26 Οκτωβρίου, μνήμη του γενομένου μεγάλου σεισσμού και του Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου: παρακλητικός κανών, τα Λειτουργικά Αναγνώσματα της εορτής.

Εν τω ΜΕΓΑΛΩ Εσπερινώ

Προφητείας Ησαϊου το ανάγνωσμα
Ησαϊου: ΞΓ.15 – 19, & ΞΔ.15, & εκλογή.

Επίβλεψον εκ του ουρανού Κύριε, και ίδε εκ του οίκου του Αγίου σου και δόξης σου. Πού εστί το πλήθος του ελέους σου και των οικτιρμών σου, ότι ηνέσχου ημών Κύριε; Σύ γάρ εί Πατήρ ημών, ότι Αβραάμ ουκ εγνω ημάς, και, Ισραήλ ουκ επέγνω ημάς. Αλλά σύ Κύριε, Πατήρ ημών, ρύσαι ημάς. Απ’ αρχής το όνομά σου εφ’ ημάς εστί. Τί επλάνησας ημάς, Κύριε, από της οδού σου; Εσκλήρυνας τας καρδίας ημών, του μή φοβείσθαί σε; Επίστρεψον δια τους δούλους σου, δια τας φυλάς της κληρονομίας σου, ίνα μικρόν κληρονομήσωμεν του όρους του αγίου σου. Οι υπεναντίοι ημών κατεπάτησαν το αγίασμά σου. Εγενόμεθα ως το απαρχής, ότε ουκ ήρξας ημών, ουδέ επεκλήθη το όνομά σου εφ’ ημάς. Εάν ανοίξης τον ουρανόν, τρόμος λήψεται από σού όρη, και τακήσονται, ωσεί κηρός τήκεται από πυρός, και κατακαύσει πύρ τους υπεναντίους σου, και φανερόν έσται το όνομά σου τοις υπεναντίοις σου. Από προσώπου σου έθνη ταραχθήσονται. Όταν ποιής τα ένδοξα, τρόμος λήψεται από σού όρη. Από του αιώνος ούκ ηκούσαμεν, ουδέ οι οφθαλμοί ημών είδον Θεόν πλήν σου, και τα έργα σου αληθινά, και ποιήσεις τοις υπομένουσί σε έλεος. Συναντήσεται γάρ έλεος τοις ποιούσι το δίκαιον, και των οδών σου μνησθήσονται. Και νύν, Κύριε, Πατήρ ημών σύ εί, ημείς δέ πηλός και σύ ο Πλάστης ημών. Έργα χειρών σου πάντες ημείς. Μή οργίζου ημίν, Κύριε, έως σφόδρα, και μή εν καιρώ μνησθής αμαρτιών ημών. Και νύν επίβλεψον, Κύριε, ότι λαός σου πάντες ημείς.

Απόδοση.

Στρέψε, Κύριε, το βλέμμα σου από τον ουρανό, και δες από την άγια κι ένδοξη κατοικία σου! Πού είναι η φλογερή αγάπη σου κι η δύναμή σου; Πού είναι το άπειρό σου έλεος και η μεγάλη σου συμπόνια, που σ’ έκανε να μας ανέχεσαι; Πράγματι, εσύ είσαι ο πατέρας μας, γιατί ο Αβραάμ δεν μας γνώρισε, ούτε μας αναγνώρισε ο Ιακώβ. Αλλά εσύ είσαι, Κύριε, ο πατέρας μας• λύτρωσέ μας, γιατί από πάντα εμείς δικοί σου είμαστε.
Γιατί μας άφησες, Κύριε, να πλανιόμαστε, από τον δρόμο σου μακριά; Γιατί σκλήρυνες τις καρδιές μας, ώστε να μην έχουμε τον φόβο σου; Γύρνα πίσω για χάρη των δούλων σου, για χάρη των φυλών που σου ανήκουν, ώστε σύντομα να αποκτήσουμε κλήρο στο άγιο σου βουνό, όπου οι εχθροί μας καταπάτησαν το αγιαστήριό σου.
Έχουμε γίνει όπως παλιά, όπως τότε που δεν ήσουν αρχηγός μας, ούτε δικοί σου ήμασταν εμείς. Αν όμως, Κύριε, ανοίξεις τον ουρανό κι εμφανιστείς, τρόμος θα κυριέψει τα βουνά, και θα λιώσουν, όπως λιώνει το κερί μπρος στη φωτιά• φωτιά θα κάνει στάχτη τους εχθρούς, και φανερή θα γίνει στους αντίπαλους η παρουσία του Κυρίου• μπροστά σου οι λαοί θα τρέμουν. Όταν τη δόξα σου εκδηλώνεις, τρόμος θα κυριεύει τα βουνά από την παρουσία σου. Από τα χρόνια τα πανάρχαια δεν ακούσαμε για άλλον Θεό εκτός από σένα, ούτε τα μάτια μας είδαν έργα σαν κι αυτά που κάνεις σ’ εκείνους που το έλεός σου προσδοκούν. Γιατί ανταποκρίνεσαι σ’ αυτούς που με δικαιοσύνη ενεργούν, κι υπολογίζουνε το θέλημά σου.
Εσύ, λοιπόν, Κύριε, είσαι ο Πατέρας μας, ενώ εμείς πηλός• από τα χέρια σου πλαστήκαμε όλοι. Γι’ αυτό και μην οργίζεσαι υπέρμετρα εναντίον μας και μην κρατάς πολύν καιρό στη μνήμη σου τις αμαρτίες μας. Ρίξε μας, λοιπόν, ένα βλέμμα σπλαχνικό, γιατί όλοι εμείς είμαστε λαός σου.

