Του Οσίου Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου – ομιλία εις την Μάρτυρα Ιουλίτταν.

ΟΜΙΛΙΑ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΡΤΥΡΑ ΙΟΥΛΙΤΤΑΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑ
ΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΕΧΘΕΙΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

Η μεν υπόθεσις της εκκλησίας εστί το επί τη μακαρία μάρτυρι γενόμενον κήρυγμα. Περιηγγείλαμεν γαρ υμίν την ημέραν ταύτην, ως υπόμνημα έχουσαν της μεγάλης αθλήσεως, ην εν γυναικείω σώματι ανδρειοτάτην και πάσαν έκπληξιν εμποιούσαν τοις τότε παρούσι τω θεάματι και τοις εις ύστερον εκ της των πεπειραμένων διηγήσεως δεχομένοις την ακοήν, η μακαριωτάτη γυναικών Ιουλίττα ήθλησεν, είπερ δη γυναίκα προσαγορεύειν ευπρεπές την τω μεγαλοφυεί της ψυχής της γυναικείας φύσεως την ασθένειαν αποκρύψασαν, υφ’ ης ηγούμαι μάλιστα πεπλήχθαι τον κοινόν ημών αντίπαλον, ου φέροντα την από των γυναικών ήτταν…

ΟΜΙΛΙΑ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΑΡΤΥΡΑ ΙΟΥΛΙΤΤΑΝ ΚΑΙ ΕΙΣ
ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ
ΠΟΥ ΕΞΕΦΩΝΗΘΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ

Η αιτία αυτής της συναθροίσεως είναι η πρόσκλησις, που σας έγινε δια να τιμήσωμεν την μακαρίαν μάρτυρα. Διότι παντού σας προαναγγείλαμεν την ημέραν αυτήν ως ημέραν που υπενθυμίζει την μεγάλην άθλησιν που με σώμα γυναικείον υπέστη η μακαριωτάτη από τας γυναίκας Ιουλίττα, αν βεβαίως είναι ευλογοφανές να ονομάζεται γυναίκα αυτή, που απέκρυψε την ασθένειαν της γυναικείας φύσεως με το μεγάλον φρόνημα της ψυχής. Καθότι η άθλησις αυτή επροκάλεσε την μεγαλυτέραν έκπληξιν και εις αυτούς, οι οποίοι παρευρίσκοντο τότε εις το θαύμα και εις τους μεταγενεστέρους, οι οποίοι δέχονται την φήμην από τας διηγήσεις εκείνων οι οποίοι είχαν την εμπειρίαν. Νομίζω ότι ο κοινός αντίπαλός μας, ο οποίος δεν υποφέρει την ήτταν από γυναίκας, έχει τόσον πληγωθή από αυτήν…

Του Οσίου Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου – ομιλία εις την Μάρτυρα Ιουλίτταν.zip

Παράβαλε και:
15 Ιουλίου, Μνήμη των αγίων Μαρτύρων Κηρύκου και ιουλίττης της μητρός αυτού – Υμνολογική εκλογή.
15 Ιουλίου, μνήμη των ενδόξων Μαρτύρων Κηρύκου και Ιουλίττης: Συναξάριον, Παρακλητικός Κανών, Χαιρετισμοί, Εγκώμια, Ευλογητάρια και Μεγαλυνάρια.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.