04 Ιανουαρίου, μνήμη και του Αγίου ενδόξου Μάρτυρος Χρυσάνθου: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τῇ Δ’ τοῦ αὐτοῦ μηνός (Ιανουαρίου), Μνήμη τοῦ ἀγίου ἐνδόξου καὶ καλλινίκου μάρτυρος Χρυσάνθου.

Χρύσανθος ἀνθεῖ καρπὸν ἥδιστον πάνυ,
Τὸν καὶ πολὺ φανέντα κρείττω χρυσίου.

Χρύσανθος τετάρτῃ ἐξεπέρησεν ἆθλον ἀργαλέον.

Ο Άγιος Χρύσανθος και η Αγία Ευφημία μαρτύρησαν για την πίστη του Χριστού αλλά δεν έχουμε λεπτομέριες για τον βίο τους. Για την Αγία Ευφημία αναφέρεται απλώς «της πλησίον του Αγίου Ακακίου», από το οποίο θεωρούμε, ότι πρόκειται περί του τάφου της. Το Συναξάριό αναφέρει επί λέξη:

Οὗτος παῤῥησίᾳ ὁμολογήσας καὶ κηρύξας τὸ ὄνομα τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Θεοῦ, καὶ μηδόλως δειλιάσας τὴν τῶν ἀντικειμένων ὲχθρῶν δύναμιν, κατῄσχυνε, διὰ τῆς στεῤῥᾶς
καὶ ὰμεταθέτου πίστεώς του, τὰ τῆς πλάνης σεβάσματα.

Παρεστὼς δὲ ἐνώπιον ἀρχόντων καὶ ἡγεμόνων καὶ εὐθαρσῶς ὁμολογήσας τὸν Χριστὸν εἶναι Υἱὸν τοῦ Θεοῦ καὶ Θεὸν ἀληθινόν, καὶ καλῶς τελέσας τὸν τῆς ἀθλήσεως ἀγῶνα, ἐδέξατο παρὰ τοῦ Κυρίου τὸν τῆς αἰωνίου ζωῆς στέφανον, τμηθεὶς τὸν αὐχένα καὶ συναριθμηθεὶς ταῖς τῶν ἁγίων Μαρτύρων χορείαις,
ὡς μάρτυς ἀληθείας καὶ στρατιώτης Χριστοῦ ἀκαταγώνιστος.

Ασματική Ακολουθία εις τιμήν και μνήμην του Αγίου ενδόξου Χρυσάνθρου του Μάρτυρος – Γερασίμου Μον. Μικραγιαννανίτου.rar

Παράβαλε και:
04 Ιανουαρίου Η σύναξις των Αγίων Εβδομήντα Αποστόλων – Συναξάριον.
04 Ιανουαρίου, Ανάμνησις ευρέσεως των Ιερών Λειψάνων του Νεομάρτυρος Ιωάννου του εκ Κονίτσης, και εν Βραχωρίω αθλήσαντος: Ασματική ακολουθία – Γερασίμου Μικραγιαννανίτου.
04 Ιανουαρίου, μνήμη και του Οσίου Νικηφόρου του λεπρού – Σίμωνος Μοναχού (Βίος, θαυμαστά σημεία. Κείμενο και αρχεία ήχου – mp3).
04 Ιανουαρίου, μνήμη και του Αγίου Γρηγορίου, Επισκόπου Λαγκρών: Συναξάριον υπό του αγίου Γρηγορίου, Επισκ. Τουρώνης.
04 Ιανουαρίου, μνήμη και του νέου Οσιομάρτυρος Ονουφρίου του εν Χίω: Συναξάριον, Ακολουθία.
Σύντομος βίος του Οσίου Νικηφόρου του λεπρού – Σίμωνος Μοναχού του Αγιορείτου.

Κατηγορίες: Ιερές Ακολουθίες, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.