Προφητείας Ιερεμίου το ανάγνωσμα
Ιερεμίας: Β.2 – 12.

Τάδε λέγει Κύριος: «Εμνήσθην ελέους νεότητός σου, και αγάπης τελειώσεώς σου, του εξακολουθήσαί σε τω αγίω Ισραήλ», λέγει Κύριος, ο άγιος του Ισραήλ. «Τω Κυρίω αρχή γεννημάτων αυτού. Πάντες οι εσθίοντες αυτόν πλημμελήσουσι. Κακά ήξει επ’ αυτούς», λέγει Κύριος. Ακούσατε λόγον Κυρίου, οίκος Ιακώβ, και πάσα πατριά οίκου Ισραήλ. Τάδε λέγει Κύριος: «Τί εύροσαν οι πατέρες υμών εν εμοί πλημμέλημα, ότι απέστησαν μακράν απ’ εμού, και επορεύθησαν οπίσω των ματαίων, και εματαιώθησαν, και ουκ είπον: Πού εστι Κύριος, ο αναγαγών ημάς εκ γής Αιγύπτου, ο καθοδηγήσας ημάς εν τη ερήμω, εν γή απείρω και αβάτω, εν γή ανύδρω, και ακάρπω, και σκιά θανάτου, εν γή, εν ή ου διώδευσεν εν αυτή ανήρ, ουδέ κατώκησεν υιός ανθρώπου εκεί; Και εισήγαγον υμάς εις τον Κάρμηλον, του φαγείν τους καρπούς αυτού, και τα αγαθά αυτού. Και εισήλθετε και εμιάνατε την γήν μου, και την κληρονομίαν μου έθεσθε εις βδέλυγμα. Οι ιερείς ουκ είπον. Πού εστι Κύριος, και οι αντεχόμενοι του νόμου ουκ ηπίσταντό με, και οι ποιμένες ησέβουν εις εμέ, και οι προφήται προεφήτευον τή Βάαλ, και οπίσω ανωφελούς επορεύθησαν. Δια τούτο έτι κριθήσομαι προς υμάς», λέγει Κύριος, «και προς τους υιούς των υιών υμών κριθήσομαι. Διέλθετε εις νήσους Χεττιείμ και ίδετε, και εις Κηδάρ και αποστείλατε, και νοήσατε σφόδρα, και ίδετε, ει γέγονε τοιαύτα, ει αλλάξονται έθνη θεούς αυτών. Και αυτοί ουκ εισί θεοί. Ο δέ λαός μου ηλλάξατο την δόξαν αυτού, εξ ής ουκ ωφεληθήσονται. Εξέστη ο ουρανός επί τούτω και έφριξεν επί πλείον σφόδρα», λέγει Κύριος.

Απόδοση.

