30 Ιουνίου, η Σύναξις των Αγίων Αποστόλων – Τα Λειτουργικά αναγνώσματα.

ΕΝ ΤΩ ΜΕΓΑΛΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ

Πράξεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα.
(Πράξεις των Αποστόλων” Α. 12 – 14)

Εν ταις ημέραις εκείναις, υπέστρεψαν οι Απόστολοι εις Ιερουσαλήμ απο όρους του καλουμένου ελαιώνος, ο έστιν εγγύς Ιερουσαλήμ, σαββάτου έχον οδόν. Και ότε εισήλθον, ανέβησαν εις το υπερώον ού ήσαν καταμένοντες, ο τε Πέτρος και Ιάκωβος και Ιωάννης και Ανδρέας, Φίλιππος και Θωμάς, Βαρθολομαίος και Ματθαίος, Ιάκωβος Αλφαίου και Σίμων ο Ζηλωτής και Ιούδας Ιακώβου. Ούτοι πάντες ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδόν τη προσευχή και τη δεήσει, σύν γυναιξί και Μαρία τη μητρί του Ιησού και σύν τοις αδελφοίς αυτού.

Απόδοση.

Εκείνες τις ημέρες, οι Απόστολοι γύρισαν στην Ιερουσαλήμ από το όρος των Ελαιών, που ήταν κοντά στην Ιερουσαλήμ και απείχε περίπου ένα χιλιόμετρο. Κι όταν μπήκαν στην πόλη, ανέβηκαν στο ανώγι όπου έμεναν: ο Πέτρος, ο Ιωάννης, ο Ιάκωβος και ο Ανδρέας, ο Φίλιππος και ο Θωμάς, ο Βαρθολομαίος και ο Ματθαίος, ο Ιάκωβος του Αλφαίου, ο Σί¬μων ο ζηλωτής και ο Ιούδας του Ιακώβου. Όλοι αυτοί, με μια ψυχή ήταν αφοσιωμένοι στην προσευχή και τη δέηση προς το Θεό. Μαζί τους ήταν και γυναίκες, καθώς και η Μαρία, μητέρα του Ιησού, και τα αδέρφια του.

Πράξεων των Αποστόλων το Ανάγνωσμα
(Πράξεις των Αποστόλων: Α. 15 – 17, & 20 – 26).

Και εν ταις ημέραις ταύταις, αναστάς Πέτρος εν μέσω των μαθητών είπεν, – ήν τε όχλος ονομάτων επι το αυτό ως εκατόν είκοσιν” – άνδρες αδελφοί, έδει πληρωθήναι την γραφήν ταύτην ήν προείπε το Πνεύμα το Άγιον δια στόματος Δαυϊδ περι Ιούδα του γενομένου οδηγού τοις συλλαβούσι τον Ιησούν, ότι κατηριθμημένος ήν σύν ημίν και έλαχε τον κλήρον της διακονίας ταύτης.
Γέγραπται γάρ εν βίβλω ψαλμών, γενηθήτω η έπαυλις αυτού έρημος και μή έστω ο κατοικών εν αυτή, και την επισκοπήν αυτού λάβοι έτερος. Δεί ούν των συνελθόντων ημίν ανδρών εν παντί χρόνω, εν ώ εισήλθε και εξήλθε εφ’ ημάς ο Κύριος Ιησούς, αρξάμενος απο του βαπτίσματος Ιωάννου έως της ημέρας ής ανελήφθη αφ’ ημών, μάρτυρα της αναστάσεως αυτού γενέσθαι σύν ημίν ένα τούτων. Και έστησαν δύο, Ιωσήφ τον καλούμενον Βαρσαββάν, ός επεκλήθη Ιούστος, και Ματθίαν. Και προσευξάμενοι είπον” Σύ Κύριε, καρδιογνώστα πάντων, ανάδειξον όν εξελέξω εκ τούτων των δύο ένα, λαβείν τον κλήρον της διακονίας ταύτης και αποστολής, εξ ής παρέβη Ιούδας πορευθήναι εις τον τόπον τον ίδιον. Και έδωκαν κλήρους αυτών, και έπεσεν ο κλήρος επι Ματθίαν, και συγκατεψηφίσθη μετά των ένδεκα αποστόλων.

Απόδοση.

