30 Ιουνίου, η Σύναξις των Αγίων Αποστόλων – Συναξάριον, Υμνολογική εκλογή.

Υμνολογική εκλογή.

Απολυτίκιον των κορυφαίων. Ήχος δ’

Οι των Αποστόλων πρωτόθρονοι, και της Οικουμένης διδάσκαλοι, τω Δεσπότη των όλων πρεσβεύσατε, ειρήνην τη οικουμένη δωρήσασθαι, και ταις ψυχαίς ημών το μέγα έλεος.

Σεις, οι πρώτοι μεταξύ των Αποστόλων του Χριστού, και πρωτόθρονοι κοντά Του, σεις που έχετε διδάξει την πίστη του Χριστού σε όλη την οικουμένη, πρεσβεύσατε στον Κύριο και Δεσπότη όλων, να χαρίσει ειρήνη σε όλη την οικουμένη, και στις ψυχές μας το μεγάλο Του έλεος.

Έτερον των δώδεκα… Ήχος γ’

Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε τω ελεήμονι Θεώ, ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταις ψυχαίς ημών.

Αγιοι απόστολοι του Χριστού, παρακαλέστε με τις πρεσβείες σας τον ελεήμονα Θεό, να μας χαρίσει άφεση των αμαρτιών μας.

Συναξάριον

Τη Λ’ του αυτού μηνός (Ιουνίου), η Σύναξις των Αγίων ενδόξων και πανευφήμων Αποστολων των ΙΒ’, και δήλωσις όπως και πού έκαστος αυτών εκήρυξε και ετελειώθη.

Κατά την τριακοστή ημέρα του μηνός Ιουνίου εορτάζεται η σύναξη των αγίων και ενδόξων και πανυμνήτων αποστόλων, και γίνεται αναφορά πού εκήρυξε καθένας, καθώς και πού και με ποιο τέλος της ζωής του, τέλειος βρέθηκε κοντά στο Θεό.

Στίχοι

Τιμώ θεόπτας δώδεκα Χριστού φίλους,
Ήρωας άνδρας και θεούς τολμώ λέγειν.
Δώδεκα ευκλεέας τριακοστή αγείρει μύστας.

Τιμώ με τους ύμνους τους δώδεκα φίλους του Χριστού, που τον είδαν με τα ανθρώπινα μάτια τους. Τολμώ μάλιστα να τους ονομάσω ήρωες και θεούς κατά Χάριν. Η τριακοστή ημέρα του μηνός Ιουνίου συγκεντρώνει τους δώδεκα ένδοξους μύστες του Χριστού.

Πέτρος.

Πέτρος ο Απόστολος, και πρώτος των Μαθητών, πρότερον το ευαγγέλιον κηρύ¬ξας εν Αντιοχεία, έπειτα εν Πόντω και Γαλατία και Καππαδοκία, Ασία τε και Βιθυνία, κατήλθε μέχρι Ρώμης αυτής. Και δια το παρευδοκιμήσαι αυτόν εν τοις θαύμασι τον Σίμωνα μάγον, υπό Νέρωνος σταυρωθείς κατά κεφαλής, τελειούται.

Ανδρέας.

Ανδρέας ο Απόστολος, ο πρωτόκλητος και αδελφός Πέτρου, εις πάσαν την παράλιον Βιθυνίας τε και Πόντου και Αρμενίας τον Χριστόν κηρύξας, και υποστρέψας δια του Πόντου και Βυζαντίδος, κατήλθε μέχρι της Ελλάδος» και εν Πάτραις της Αχαίας υπό Αιγεάτου σταυρωθείς, τελειούται.

Ιάκωβος.

Ιάκωβος ο Απόστολος, ο του Ζεβεδαίου, εν πάση τη Ιουδαία τον Χριστόν κηρύξας, υπό Ηρώδου του Αγρίππα, δια το ευπαρρησίαστον αυτού, μαχαίρα αναιρείται.

Ιωάννης.

Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, και αδελφός Ιακώβου, ο επί το στήθος του Χριστού αναπεσών, εν Ασία και εν Πάτμω υπό Δομετιανού εξορισθείς, και πολλά πλήθη προσαγαγών τω Χριστώ, υποστρέψας εν Εφέσω, εν ειρήνη ανεπαύσατο, πλήρης ημερών υπάρχων.

Φίλιππος.

Φίλιππος ο από Βησθαϊδά της Γαλιλαίας, συμπολίτης Ανδρέου και Πέτρου, και αυτός εν τη Ασία και Ιεραπόλει, συν Μαριάμνη τη αδελφή αυτού και Βαρθολο¬μαίω, τον Χριστόν κηρύξας, υπό των Ελλήνων σταυρωθείς, τελειούται.

Βαρθολομαίος.

βαρθολομαίος ο Απόστολος, Ινδοίς τοις καλουμένοις Ευδαίμοσι κηρύξας το του Χριστού ευαγγέλιον, σταυρώ προσηλωθείς εν Αλβανοπόλει, εν αυτή τελειούται’ το δε άγιον αυτού Λείψανον, εν λάρνακι εμβληθέν, τη θαλάσση εναπορρίπτεται.

Θωμάς.

Θωμάς, ο και Δίδυμος, Πάρθοις και Μήδοις, Πέρσαις και Ινδοίς, τοις καλουμέ¬νοις Ευδαίμοσι, κηρύξας το του Χριστού ευαγγέλιον, και ύπ’ αυτών λόγχαις διατρωθείς τελειούται.

Ματθαίος.

Ματθαίος ο και Λευί, και αδελφός του Ιακώβου του Αλφαίου, ο Τελώνης και Ευαγγελιστής, ο και ποιήσας δοχήν μεγάλην τω Ιησού, εκοιμήθη εν Ιεραπόλει της Συρίας, δια πυρός τελειωθείς.