Ο Κύριος λέει τα εξής: «Θυμάμαι, λαέ του Ισραήλ, τη συμπάθεια που μου έδειχνες στα νιάτα σου και την αγάπη που μου χάριζες όταν με παντρεύτηκες, ώστε να ακολουθείς παντού εμένα τον Άγιο Θεό του Ισραήλ», λέει ο Κύριος. «Αφιερωμένος στον Θεό είναι ο Ισραήλ• στον Κύριο ανήκουν οι πρώτοι του καρποί. Όποιοι τολμήσουν να τον βλάψουν θα είναι ένοχοι, συμφορές θα έρθουν πάνω τους», λέει ο Κύριος.
Ακούστε όμως τον λόγο του Κυρίου, απόγονοι του Ιακώβ, όλες οι φυλές του Ισραήλ. Ο Κύριος λέει τα εξής: «Ποιο σφάλμα θεώρησαν οι πρόγονοί σας πως έκανα απέναντί τους, ώστε να αποστατήσουν από μένα και, ακολουθώντας τα τιποτένια είδωλα, να γίνουν οι ίδιοι ένα τίποτα; Ποτέ δεν αναρωτήθηκαν: ‘‘Πού είναι ο Κύριος, ο οποίος μας έβγαλε από τη χώρα της Αιγύπτου, και μας καθοδήγησε μέσα στην έρημο, σε άγνωστη και αδιάβατη γη, σε χώρα άνυδρη και άκαρπη, σε γη απ’ όπου άνθρωπος ποτέ δεν πέρασε, ούτε κανείς εγκαταστάθηκε ποτέ εκεί;’’ Παρ’ όλα αυτά, εγώ σας έφερα στο όρος Κάρμηλος, για ν’ απολαύσετε τους καρπούς του και τα αγαθά του• εσείς όμως ήρθατε και μολύνατε τη χώρα μου, κάνατε αποκρουστική τη γη που μου ανήκει. Ούτε οι ιερείς αναρωτήθηκαν ποτέ: ‘‘Πού είναι ο Κύριος;’’ ούτε ποτέ κι αυτοί που εξηγούν τον νόμο με γνώρισαν• οι άρχοντες φέρονταν με ασέβεια απέναντί μου, ενώ οι προφήτες προφήτευαν επικαλούμενοι τον Βάαλ και λάτρεψαν τα άχρηστα είδωλα.
Γι’ αυτό, λοιπόν, θα αντιπαρατεθώ μαζί σας», λέει ο Κύριος, «αλλά και με τα παιδιά των παιδιών σας θα αντιπαρατεθώ. Πηγαίνετε να δείτε στις χώρες της Δύσης, στείλτε ανθρώπους να παρατηρήσουν στις ερήμους της Ανατολής, ώστε να διαπιστώσετε αν έγιναν ποτέ ξανά τέτοια πράγματα, αν άλλαξε ποτέ κάποιος λαός τους θεούς του, παρ’ όλο που εκείνοι δεν ήτανε πραγματικοί θεοί. Όμως ο λαός μου αντικατέστησε εμένα που ήμουν η δόξα του με πράγματα από τα οποία δεν πρόκειται καθόλου να ωφεληθούν. Εξεπλάγη ο ουρανός μ’ αυτό, έφριξε υπερβολικά», λέει ο Κύριος.

Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα
Σοφία Σολομώντος: Γ.1 – 9.

Δικαίων ψυχαί εν χειρί Θεού, και ου μή άψηται αυτών βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμοίς αφρόνων τεθνάναι, και ελογίσθη κάκωσις η έξοδος αυτών, και η αφ’ ημών πορεία σύντριμμα. Οι δέ εισίν εν ειρήνη. Και γάρ εν όψει ανθρώπων εάν κολασθώσιν, η ελπίς αυτών αθανασίας πλήρης. Και ολίγα παιδευθέντες, μεγάλα ευεργετηθήσονται, ότι ο Θεός επείρασεν αυτούς, και εύρεν αυτούς αξίους εαυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίω εδοκίμασεν αυτούς, και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς. Και εν καιρώ επισκοπής αυτών αναλάμψουσι, και ως σπινθήρες εν καλάμη διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών, και βασιλεύσει αυτών Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεποιθότες επ’ αυτόν συνήσουσιν αλήθειαν, και οι πιστοί εν αγάπη προσμενούσιν αυτώ, ότι χάρις και έλεος εν τοις οσίοις αυτού, και επισκοπή εν τοις εκλεκτοίς αυτού.

Απόδοση.

