Θεοφάνεια – Ν. Α. Κοντόπουλου.

Ο αγιασμός των υδάτων.

Ο παπά – Χαράλαμπος, με τα ασημένια μαλλιά και γένεια και το σεβάσμιον πρόσωπον, είχε τελέσει ευλαβώς την λειτουργίαν των Φώτων. Είχεν αγιάσει με τον Σταυρόν το ύδωρ και με αυτό το ποίμνιόν του.
Η λειτουργία είχε πλέον τελειώσει, αλλά το έργον του αγαθού ιερέως δεν είχεν ακόμη λήξει. Έπρεπε να φέρη εις τέλος και μίαν άλλην ιεράν σηνήθειαν του τόπου: Να αγιάση τα νερά και τα κτήματα.
Με τον Σταυρόν και το βιβλίον των ευχών εις τας χείρας εξεκίνησε δια τον μικρόν ποταμόν του χωρίου˙ εκύλιε τα ήσυχα νερά του όχι και πολύ μακράν από την εκκλησίαν. Τον ηκολούθησαν όλοι οι εκκλησιαζόμενοι. Αν κανείς, καθυστερημένος δι’ οιονδήποτε λόγον, ευρίσκετο εις τον δρόμον, ηκολούθει και εκείνος σταυροκοπούμενος.
Ο ήλιος είχεν ανυψωθή αρκετά εις τον ουρανόν και είχε διαλύσει την πρωινήν ομίχλην. Η ημέρα, αν και ήτο η καρδιά του χειμώνος, ήτο γλυκυτάτη, ως ημέρα ανοίξεως.
Όταν έφθασαν εις την γέφυραν του ποταμού, ο ιερεύς κατέβη την μαλακήν όχθην έως τα καθαρά νερά του. Αφήρεσε το καλυμμαύχιόν του, εστράφη προς ανατολάς, προσβλέπων τα ουράνια, έκαμε τον σταυρόν του και ήρχισε την ευχήν…
-«Μέγας ει, Κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου και ουδείς λόγος εξαρκέσει προς ύμνον των θαυμασίων σου…».
Έπειτα έσκυψε και ηγίασε δια του Σταυρού τρεις φοράς τα κρυστάλλινα εκείνα νερά ψάλλων:
«Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε…».
Οι χωρικοί από τας δύο όχθας με τα εορτάσιμά των ενδύματα, που έλαμπεν η λευκή φουστανέλα των γερόντων, έκαμαν και εκείνοι τον σταυρόν των και συνώδευσαν σιγά σιγά το τροπάριον της ημέρας…

