20 Ιουνίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Νικολάου του Καβάσιλα: Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών, Βίος.

Τη Κ´ του αυτού μηνός (Ιουνίου), μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Νικολάου του Καβάσιλα.

Αγίων συμμέτοχος σαφώς εγένου
Ζωήν βιώσας Νικόλαε αγίαν.

Νικολέω θεοίο φέρτατον κύδος άσμασιν ύδω.

Ο Όσιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, γόνος της Θεσσαλονίκης, δευτέρας πόλεως της αυτοκρατορίας κατά τους υστέρους βυ¬ζαντινούς χρόνους, συνέδεσε τη δραστηριότητά του τόσο με αυτή όσο και με την πρωτεύουσά της, τη γεμάτη αγωνία κατά τον τελευταίο αιώνα του βίου της αυτοκρατορίας. Η μετριοπάθεια και η μειλιχιότης μπορεί να συνετέλεσαν ώστε κατά τους χρόνους του να επισκιασθή από άλλους δυναμι¬κωτέρους θεολόγους, του έδωσαν όμως αργότερα τέτοιο κύ¬ρος, ώστε να εκτιμάται γενικώς ως ένας από τους στερεω¬τέρους παράγοντας της ορθοδόξου θεολογίας και ως ένας από τους ορθοδοξοτέρους μυστικούς της Εκκλησίας. Πολύ μεγαλυτέρα είναι η εκτίμησις γι’ αυτόν σήμερα σε ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο.

Το πατρικό επώνυμο του Νικολάου ήταν Χαμαετός, αυτό όμως, παρά την επισημότητά του, υποχώρησε απέναντι στο μητρικό Καβάσιλας, το οποίο περισσότερο από κάθε άλλον στους χρόνους του εσέμνυνε ο μητροπολίτης Θεσσα¬λο¬νίκης Νείλος Καβάσιλας, αδελφός της μητέρας του. Η επι¬φανής αυτή οικογένεια, προερχομένη πιθανώς από την Ήπει¬ρο, ανέδειξε πολλές αξιόλογες προσωπικότητες από το 14ο αιώνα και έπειτα.

Η γνώμη ότι ο Νικόλαος εγεννήθηκε γύρω στα 1300, που επικρατούσε παλαιότερα, έχει εγκαταλειφθή τελείως ση¬μερα, οπότε η καλυτέρα γνώσις των συνθηκών του βίου του επι¬τρέπει ακριβεστέρους υπολογισμούς. Το γεγονός ότι γρά¬φοντας το 1351 την αναφορά του περί τόκων προς την Αν¬να Παλαιολογίνα, που διέμενε τότε στη Θεσσαλονίκη, λέγει ότι δεν είχε συμπληρώσει ακόμη το τριακοστό έτος του βίου του, σημαίνει ότι το επλησίαζε και άρα ότι εγεν¬νήθηκε κατά το 1322 ή 1323. Το γεγονός έπειτα ότι για τελευταία φορά εμφανίζεται το 1391, ως παραλήπτης επι¬στολών του Μα¬νουήλ Β¢ και του Ιωσήφ Βρυεννίου, σημαί¬νει ότι απέθανε ολίγο μετά το έτος αυτό.

Η Θεσσαλονίκη ήταν αυτή την εποχή “μητρόπολις της φιλοσοφίας”, όπως παρατηρεί ο Νικόλαος στο εγκώμιό του στον άγιο Δημήτριο, και διακρινόταν για τις αξιόλο¬γες σχο¬λές της, τούτο όμως δεν απέτρεψε το Νικόλαο από το ν’ αναχωρήση, έφηβος ακόμη, στην Κωνσταντινούπολι για συνέχισι των σπουδών του. Ο πατέρας του παρακολου¬θούσε με προσοχή την πορεία της προόδου του κι εζητούσε διαρκώς επιστολές, εκείνος όμως καθυστερούσε την αλληλο¬γραφία, προφασιζόμενος το φόρτο των μαθημάτων, όπως κάμουν οι φοιτηταί όλων των εποχών ( Επιστολές 1.2.3). Στις σπουδές του συμπεριέλαβε τη ρητορική, τις φυσικές επιστήμες και τη θεολογία…

Εις τιμήν και μνήμην του Οσίου Πατρός ημών Νικολάου του Καβάσιλα: Ακολουθία, Παρακλητικός Κανών, Βίος.rar

Παράβαλε και:
20 Ιουνίου, Βίος του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα.
20 Ιουνίου, Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου της Οδηγητρίας: Συναξάριον, Ακολουθία.
20 Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μεθοδίου, Επισκόπου Πατάρων: Συναξάριον, Ακολουθία.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Άρθρα, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.