Των δικαίων οι ψυχές είναι στα χέρια του Θεού• βάσανα δεν θα τις αγγίξουν.
Στων ανόητων τα μάτια φαίνονται αυτοί ότι πέθαναν• ο θάνατος τους θεωρείται τιμωρία τους,
κι η απομάκρυνσή τους από μας καταστροφή, αλλά αυτοί βρίσκονται στη χώρα της ειρήνης.
Ακόμα κι αν στους άλλους δίνεται η εντύπωση ότι τιμωρούνται, αυτοί ελπίδα έχουν βέβαιη για την αθανασία•
κι αν υπέφεραν για λίγο, πολύ θα ευεργετηθούν, γιατί τους πέρασε ο Θεός από δοκιμασία και βρήκε ότι είναι άξιοι να ’ναι μαζί του.
Σαν το χρυσάφι μες στο χωνευτήρι τους δοκίμασε και σαν θυσία ολοκαυτώματος μ’ ευμένεια τους δέχτηκε.
Τον καιρό που ο Θεός θα τους ελέγξει, θ’ αναδειχθεί η λαμπρότητά τους, θα μοιάζουνε με σπίθες που διαπερνούν τις καλαμιές•
θα κυβερνήσουν έθνη, λαούς θα εξουσιάσουν, αλλά ο Κύριος θα είναι παντοτινός τους βασιλιάς.
Όσοι μ’ εμπιστοσύνη θα στηρίζονται σ’ αυτόν θα κατανοήσουν την αλήθεια, και όσοι σ’ αυτόν πιστεύουν, με αγάπη θα τον καρτερούν.
Γιατί χάρη κι ευσπλαχνία δίνει στους αφοσιωμένους του, και φροντίδα σ’ όσους έχει εκλέξει.

Από το βιβλίο
Προφητολόγιον, Τα Λειτουργικά Αναγνώσματα από την Παλαιά Διαθήκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Επιμέλεια κειμένων, Νικολέτα – γεωργία Παπαρδάκη.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Η Ευαγγελική Περικοπή του όρθρου.
Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον: ΚΑ.12 – 19.

Είπεν Ο Κύριος: «βλέπετε μή πλανηθήτε. Επιβαλούσι γαρ εφ’ υμάς τας χείρας αυτών και διώξουσι, παραδιδόντες εις συναγωγάς και φυλακάς, αγομένους επι βασιλείς και ηγεμόνας, ένεκεν του ονόματός μου. Αποβήσεται δέ υμίν εις μαρτύριον. Θέσθε ούν εις τας καρδίας υμών, μή προμελετάν απολογηθήναι’ εγώ γάρ δώσω υμίν στόμα και σοφίαν, η ου δυνήσονται αντειπείν ουδέ αντιστήναι πάντες οι αντικείμενοι υμίν. Παραδοθήσεσθε δέ και υπό γονέων και συγγενών και φίλων και αδελφών, και θανατώσουσιν εξ υμών, και έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Και θρίξ εκ της κεφαλής υμών ου μή απόληται. Εν τη υπομονή υμών, κτήσασθε τας ψυχάς υμών.»

Απόδοση.

Είπε ο Κύριος: «Προσέξτε μην ξεγελαστείτε, γιατί θα σας συλλάβουν, θα σας καταδιώξουν, θα σας παραδώσουν στις συναγωγές, θα σας κλείσουν στις φυλακές και θα σας οδηγήσουν μπροστά σε βασιλιάδες και ηγεμόνες εξαιτίας μου. Όλα αυτά θα σας δώσουν την ευκαιρία να δώσετε μαρτυρία για μένα. Νιώστε το καλά, πως δε χρειάζεται να ετοιμάζετε από πριν την απολογία σας, γιατί εγώ θα σας δώσω λόγια και σοφία, και σ’ αυτά δε θα μπορέσουν να αντισταθούν ή να τα αντικρούσουν οι αντίπαλοί σας. Θα παραδοθείτε από γονείς κι αδέρφια, από συγγενείς και φίλους, και μερικούς από σας θα σας σκοτώσουν. Όλοι θα σας μισούν εξαιτίας μου. Δεν θα χαθεί όμως ούτε τρίχα απ’ το κεφάλι σας. Με την υπομονή σας θα σώσετε τη ζωή σας».

ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Το Αποστολικόν Ανάγνωσμα της Θείας Λειτουργίας.
Προς Τιμόθεον Β. επιστολής Παύλου: Β.1 – 10.