Ο ιερεύς, αφού ετελείωσε τον αγιασμόν των υδάτων, ανέβη εις την όχθην. Από εν μικρόν ύψωμα αυτής εστράφη προς τους Χριστιανούς, έφερεν εις την μνήμην του τα ολίγα γράμματά του – είχε τελειώσει την Β’ τάξιν του τετραταξίου γυμνασίου – και είπεν:
-Αδελφοί Χριστιανοί, ωσάν σήμερα ο ερημίτης Ιωάννης, με χέρια που έτρεμαν από φόβον και συγκίνησιν, εβάπτισε τον Χριστόν εις τα νερά του Ιορδάνου.
Ποίος Χριστιανός δεν ενθυμείται το θαύμα; Τα νερά του ποταμού ήλλαξαν το ρεύμά των και εγύρισαν προς τα οπίσω, όταν είδαν να εισέρχεται εις αυτά ο υιός του Θεού με σώμα ανθρώπινον. Το Άγιον Πνεύμα καταβαίνει από τον ουρανόν, ωσάν λευκή περιστερά, και πτερυγίζει γύρω και επάνω από τον Λυτρωτήν του κόσμου…
Η εκκλησία μας εις ανάμνησιν του ιερού εκείνου βαπτίσματος αγιάζει σήμερον με τον Σταυρόν την θάλασσαν, τας λίμνας, τα ποτάμια, τα πηγάδια˙ τα αγιάζει όλα. Με την Χάριν του Θεού τα νερά γίνονται λουτρά ιαματικά, που μας καθαρίζουν από τας αμαρτίας. Τα ουράνια ευλογούν ακόμη σήμερα τα σπαρτά μας, τα δένδρα μας, τα αμπέλια μας…
Την ώρα εκείνην ο παπά – Χαράλαμπος δεν ήτο εις ταπεινός άνθρωπος˙ ήτο ο εμπνευσμένος προφήτης, ο οποίος μετέδιδε από την ιδικήν του πίστιν και εζωογόνει την ψυχήν του ποιμνίου του.
Αγιασμός των κτημάτων. Το έργον του ιερέως δεν ετελείωσεν ούτε εδώ. Ακολουθούμενος τώρα από τους αρχηγούς των οικογενειών, άνδρας και γυναίκας, και από όσους άλλους ήθελον, εσυνέχισε την πορείαν του.
Έφθασαν εις το μέσον των σταφιδοκτημάτων. Εκεί εστάθη. Με το βλέμμα του ενηγκαλίσθη όλην εκείνην την πεδινήν έκτασιν και έπειτα με κλώνους βασιλικού εσκόρπισεν από το γεμάτον με ηγιασμένον ύδωρ χάλκινον δοχείον ρανίδας δεξιά αριστερά, άνω και κάτω. Από τα χείλη του ανέβαινε θερμή αυτοσχέδιος προσευχή προς τον Θεόν να δώση πολλούς καρπούς…
Αφού έγινεν ο αγιασμός των αμπέλων και των σταφίδων, ο ιερεύς με την ακολουθίαν του εσυνέχισε τον δρόμον του. Έφθασαν τέλος εις τους αγρούς, οι οποίοι απλώνονται επάνω εις κυματιστούς λόφους.
Ώ, τον απλοϊκόν και θεοσεβέστατον παπά – Χαράλαμπον! Ασκεπής, ευθυτενής, σεβάσμιος, ανέπεμψε με γλυκείαν φωνήν και εδώ τας ολίγας και ωραίας ευχάς του και ηυλόγησε και ηγίασε τα σπαρτά. Οι χωρικοί με κατάνυξιν και σιωπήν παρηκολούθησαν τον αγιασμόν των αγρών των.
Τα φυλλαράκια του πρωίμου σίτου εδέχθησαν με ευγνωμοσύνην την ηγιασμένην δρόσον˙ και ο άνεμος ελαφρός τα έκλινε ταπεινά προς την γην, ως να προσεκύνουν εκείνην την στιγμήν την Χάριν του αγιάσματος.
Την ώρα εκείνην ανέβαινον υψηλά προς τον ουρανόν και τα πρωινά κελαδήματα των κορυδαλλών, ως ευχαριστήριος ύμνος όλης της πλάσεως προς τον Δημιουργόν και Πλάστην αυτής.
-Καλή σοδειά, χωριανοί! Και του χρόνου! Ηυχήθη, αφού ετελείωσε το έργον του, ο αγαθός ιερεύς.
-Ευχαριστούμε, παππούλη! Να χαίρεσαι την ιερωσύνη σου! απήντησαν οι χωρικοί.
Έπειτα εφίλησαν τον Σταυρόν και την δεξιάν του ιερέως και έχοντες αυτόν εις το μέσον επέστρεψαν ευχαριστημένοι και χαίροντες εις το χωρίον των. Η γη των, την οποίαν είχον κληρονομήσει από πατέρα προς πάππον, είχεν ευλογηθή άλλην μίαν φοράν.
Γεμάτοι τώρα ελπίδας θα συνεχίσουν με νέας δυνάμεις και θάρρος τον σκληρόν, αλλά ευλογημένον αγώνα της ζωής.
Ν. Α. Κοντόπουλος.

Από το βιβλίο: Αναγνωστικόν της πέμπτης τάξεως του δημοτικού σχολείου. Ν. Κοντοπούλου – Δ. Κοντογιάννη, Γ. Καλαματιανού Θ. Γιαννοπούλου. Αθήναι 1952
Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων

Η/Υ επιμέλεια Σοφίας Μερκούρη.

Κατηγορίες: Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.