του Οσίου Πατρός ημών Γρηγορίου του Παλαμά – ομιλία εις την Υπαπαντήν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εν ή και περί σωφροσύνης και της αντιθέτου ταύτη κακίας.

Μετά την εκ Παρθένου του Σωτήρος γέννησιν και την κατά νόμους οκταήμερον περιτομήν, καθάπερ ο Ευαγγελιστής Λουκάς φησίν, «ότε επλήσθησαν αι ημέραι του καθαρισμού αυτών κατά τον νόμον Μωϋσέως, ανήγαγον αυτόν εις Ιεροσόλυμα παραστήσαι τω Κυρίω, καθώς γέγραπται εν νόμω Κυρίου». Περιτέμνεται κατά τον νόμον, ανάγεται κατά τον νόμον, παρίσταται κατά το γεγραμμένον εν νόμω Κυρίου, προσάγεται θυσία κατά το ειρημένον εν νόμω Κυρίου.
Οράτε ότι δια πάντων υπήκοος τω νόμω γίνεται ο του νόμου ποιητής και δεσπότης; Τί δια τούτων απεργαζόμενος; Υπήκοον εν πάσι τω Πατρί την ημετέραν φύσιν ποιούμενος και την κατ’ αυτήν ημών παρακοήν εξιώμενος και την δι’ αυτήν αράν εις ευλογίαν μετασκευάζων. Ως γαρ εν Αδάμ άπασα ήν η φύσις ημών, ούτω και εν Χριστώ˙ και ως δια του εκ της Αδάμ πάντες οι εξ εκείνου το είναι λαβόντες, εις γην απεστράφημεν και εις άδου, φεύ, κατηνέχθημεν, ούτω δια του εξ ουρανού Αδάμ, κατά τον απόστολον, πάντες εις ουρανόν ανεκλήθημεν και της εκεί δόξης και χάριτος ηξιώθημεν μυστικώς μεν τοι νύν, κέκρυπται γαρ, φησίν, η ζωή υμών συν τω Χριστώ εν τω Θεώ, όταν δε ο Χριστός φανερωθή κατά την δευτέραν αυτού επιφάνειαν και παρουσίαν, τότε και υμείς πάντες φανερωθήσεσθε εν δόξη.

Μετά την γέννησι του Σωτήρος από την Παρθένο και την κατά τον μωσαϊκό νόμο περιτομή την ογδόη ημέρα, όπως λέγει ο ευαγγελιστής Λουκάς, «όταν συμπληρώθηκαν οι ημέρες του καθαρισμού αυτών κατά τον νόμο του Μωϋσέως, τον ανέβασαν στα Ιεροσόλυμα για να τον παρουσιάσουν στον Κύριο». Περιτέμνεται κατά τον νόμο, ανεβάζεται κατά το γεγραμμένο, προσφέρεται θυσία κατά τα λεγόμενα στον νόμο Κυρίου.
Βλέπετε ότι ο ποιητής και δεσπότης του νόμου γίνεται καθ’ όλα υπήκοος στον νόμο; Επιτελώντας τί με αυτά; Καθιστώντας καθ’ όλα υπήκοο την φύσι μας στον Πατέρα και θεραπεύοντας την κατ’ αυτήν παρακοή μας και μετατρέποντας την γι’ αυτήν κατάρα σ’ ευλογία. Όπως δηλαδή όλη η φύσις μας ήταν στον Αδάμ, έτσι και στον Χριστό˙ και όπως δια του από την γη Αδάμ όλοι όσοι ελάβαμε από εκείνον την ύπαρξι εστραφήκαμε προς την γη και καταρριφθήκαμε, φεύ, στον Άδη, έτσι δια του από τον ουρανό Αδάμ, κατά τον απόστολο, όλοι ανακληθήκαμε στον ουρανό και αξιωθήκαμε την εκεί δόξα και χάρι. Τώρα όμως αξιωθήκαμε μυστικώς, διότι, λέγει «η ζωή σας μαζί με τον Χριστό είναι στον Θεό όταν δε ο Χριστός φανερωθή κατά την δευτέρα επιφάνεια και παρουσία, τότε και σεις όλοι θα φανερωθήτε σε δόξα».

Πατήστε εδώ για να «κατεβάσετε» ολόκληρο το Πατερικό κείμενο στην πρωτότυπη και την Νεοελληνική του εκδοχή, σε rar μορφή.

Παράβαλε και:
Αγίου Ρωμανού του μελωδού – Κοντάκιον εις την Υπαπαντήν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
02 Φεβρουαρίου, η εν τω ναώ Υπαπαντή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού – Μικρό σχόλιο στη βυζαντινή εικόνα της εορτής, Υμνολογική εκλογή.
Του Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου – ερμηνεία εις τον Κανόνα της Υπαπαντής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.