλοις και εξουσίαν δύναται παρέχειν κατά πνευμάτων πονηρών, ώστε αυτά εκβάλλειν και απελαύνειν, και τους δαιμονώντας της αυτών επηρείας ελευθερούν. Των γαρ μαθητών προς τον Κύριον ειπόντων περί του αλάλου και κωφού δαιμονίου, ότι ημείς ουκ ηδυνήθημεν εκβαλείν αυτό, προς αυτούς ο Κύριος έφη˙ «τούτο το γένος ουκ εκπορεύεται, ειμή εν προσευχή και νηστεία»…

Πολλές φορές ωμίλησα προς την αγάπη σας περί νηστείας και προσευχής, ιδιαιτέρως μάλιστα αυτές τις ιερές ημέρες˙ εναπέθεσα ακόμη στις φιλόθεες ακοές και ψυχές σας ποια δώρα προσφέρουν στους εραστάς των και πόσων αγαθών πρόξενοι γίνονται σ’ αυτούς που τις ασκούν, πράγμα που επιβεβαιώνεται γι’ αυτές κυρίως από την φωνή του Κυρίου που αναγινώσκεται σήμερα στο ευαγγέλιο. Ποιά δε είναι αυτά; Είναι μεγάλα, τα μεγαλύτερα όλων θα ελέγαμε˙ διότι εκτός από τα άλλα μπορούν να παράσχουν και εξουσία κατά πονηρών πνευμάτων, ώστε να τα εκβάλλουν και να τα απελαύνουν, και τους δαιμονισμένους να τους ελευθερώνουν από την επήρειά τους. Όταν πραγματικά οι μαθηταί είπαν προς τον Κύριο περί του αλάλου και κωφού δαιμονίου, ότι «εμείς δεν μπορέσαμε να το εκβάλωμε», είπε προς αυτούς ο Κύριος˙ «τούτο το γένος δεν εκδιώκεται, παρά με προσευχή και νηστεία»…

Του Οσίου Πατρός ημών Γρηγορίου του Παλαμά – ομιλία ΙΒ’, εν τη τετάρτη της Αγίας Τεσσαρακοστής Κυριακή.zip

Παράβαλε και:
Κυριακή Δ. των Νηστειών – η Ευαγγελική Περικοπή της Θ. Λ., ομιλία Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά, Περί επιμελείας των εσωτερικών λογισμών.
Κυριακή Δ. των νηστειών – το Αποστολικόν Ανάγνωσμα της Θ. Λ., ο κεραυνός, λόγος του αειμνήστου Μητροπ. Νικαίας Γεωργίου Παυλίδου.
Πρέπει να ορκιζόμαστε, ή όχι; – Χάρης Ανδρεόπουλος, Θεολόγος.
Κυριακή Δ. των νηστειών, μνήμη του Αγίου Ιωάννου του συγγραφέως της Κλίμακος: Συναξάριον, υμνολογική εκλογή.
Αγίου Ανδρέου Κρήτης – Μέγας κανόνας. Εισαγωγή, Κείμενο, Νεοελληνική απόδοση, Ξανθής Φ. Συριοπούλου.
Η μετάνοια κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος – ηχογραφημένη ομιλία του ομοτ. καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιωάννου Κορναράκη.
Κυριακή Δ. των νηστειών, Οσίου Ιωάννου της κλίμακος: Συναξάριον, Ακολουθία, Χαιρετισμοί, Παρακλητικός Κανών.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.