08 Ιανουαρίου, μνήμη του Οσίου πατρός ημών Αγάθωνος: Συναξάριον, Ακολουθία.

Τη Η’ του αυτού μηνός (Ιανουαρίου), ο Όσιος Αγάθων εν ειρήνη τελειούται.

Ως ηγαθύνθην Αγάθων την Καρδίαν,
Ειρηνικού σου και μόνου μνησθείς τέλους.
Ανήρ αγαθός δι’ εγκρατείας ώφθης, Αγάθων μακάριε, Χριστού θεράπων. Ογδοάτη Αγάθων θεοίο θώκω χαρίεις έστη.

Είναι ένας από τους λόγιους και πολύπειρους ασκητές της ερήμου, των οποίων σοφά αποφθέγματα τους βρίσκονται στο Γεροντικό. Απεβίωσε ειρηνικά.

Ο Όσιος Αγαθών είναι εκείνος περί του οποίου γράφεται εν τω Γεροντικώ, ότι άκούοντες τινές, ότι έχει μεγάλην διάκρισιν, ηθέλησαν να τον δοκιμάσωσιν αν όργίζηται όθεν είπον εις αυτόν «Σύ είσαι ο Αγαθών; άκούομεν ότι είσαι πόρνος και υπερήφανος». Ο δε Οσιος είπε: «Ναι, ούτως έχει ή αλήθεια». Πάλιν είπον «Σύ είσαι ο Αγαθών, ο φλύαρος και κατάλαλος;». Ο όσιος απεκρίθη: «Ναί, εγώ είμαι», Οι δε πάλιν είπον «Σύ είσαι ο Αγαθών ο αιρετικός;» Ο όσιος άπεκρίθη: «Δεν είμαι αιρετικός». Εκείνοι δε παρεκάλεσαν αυτόν λέγοντες· «Διατί τάς μεν αλλάς ύβρεις εδέχθης, ταύτην όμως δεν έβάστασας;» Άπεκρίθη ο γέρων «Έκείνας μεν έδέχθην, διότι είναι όφελος εις την ψυχήν μου, το δε αιρετικός είναι χωρισμός από του Θεού και δια τούτο δεν το έδέχθην». Οι δε άκούσαντες έθαύμασαν την διάκρισιν του και άπηλθον ώφεληθέντες.

Επίσης, στο Γεροντικό αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι κάποιος από τους Πατέρες της ερήμου φώναξε μία μέρα τον νεαρό ακόμη μοναχό Αγάθωνα «Αββά». Ένας άλλος που τον άκουσε τον ρώτησε: Από τώρα τον έκανες «Αββά»; Δεν τον έκανα εγώ, αποκρίθηκε εκείνος, μα ο τρόπος της ζωής του.

Η/Υ ΠΗΓΗ:
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Ασματική Ακολουθία εις τιμήν και μνήμην του Οσίου πατρός ημών Αγάθωνος – Γερασίμου Μον. Μικραγιαννανίτου.rar

Παράβαλε και:
08 Ιανουαρίου, μνήμη της Οσίας Δομνίκης: Ασματική Ακολουθία, Βίος.
08 Ιανουαρίου, μνήμη και του Αγίου Μάρτυρος Άμπο του εκ Γεωργίας: Βίος – Ι. Μ. Παρακλήτου, Ωροπός Αττικής.
08 Ιανουαρίου, μνήμη και του ενδόξου Ιερομάρτυρος Καρτερίου: Συναξάριον, Παρακλητικός κανών.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.