Ιάκωβος Αλφαίου.

Ιάκωβος Αλφαίου, ο και αδελφός Ματθαίου, (αμφότεροι γαρ τον Αλφαίον έσχον πατέρα), υπό των απίστων σταυρώ αναρτηθείς, τελειούται.

θαδδαίος.

Ιούδας Ιακώβου, ο παρά μεν τω Λουκά, εν τε τω Ευαγγελίω και ταις Πράξεσιν, Ιούδας ονομαζόμενος, παρά δε Ματθαίω και Μάρκω, θαδδαίος και Λεββαίος καλούμενος, αδελφός κατά σάρκα χρηματίζων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εν Μεσοποταμία κηρύξας το ευαγγέλιον, ύστερον εκοιμήθη εν Αρατάτ τη πόλει, υπό απίστων αναρτηθείς και τοξευθείς.

Σίμων.

Σίμων ο από Κανά της Γαλιλαίας, ο και Ναθαναήλ εν τω κατά Ιωάννην ευαγγελίω ονομαζόμενος, πάσαν την Μαυριτανίαν, και την των Αφρών χώραν διελθών, και κηρύξας τον Χριστόν, σταυρωθείς ύπ’ αυτών τελειούται.

Ματθίας.

Ματθίας, ο αντί του προδότου συγκαταριθμηθείς τοις Αποστόλοις, εν τη Αιθιο¬πία κηρύξας τον Χριστόν, και πολλαίς τιμωρίαις ύπ’ αυτών αικισθείς, το πνεύμα τω θεώ παρατίθεται.

Ταις των Αγίων και πανευφήμων Αποστόλων πρεσβείαις, ο Θεός, ελέησον ημάς.
Αμήν.

Με τις πρεσβείες των αγίων και αξιύμνητων Αποστόλων Σου, Χριστέ ο Θεός, ελέησε και σώσε μας.

ΕξαπΟστειλάριον” Των Μαθητών ορώντων σε

Των Μαθητών την πάντιμον δωδεκάδα, χαρμονικώς συνδράμωμεν ευφημήσαι” Χαίρετε την σύμπασαν κυκλώσαντες, και των εθνών ζωγρήσαντες, τας Κακοπίστους αγέλας, μαθητευθέντων τα θεία.

Με χαρά όλοι μαζί ας τιμήσουμε με ύμνους την δωδεκάδα των πανσεβάστων αποστόλων λέγοντας: Χαίρετε, σεις που με τους αγώνες σας τρέξατε και περικυκλώσατε όλη τη γη, και αιχμαλωτίσατε τις αγέλες των εθνικών, που επίστευαν σε ψεύτικους και κακούς θεούς, αφού τους μάθατε την πίστη του Χριστού.

Στιχηρό των Αίνων. Ήχος Δ. Ο εξ Υψίστου.

Πέτρε και Παύλε τού Λόγου αροτήρες, Ανδρέα, ιάκωβε, και Ιωάννη σοφέ, Βαρθολομαίε και Φίλιππε, θωμά Ματθαίε, Σίμων Ιούδα, θείε Ιάκωβε, παγκόσμιε πάντιμε, των Μαθητών δωδεκάς, οι εν τω κόσμω κηρύξαντες, την παναγίαν, Τριάδα φύσει Θεόν αϊδιον, της Εκκλησίας οι αλάξευτοι, όντως πύργοι και στύλοι ασάλευτοι, τω Δεσπότη των όλων, ικετεύσατε σωθήναι ημάς.

Πέτρε και Παύλε, που με το κήρυγμά σας καλλιεργήσατε τον κόσμο για χάρη του Λόγου και Θεού, Ανδρέα και Ιάκωβε και σοφέ Ιωάννη, Βαρθολομαίε και Φίλιππε, Θωμά και Ματθαίε, Σίμων και Ιούδα, θείε Ιάκωβε, η παγκόσμια και πάντιμη δωδεκάδα των αποστόλων, που σε όλο τον κόσμο κηρύξατε, πως η Παναγία Τριάδα είναι από τη φύση της Θεός αιώνιος, σεις οι δυνατοί πύργοι της εκκλησίας και οι ασάλευτοι στύλοι της, παρακαλέστε ικετευτικά το Δεσπότη των όλων να μας σώσει.

Δόξα των αίνων. Ήχος πλ. Δ. Κοσμά Μοναχού.

Ήν διήλθετε κτίσιν φωτίσαντες, οι του Σωτήρος Μαθηταί, την πλάνην των ειδώλων, ως ύλην καταφλέξαντες τοις διδάγμασιν υμών, τα έθνη εξ αγνωσίας βυθού, πρός την θείαν γνώσιν, σαγηνεύσαντες εσώσατε. Και νύν πρεσβεύσατε Χριστώ, όπως ίλεως γένηται ημίν, εν τη ημέρα της κρίσεως.

Μαθητές του Σωτήρος Χριστού, περάσατε όλη την κτίση, φωτίζοντας την με το κήρυγμα του Χριστού, αφού κατακαύσατε σαν ξύλα του δάσους την πλάνη της ειδωλολατρίας με τα διδάγματά σας, και έτσι, τραβήξατε και σώσατε σαν με άλλη σαγήνη τους εθνικούς από τον βυθό της αγνωσίας του Θεού, προς την θεία γνώση. Και τώρα πρεσβεύσατε στον Χριστό, να γίνει ευσπλαχνικός μαζί μας κατά την ημέρα της κρίσεως.

Απόδοση, Ιωάννης Τρίτος.

Παράβαλε και. . .
30 Ιουνίου, η Σύναξις των Αγίων Αποστόλων – Τα Λειτουργικά αναγνώσματα.

Κατηγορίες: Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.