Αγίου Ρωμανού του μελωδού – κοντάκιον εις έκαστον σεισμόν και εμπρησμόν.

Οίκοι

α΄ Το ιατρείον των ψυχών τοις γνώμη αρρωστούσι
προέθηκεν αφθόνως
ο μόνος των σωμάτων και των ψυχών ιατρευτής,
ίνα οι νοσούντες ιατρείαν εξ αυτού
αιτούσι και λαμβάνουσιν∙
ο ρύστης μεν γαρ σπεύδει τα τραύματα πάντων θεραπεύειν,
και προ πάσης ικεσίας χαρίζεται πάντα συμφερόντως∙
συστέλλει δε ποτέ την χείρα προς δόσιν
διεγείρων το νωθρόν το των ραθύμων,
πλάττων ως σοφός την ίασιν των πταιόντων,
ίνα παρέχη
ζωήν την αιώνιον.

α΄ Το ιατρείο των ψυχών άνοιξε με απλοχεριά για τους κριματισμένους
ο μόνος των σωμάτων και των ψυχών Ιατρευτής,
για να ζητούν και να λαβαίνουν απ’ αυτό την θεραπείαν
οι νοσούντες.
Γιατί τρέχει ο Σωτήρας ολωνών τα τραύματα να επουλώνη
και με κάθε ικεσία συγχωρεί τα πάντα κατά το συμφέρον.
Και κάποτε καθυστερεί να δώση
για να ξυπνά των οκνηρών την τεμπελιά
και κατασκευάζει ως Σοφός των αμαρτωλών τη θεραπεία
για να προσφέρη
την αιώνια ζωή.

Πατήστε εδώ για να «κατεβάσετε» ολόκληρο το θαυμάσιο Κοντάκιο και την Νεοελληνική του απόδοση, σε rar μορφή.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.