Τέκνον Τιμόθεε, ενδυναμού εν τη χάριτι τη εν Χριστώ Ιησού, και ά ήκουσας παρ’ εμού δια πολλών μαρτύρων, ταύτα παράθου πιστοίς ανθρώποις, οίτινες ικανοί έσονται και ετέρους διδάξαι. Σύ ούν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Ουδείς στρατευόμενος εμπλέκεται ταις του βίου πραγματείαις, ίνα τω στρατολογήσαντι αρέση. Εάν δέ και αθλή τις, ου στεφανούται, εάν μή νομίμως αθλήση. Τον κοπιώντα γεωργόν δεί πρώτον των καρπών μεταλαμβάνειν. Νόει ά λέγω’ δώη γάρ σοι ο Κύριος σύνεσιν εν πάσι. Μνημόνευε Ιησούν Χριστόν εγηγερμένον εκ νεκρών, εκ σπέρματος Δαυϊδ, κατά το ευαγγέλιόν μου, εν ώ κακοπαθώ μέχρι δεσμών ως κακούργος, αλλ’ ο λόγος του Θεού ού δέδεται. Δια τούτο πάντα υπομένω δια τους εκλεκτούς, ίνα και αυτοί σωτηρίας τύχωσι της εν Χριστώ Ιησού μετά δόξης αιωνίου.

Απόδοση.

Παιδί μου Τιμόθεε, να παίρνεις δύναμη από τη χάρη που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Κι όσα άκουσες από μένα μπροστά σε πολλούς μάρτυρες, αυτά να τα μεταδώσεις σε έμπιστους ανθρώπους, που θα είναι ικανοί να διδάξουν και άλλους. Κακοπάθησε λοιπόν σαν καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Κανείς στρατευμένος δεν μπλέκεται στις υποθέσεις της καθημερινής ζωής, αν θέλει να είναι συ¬νεπής απέναντι σ’ εκείνον που τον στρατολόγησε. Κι όταν κάποιος μετέχει σε αθλητικούς αγώνες, δεν παίρνει το στεφάνι της νίκης, αν δεν αγωνιστεί σύμφωνα με τους κανόνες. Ο γεωργός πρέπει να κο¬πιάσει, για να μπορέσει να φάει πρώτος από τους καρπούς. Προσπάθησε να καταλάβεις αυτά που λέω. Ο Κύριος να σε βοηθήσει να τα εννοήσεις όλα.
Να μην ξεχνάς τον Ιησού Χριστό, τον αναστημένο από τους νε¬κρούς και απόγονο του Δαβίδ, σύμφωνα με το ευαγγέλιο που κηρύττω. Για το ευαγγέλιο αυτό κακοπαθώ ως το σημείο να με δέσουν σαν κακούργο. Αλλά ο λόγος του Θεού δε δένεται. Γι’ αυτό, όλα τα υπο¬μένω γι’ αυτούς που διάλεξε ο Θεός, για να πετύχουν κι αυτοί τη σωτη¬ρία που έφερε ο Ιησούς Χριστός και να δοξαστούν αιώνια.

Η Ευαγγελική Περικοπή της Θείας Λειτουργίας.
Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον: ιε.17 – 27, ΙΣΤ.1 – 2.

