Αναστάσιμοι ύμνοι της Κυριακής του δευτέρου ήχου- Υμνολογική εκλογή Β. ήχου.

Ότε κατήλθες προς τον θάνατον, η Ζωή η αθάνατος, τότε τον Άδην ενέκρωσας τη αστραπή της θεότητος. Ότε δέ και τους τεθνεώτας εκ των καταχθονίων ανέστησας, πάσαι αι Δυνάμεις των επουρανίων εκραύγαζον: Ζωοδότα Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σοι.

Όταν κατέβηκες στα έγκατα της γής για να συναντήσεις τον θάνατο, Συ η αθάνατη Ζωή, τότε νέκρωσες τον Αδη με την αστραπή της θεότητός Σου. Και όταν ανέστησες τους απ’ αιώνων νεκρούς ΑΠΌ ΤΑ ΚΑΤΑΧΘΌΝΙΑ ΒΑΣΊΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΔΗ, όλες οι δυνάμεις των ουρανίων αγγέλων και αγίων Σου έψαλλαν με κραυγή: Δόξα σε Σένα, Χριστέ Θεέ Μας, που Μας ΧΆΡΙΣΕς ΤΗ ΖΩΉ.

Πατήστε εδώ για να «κατεβάσετε» ολόκληρη την υμνολογική εκλογή μας, σε rar μορφή.

Κατηγορίες: Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.