Αγίου Ρωμανού του μελωδού – κοντάκιον Εις τον χωλόν τον παρά την πύλην του Ιιερού θεραπευθέντα υπό των Αποστόλων (κείμενο και αρχείο ήχου, mp3).

Τη Παρασκευή της Διακαινησίμου.

Το Αποστολικόν Ανάγνωσμα της Θείας Λειτουργίας.
Πράξεων των Αποστόλων: Γ.1 – 8.

Εν ταις ημέραις εκείναις, Πέτρος και Ιωάννης ανέβαινον εις το ιερόν επι την ώραν της προσευχής, την ενάτην. Και τις ανήρ χωλός εκ κοιλίας μητρός αυτού υπάρχων, εβαστάζετο, όν ετίθουν καθ’ ημέραν προς την θύραν του ιερού την λεγομένην ωραίαν, του αιτείν ελεημοσύνην παρά των εισπορευομένων εις το ιερόν, ός ιδών Πέτρον και Ιωάννην μέλλοντας εισιέναι εις το ιερόν, ηρώτα ελεημοσύνην. Ατενίσας δέ Πέτρος εις αυτόν σύν τω Ιωάννη είπε: «βλέψον εις ημάς.» Ο δέ επείχεν αυτοίς, προσδοκών τι παρ’ αυτών λαβείν. Είπε δέ Πέτρος: «αργύριον και χρυσίον ουχ υπάρχει μοι. Ο δέ έχω, τούτό σοι δίδωμι. Εν τω ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, έγειρε και περιπάτει.» Και πιάσας αυτόν της δεξιάς χειρός ήγειρε, παραχρήμα δέ εστερεώθησαν αυτού αι βάσεις και τα σφυρά, και εξαλλόμενος έστη και περιεπάτει, και εισήλθε σύν αυτοίς εις το ιερόν, περιπατών και αλλόμενος και αινών τον Θεόν.

Απόδοση.

Κάποια μέρα, ανέβαιναν μαζί ο Πέτρος κι ο Ιωάννης στο ναό, στις τρεις το απόγευμα, την ώρα της προσευχής. Μπροστά στην πύλη του ναού, που λέγεται Ωραία, έφερναν έναν άνθρωπο χωλό εκ γενετής και τον έβαζαν κάθε μέρα εκεί για να ζητάει ελεημοσύνη απ’ αυτούς που έμπαιναν στο ναό. Μόλις αυτός είδε τον Πέτρο και τον Ιωάννη που ήταν έτοιμοι να μπουν στο ναό, τους παρακάλεσε να του δώσουν ελεημοσύνη. Ο Πέτρος έστρεψε το βλέμμα του σ’ αυτόν, όπως κι ο Ιωάννης, και του είπε: «Κοίταξέ μας». Αυτός τους κοίταξε με προσοχή, περιμένοντας κάτι να πάρει απ’ αυτούς. Αλλά ο Πέτρος είπε: «χρήματα ασημένια και χρυσά δεν έχω. Αυτό όμως που έχω, αυτό σου δίνω: στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω πάνω και περπάτα!» Και πιάνοντάς τον από το δεξί χέρι, τον σήκωσε. Αμέσως στερεώθηκαν τα πόδια του και οι αστράγαλοι. Μ’ ένα πήδημα στάθηκε όρθιος κι άρχισε να περπατάει. Ύστερα μπήκε μαζί τους στο ναό περπατώντας και πηδώντας και δοξάζοντας το Θεό.

Η Ευαγγελική Περικοπή της Θείας Λειτουργίας.
Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον: Β.12 – 22.

Τω καιρώ εκείνω, κατέβη ο Ιησούς εις Καπερναούμ, αυτός και η μήτηρ αυτού και οι αδελφοί αυτού και οι μαθηταί αυτού, και εκεί έμειναν ου πολλάς ημέρας. Και εγγύς ήν το πάσχα των Ιουδαίων, και ανέβη εις Ιεροσόλυμα ο Ιησούς. Και εύρεν εν τω ιερώ τους πωλούντας βόας και πρόβατα και περιστεράς, και τους κερματιστάς καθημένους. Και ποιήσας φραγγέλιον εκ σχοινίων, πάντας εξέβαλεν εκ του ιερού, τα τε πρόβατα και τους βόας, και των κολλυβιστών εξέχεε το κέρμα και τας τραπέζας ανέστρεψε. Και τοις τας περιστεράς πωλούσιν είπεν: «άρατε ταύτα εντεύθεν. Μή ποιείτε τον οίκον του πατρός μου, οίκον εμπορίου.» Εμνήσθησαν δέ οι μαθηταί αυτού ότι γεγραμμένον εστίν, «ο ζήλος του οίκου σου καταφάγεταί με.» Απεκρίθησαν ούν οι Ιουδαίοι και είπον αυτώ: «τί σημείον δεικνύεις ημίν ότι ταύτα ποιείς?» Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτοίς: «λύσατε τον ναόν τούτον, και εν τρισίν ημέραις εγερώ αυτόν.» Είπον ούν οι Ιουδαίοι: «τεσσαράκοντα και έξ έτεσιν ωκοδομήθη ο ναός ούτος, και σύ εν τρισίν ημέραις εγερείς αυτόν?» Εκείνος δέ έλεγε περι του ναού του σώματος αυτού. Ότε ούν ηγέρθη εκ νεκρών, εμνήσθησαν οι μαθηταί αυτού ότι τούτο έλεγε, και επίστευσαν τη γραφή και τω λόγω ώ είπεν ο Ιησούς.

