30 Ιουνίου, η Σύναξις των Αγίων Αποστόλων – Εγκώμια εις τουσ Δώδεκα Αποστόλους.

[Κατά το Αι γενεαί πάσαι].

Αι γενεαί πάσαι, μακαρίζομέν σας, Απόστολοι Κυρίου.
Αι γενεαί πάσαι, υμάς μακαριούμεν, τους κήρυκας του Λόγου.
Λόγε Θεού, Παντάναξ, δος μοι σω δούλω λόγον, σους μύστας ευφημήσαι.
Εκ των περάτων κόσμου, πας ευσεβής δραμέτω, προς ύμνον Αποστόλων.
Τάγματα των Αγίων, μνήμην των Αποστόλων, βροτοίς συνεορτάζει.
Η οικουμένη πάσα, σήμερον εορτάζει, μνήμην των Αποστόλων.
Οι κήρυκες του Λόγου, σήμερον αοράτως, ημάς περιφρουρείτε.
Εις πάσαν γην ο φθόγγος, εξήλθεν Αποστόλων, ως Προφητάναξ φάσκει.
Κατά τον Σολομώντα, εφάνητε βολίδες, δραμούσαι κτίσιν μύσται.
Εις άπαντα τα έθνη, εστάλητε θεόπται, ζώντα Θεόν κηρύξαι.
Αυτόπται του Σωτήρος, μη παύσητε πρεσβεύειν, υπέρ ημών τω Κτίστη.
Πέτρε κορυφαίε, της πίστεως τη πέτρα, στήσον ημάς λιταίς σου.
Ουρανοβάμων Παύλε, ημάς λιταίς σου δείξον, πολίτας ουρανίους.
Πρωτόκλητε Ανδρέα, σε πρώτον προς τον Κτίστην, προσφέρομεν μεσίτην.
Βαρθολομαίε πάντως, ίλεων τον Δεσπότην, λιταίς σου ποίησόν μοι.
Θωμά ιεροκήρυξ, εύξαι ίνα ρυσθώμεν, πυρός του αιωνίου.
Απόστολε Κυρίου, Σίμων λιταίς σου πάντες, ρυσθείημεν κινδύνων.
Πάνσοφε Ιωάννη, τοις σε προσκαλουμένοις, βοήθειαν παράσχου.
Ιάκωβε θεόπτα, ο παις του Ζεβεδαίου, ρύσαι ημάς γεένης.
Ιάκωβε Αλφαίου, δυσώπει τον Σωτήρα, υπέρ ημών απαύστως.
Φίλιππε θεηγόρε, πάντας πιστούς συντήρει, εκ πάσης επηρείας.
Ματθαίε θεηγόρε, λιταίς σου προς τον Κτίστην, εξάρπασον κινδύνων.
Ω κήρυκες του Λόγου, σήμερον ευφημείσθε, υπό παντός του κόσμου.
Χορός των Αποστόλων, λιτάς προς τον Σωτήρα, υπέρ ημών ποιείσθε.
Η δωδεκάς η θεία, Θεόν εκλιπαροίτε, ημάς δεινών ρυσθήναι.
Δόξα. Τριαδικόν.
Ω Τριας Αγία, πρεσβείαις του Ανδρέου, σώσον ημάς πάντας.
Και νυν. Θεοτοκίον.
Παρθένε Θεοτόκε, μετά του Ιεράρχου, υπέρ ημών δυσώπει.

Η/Υ ΠΗΓΗ:
Voutsinasilias.blogspot.gr

Παράβαλε και:
30 Ιουνίου, η Σύναξις των Αγίων Αποστόλων: Συναξάριον, Υμνολογική εκλογή.
30 Ιουνίου, η Σύναξις των Αγίων Αποστόλων – Τα Λειτουργικά αναγνώσματα.
30 Ιουνίου, Η Σύναξη των Αγίων Αποστόλων: Κανών παρακλητικός εις τους 12 Αγίους Αποστόλους – Ποίημα Γερασίμου Μοναχού Μικραγιαννανίτου.
30 Ιουνίου, η Σύναξις των Αγίων Αποστόλων: ποιήματα του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου: Ασματική ακολουθία, Παρακλητικός Κανών, Χαιρετισμοί.
30 Ιουνίου, Οι Άγιοι Απόστολοι, εισαγωγικά και οι βίοι τους.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.