Του Οσίου πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου – ομιλία ΝΣΤ’ κατά Ιωάννην Θ. 9 – 15, «Και παράγων ο Ιησούς είδεν άνθρωπον τυφλόν εκ γενετής.».

«Και παράγων ο Ιησούς είδεν άνθρωπον τυφλόν εκ γενετής. Και ηρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού, λέγοντες˙ Ραββί, τίς ήμαρτεν, ούτος, ή οι γονείς αυτού, ίνα τυφλός γεννηθή;».
«Και παράγων ο Ιησούς είδεν άνθρωπον τυφλόν εκ γενετής». Σφόδρα φιλάνθρωπος ων και της ημετέρας σωτηρίας κηδόμενος, και των αγνωμόνων τα στόματα εμφράξαι θέλων, ουδέν των εις αυτών ηνόντων παραλιμπάνει, καν μηδείς ο προσέχων η. Τούτο γουν και ο Προφήτης ειδώς, έλεγεν˙ «Όπως αν δικαιωθής εν τοις λόγοις σου και νικήσης εν τω κρίνεσθαί σε». Δια δη τούτο και ενταύθα, επειδή το των λόγων υψηλόν ουκ εδέξαντο, αλλά και δαιμονώντα εκάλεσαν και ανελείν επεχείρουν, εξελθών εκ του ιερού, θεραπεύει τυφλόν, τη τε απουσία τον θυμόν παραμυθούμενος, και δια της εργασίας του σημείου το σκληρόν αυτών και απηνές καταμαλάσσων, και τα ειρημένα πιστούμενος, και ποιεί σημείον ου το τυχόν, αλλά τότε πρώτον συμβάν˙ «από γαρ του αιώνος, φησίν, ουκ ηκούσθη ότι ήνοιξέ τις οφθαλμούς τυφλού γεγεννημένου» τυφλού μεν γαρ ίσως ήνοίξέ τις, γεγεννημένου δε, ουκ έτι….

«Και διερχόμενος ο Ιησούς είδεν άνθρωπον τυφλόν εκ γενετής. Και ηρώτησαν αυτόν οι μαθηταί του, λέγοντες˙ Διδάσκαλε, ποίος ήμαρτεν, αυτός ή οι γονείς του, ώστε να γεννηθή τυφλός;».
«Και διερχόμενος ο Ιησούς είδεν άνθρωπον τυφλόν εκ γενετής». Επειδή είναι πάρα πολύ φιλάνθρωπος και φροντίζει δια την σωτηρίαν μας και θέλων να κλείση τα στόματα των αχαρίστων, δεν παραλείπει να κάνη από εκείνα που έπρεπε να κάνη και αν ακόμη κανείς δεν τον επρόσεχεν. Αυτό λοιπόν γνωρίζων καλά και ο προφήτης, έλεγεν˙ «Δια να δικαιωθής με τους λόγους σου και να νικήσης με την κρίσιν σου». Δια τούτο λοιπόν και εδώ, επειδή δεν εδέχθησαν το υψηλόν νόημα των λόγων του, αλλά τον ωνόμασαν και δαιμονισμένον και επεχείρουν και να τον φονεύσουν, αφού εξήλθεν από τον ναόν, θεραπεύει τον τυφλόν, και καταπραύνων την οργήν των με την απουσίαν του και με την πραγματοποίησιν του θαύματος μαλακώνων την σκληρότητα και την ασπλαχνίαν των και κάμνων πιστευτούς τους λόγους του˙ και το θαύμα που κάμνει δεν είναι τυχαίον, αλλά τότε συνέβη δια πρώτην φοράν. Καθ’ όσον λέγει˙ «Ποτέ πριν δεν ηκούσθη, ότι ήνοιξε κάποιος τους οφθαλμούς τυφλού εκ γενετής»˙ διότι ίσως κάποιος να ήνοιξε τους οφθαλμούς τυφλού, εκ γενετής όμως όχι ακόμη….

Του Οσίου πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου – ομιλία ΝΣΤ’ κατά Ιωάννην Θ. 9 – 15, «Και παράγων ο Ιησούς είδεν άνθρωπον τυφλόν εκ γενετής…».rar

Η/Υ επιμέλεια: Ελένης Χρήστου, Σοφίας Μερκούρη.

Παράβαλε και:
Κυριακή του Τυφλού: Η Ευαγγελική περικοπή της Θ. Λ., ομιλία του Οσ. Αστερίου Επισκόπου Αμασείας, εις τον εκ γενετής τυφλόν.
Κυριακή του τυφλού: Μνήμη και πάντων των Αιτωλοακαρνάνων Αγίων: Συναξάριον, Ασματική Ακολουθία – Χαραλάμπους Μπούσια.
Κυριακή του τυφλού: Υμνολογική εκλογή.
Για Την Υπομονή και «πόσο είναι το κέρδος από τις θλίψεις» – Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.
κυριακή του τυφλού: Το Αποστολικόν Ανάγνωσμα της Θ. Λ., «Τίνα φοβηθήσομαι», λόγος του αειμνήστου Μητροπ. Νικαίας Γεωργίου Παυλίδου
Ακολουθία των από δημίων και δεσμοφυλάκων Αγίων – Γερασίμου μοναχού του Μικραγιαννανείτου (Αποσπάσματα).
Κυριακή του τυφλού (videos).
Κυριακή του τυφλού: περί Θείου Φωτισμού και πνευματικώς τυφλών – γέροντος Παϊσσίου του Αγιορείτου.
Κυριακή του Τυφλού: συ διδάσκεις ημάς; – Αρχιμ. Θεμιστοκλέους Μουρτζανού.
Κυριακή του τυφλού: Προσοχή στα μάτια μας! – Μητροπ. Νέας Σμύρνης Συμέων.

Κατηγορίες: Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά, Υγεία – επιστήμη - περιβάλλον. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.