Απόδοση.

Τις ημέρες εκείναις, Ο Ιησούς κατέβηκε στην Καπερναούμ, αυτός και η μητέρα του, τ’ αδέρφια του και οι μαθητές του κι έμειναν εκεί λίγες μέρες. Καθώς πλησίαζε η γιορτή του ιουδαϊκού Πάσχα, ανέβηκε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα. Μέσα στον περίβολο του ιερού βρήκε αυτούς που πουλούσαν βόδια, πρόβατα και περιστέρια για τις θυσίες, και τους αργυραμοιβούς καθιστούς πίσω από τους πάγκους. Τότε έφτιαξε ένα μαστίγιο από σκοινιά και τους έβγαλε όλους έξω από τον περίβολο του ναού, μαζί και τα πρόβατα και τα βόδια, κι έριξε καταγής τα νομίσματα των αργυραμοιβών, κι αναποδογύρισε τους πάγκους. Και είπε σ’ αυτούς που πουλούσαν τα περιστέρια: «Πάρτε τα αυτά από δω, μην κάνετε εμπορικό κατάστημα το σπίτι του Πατέρα μου». Θυμήθηκαν τότε οι μαθητές του τα λόγια της Γραφής: ο ζήλος για τον οίκο σου θα με καταφάει σαν τη φωτιά. Τον ρώτησαν τότε οι Ιουδαίοι άρχοντες: «Με τι θαύμα μπορείς να αποδείξεις πως έχεις το δικαίωμα να τα πράττεις αυτά;» Ο Ιησούς απάντησε: «Γκρεμίστε αυτόν το ναό, και σε τρεις μέρες θα τον ξαναχτίσω». Είπαν τότε οι Ιουδαίοι άρχοντες: «Σαράντα έξι χρόνια δουλειάς χρειάστηκαν για να χτιστεί ο ναός αυτός, κι εσύ σε τρεις μέρες θα τον ξαναχτίσεις;» Εκείνος όμως μιλούσε για ναό εννοώντας το σώμα του. Όταν, λοιπόν, αναστήθηκε, θυμήθηκαν οι μαθητές του πως γι’ αυτό μιλούσε και πίστεψαν στη Γραφή και στα λόγια που είχε πει ο Ιησούς.

Επιμέλεια κειμένων Ιωάννης Τρίτος.

***

Ακούστε το επόμενο θαυμάσιο κοντάκιο, όπως αυτό «δημοσιεύθηκε» στο 176-ο τεύχος (Μαρτίου – Απριλίου του 2019) του ηχητικού περιοδικού μας, Ορθόδοξη Πορεία.

Αγίου Ρωμανού – κοντάκιον εις τον χωλόν τον παρά την Πύλην του Ιιερού θεραπευθέντα υπό των Αποστόλων.mp3

Αγίου Ρωμανού του μελωδού – κοντάκιον Εις τον χωλόν τον παρά την Πύλην του Ιιερού θεραπευθέντα υπό των Αποστόλων.

Προοίμιον

Χριστόν δοξάσωμεν τον ιώμενον ημών τα συντρίμματα
και τω πλήθει των αυτού οικτιρμών εξαλείφοντα
ημών τα πταίσματα
δια των αποστόλων
τη ελπίδι της πίστεως.

Τον Χριστό ας δοξάσουμε, που γιατρεύει τις θλίψεις μας
και εξαλείφει με την άμετρη αγάπη Του τα φταιξίματά μας,
μέσω των Αποστόλων
με την ελπίδα της πίστεως.

Πατήστε εδώ για να «κατεβάσετε» ολόκληρο το θαυμάσιο αυτό κοντάκιο, και στις δύο του εκδοχές, σε rar μορφή.

Παράβαλε και:
Παρασκευή της Διακαινησίμου, της Ζωοδόχου Πηγής – Συναξάριον και Υμνολογική εκλογή.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Αρχεία ήχου και εικόνος (video), Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά, Το ηχητικό περιοδικό μας - Ορθόδοξη Πορεία. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.