Είπεν ο Κϋριος: «ταύτα εντέλλομαι υμίν, ίνα αγαπάτε αλλήλους. Ει ο κόσμος υμάς μισεί, γινώσκετε ότι εμέ πρώτον υμών μεμίσηκεν. Ει εκ του κόσμου ήτε, ο κόσμος άν το ίδιον εφίλει. Ότι δέ εκ του κόσμου ουκ εστέ, αλλ’ εγώ εξελεξάμην υμάς εκ του κόσμου, δια τούτο μισεί υμάς ο κόσμος. Μνημονεύετε του λόγου ού εγώ είπον υμίν: ουκ έστι δούλος μείζων του κυρίου αυτού. Ει εμέ εδίωξαν, και υμάς διώξουσιν. Ει τον λόγον μου ετήρησαν, και τον υμέτερον τηρήσουσιν. Αλλά ταύτα πάντα ποιήσουσιν υμίν δια το όνομά μου, ότι ουκ οίδασι τον πέμψαντά με. Ει μή ήλθον και ελάλησα αυτοίς, αμαρτίαν ουκ είχον. Νύν δέ πρόφασιν ουκ έχουσι περι της αμαρτίας αυτών. Ο εμέ μισών και τον πατέρα μου μισεί. Ει τα έργα μή εποίησα εν αυτοίς, ά ουδείς άλλος πεποίηκεν, αμαρτίαν ουκ είχον. Νύν δέ και εωράκασι και μεμισήκασι και εμέ και τον πατέρα μου. Αλλ’ ίνα πληρωθή ο λόγος ο γεγραμμένος εν τω νόμω αυτών, ότι εμίσησάν με δωρεάν. Όταν δέ έλθη ο παράκλητος, όν εγώ πέμψω υμίν παρά του πατρός, το Πνεύμα της αληθείας, ο παρά του πατρός εκπορεύεται, Εκείνος μαρτυρήσει περι εμού. Και υμείς δέ μαρτυρείτε, ότι απ’ αρχής μετ’ εμού εστε.
ΤΑΥΤΑ λελάληκα υμίν ίνα μή σκανδαλισθήτε. Αποσυναγώγους ποιήσουσιν υμάς, αλλ’ έρχεται ώρα, ίνα πάς ο αποκτείνας υμάς, δόξη λατρείαν προσφέρειν τω Θεώ.

Απόδοση.

Είπε Ο Κϋριος: «αυτή την εντολή σας δίνω: να αγαπάτε ο ένας τον άλλο”.
«Αν σας μισεί ο κόσμος, να ξέρετε πως πριν από σας εμένα έχει μισήσει. Αν ανήκατε στον κόσμο, τότε ο κόσμος θα σας αγαπούσε σαν κάτι δικό του. Επειδή όμως δεν ανήκετε στον κόσμο, αφού εγώ σας διάλεξα και σας ξεχώρισα από τον κόσμο, γι’ αυτό σας μισεί ο κόσμος. Να θυμάστε το λόγο που σας είπα: δεν υπάρχει δούλος ανώτερος από τον κύριό του. Αν εμένα καταδίωξαν, θα καταδιώξουν κι εσάς. Αν εφάρμοσαν τα λόγια μου, θα εφαρμόσουν και τα δικά σας. Αλλά θα σας τα κάνουν όλα αυτά εξαιτίας μου, γιατί δεν ξέρουν αυτόν που με έστειλε. Αν δεν είχα έρθει και δεν τους είχα κηρύξει, δε θα είχαν αμαρτία. Τώρα όμως δεν έχουν καμιά δικαιολογία για την αμαρτία που διαπράττουν. Όποιος μισεί εμένα, μισεί και τον Πατέρα μου. Αν δεν είχα κάνει ανάμεσά τους τα έργα που κανείς άλλος δεν έκανε, δε θα είχαν αμαρτία. Τώρα όμως και τα έργα έχουν δει και μας έχουν μισήσει κι εμένα και τον Πατέρα μου. Αλλά αυτό γίνεται για να εκπληρωθεί ο λόγος που είναι γραμμένος στο νόμο τους: με μίσησαν χωρίς καμιά αιτία.
Όταν έρθει ο Παράκλητος, που θα σας τον στείλω εγώ από τον Πατέρα, το Πνεύμα της Αλήθειας, που εκπορεύεται από τον Πατέρα, αυτός θα ερμηνεύσει την αποστολή μου. Αλλά κι εσείς θα δώσετε μαρτυρία για μένα, γιατί εξαρχής είστε μαζί μου.

Αυτά σας τα είπα για να μην κλονιστεί η πίστη σας. Θα σας διώξουν απ’ τις συναγωγές. Θα έρθει μάλιστα ο καιρός που όποιος σας θανατώσει, θα νομίζει πως έτσι υπηρετεί το Θεό.

Επιμέλεια Καινοδιαθηκηκών κειμένων, Ιωάννης Τρίτος.

Παράβαλε και:
26 Οκτωβρίου, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου και του γενομένου μεγάλου σεισμού – ο Μέγας Δουξ, υμνολογική εκλογή.
Πατερικόν Εγκώμιον στον πολιούχο της Θεσσαλονίκης – Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.
Αγίου Ρωμανού του μελωδού – κοντάκιον εις έκαστον σεισμόν και εμπρησμόν.

Πατήστε εδώ για να «κατεβάσετε» τον Παρακλητικό Κανόνα εις τον Άγιον Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο, σε rar μορφή.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.