Μια από κείνες τις μέρες, σηκώθηκε ο Πέτρος, στάθηκε ανάμεσα στους μαθητές — είχαν συγκεντρωθεί περίπου εκατόν είκοσι πρόσω¬πα — και είπε: «Αδελφοί μου, δεν μπορούσε παρά να πραγματο¬ποιηθούν αυτά τα λόγια της Γραφής. Τα είπε από παλιά το Άγιο Πνεύμα με το στόμα του Δαβίδ σχετικά με τον Ιούδα, που έγινε οδη¬γός εκείνων που συνέλαβαν τον Ιησού. Ήταν ένας από μας κι είχε αξιωθεί κι αυτός να λάβει το ίδιο λειτούργημα με το δικό μας. Σχετικά έχει γραφτεί στο βιβλίο των Ψαλμών:
το σπίτι του να ερημωθεί
και να μην κατοικήσει κανείς σ’ αυτό,
και:
την αποστολή του να την πάρει άλλος.
Πρέπει, λοιπόν, ένας από τους άντρες που ήταν μαζί μας όλον τον καιρό που ο Κύριος, ο Ιησούς, συναναστράφηκε μ’ εμάς, αρχίζον¬τας από τότε που βαφτίστηκε από τον Ιωάννη, ως την ημέρα που ανα¬λήφθηκε από ανάμεσά μας, να γίνει μάρτυρας μαζί μ’ εμάς ότι ο Ιησούς αναστήθηκε». Πρότειναν δύο: Τον Ιωσήφ, που τον έλεγαν Βαρσαββά και που πήρε και το όνομα Ιούστος, και το Ματθία. Ύστερα προσευχήθηκαν και είπαν: “Εσύ, Κύριε, που ξέρεις τις καρδιές όλων, δείξε μας ποιον από τους δύο αυτούς διάλεξες να αναλάβει τη θέση στο λει¬τούργημα αυτό και στην αποστολή που εγκατέλειψε ο Ιούδας και πήγε στη θέση που του άξιζε». Ύστερα έβαλαν κλήρους με τα ονόματά τους, κι ο κλήρος έπεσε στο Ματθία, που προστέθηκε στους έντεκα αποστόλους.

Πράξεων των Αποστόλων το Ανάγνωσμα
(Πράξεις των Αποστόλων: Β. 14 – 21).

Εν ταις ημέραις εκείναις, σταθείς ο Πέτρος σύν τοις ένδεκα, επήρε την φωνήν αυτού και απεφθέγξατο αυτοίς” άνδρες Ιουδαίοι και οι κατοικούντες Ιερουσαλήμ άπαντες, τούτο υμίν γνωστόν έστω και ενωτίσασθε τα ρήματά μου. Ου γάρ, ως υμείς υπολαμβάνετε, ούτοι μεθύουσιν, έστι γάρ ώρα τρίτη της ημέρας, αλλά τούτό εστι το ειρημένον δια του προφήτου Ιωήλ” και έσται εν ταις εσχάταις ημέραις, λέγει ο Θεός, εκχεώ απο του πνεύματός μου επι πάσαν σάρκα, και προφητεύσουσιν οι υιοί υμών και αι θυγατέρες υμών, και οι νεανίσκοι υμών οράσεις όψονται και οι πρεσβύτεροι υμών ενύπνια ενυπνιασθήσονται. Και γε επι τους δούλους μου και επι τας δούλας μου εν ταις ημέραις εκείναις εκχεώ απο του πνεύματός μου, και προφητεύσουσι. Και δώσω τέρατα εν τω ουρανώ άνω και σημεία επι της γής κάτω, αίμα και πύρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος μεταστραφήσεται εις σκότος και η σελήνη εις αίμα πρίν η ελθείν την ημέραν Κυρίου την μεγάλην και επιφανή. Και έσται πάς ός άν επικαλέσηται το όνομα Κυρίου, σωθήσεται.

Απόδοση.

Εκείναις τις ημέρες, σηκώθηκε ο Πέτρος μαζί με τους άλλους έντεκα αποστό¬λους και με δυνατή φωνή τους είπε: «Ιουδαίοι κι όλοι εσείς που βρίσκεστε στην Ιερουσαλήμ! θα σας εξηγήσω τι συμβαίνει, κι ακούστε καλά τα λόγια μου: Αυτοί δεν είναι μεθυσμένοι, όπως νομίζετε• αφού η ώρα είναι ακόμη εννιά το πρωί. Αυτό που βλέπετε είναι εκείνο που είπε ο Θεός μέσω του προφήτη Ιωήλ:
Αυτό θα συμβεί στις έσχατες ημέρες,
λεει ο Θεός:
Θα χαρίσω πλουσιοπάροχα το Πνεύμα μου
σε κάθε άνθρωπο•
έτσι, οι γιοι σας κι οι θυγατέρες σας
θα κηρύξουν την αλήθεια•
οι νέοι σας θα δουν οράματα
κι οι γέροντές σας θα ονειρευτούν θεϊκά όνειρα•
και σ’ αυτούς που μου ανήκουν.
άντρες και γυναίκες,
θα χαρίσω, τις ημέρες εκείνες,
πλουσιοπάροχα το Πνεύμα μου,
Κι αυτοί θα κηρύξουν την αλήθεια του Θεού.
Τότε θα δείξω θαυμαστά σημάδια
πάνω, στον ουρανό, και κάτω, στη γη:
αίμα και φωτιά και σύννεφο καπνού.
Ο ήλιος θα μεταβληθεί σε σκοτάδι
και το φεγγάρι θα γίνει κόκκινο σαν αίμα
πριν έρθει η ημέρα του Κυρίου
η μεγάλη και λαμπρή.
Όποιος τότε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου
θα σωθεί.

Σημείωση.

Τα προγραφέντα Αναγνώσματα του Εσπερινού, ελήφθησαν από την ασματική ακολουθία «εις την Σύναξιν των Δώδεκα ΙΒ. Αποστόλων», ποίημα του Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

ΤΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
Προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου, το ανάγνωσμα.
Προς Κορινθίους Α, Δ. 9 – 16.

Αδελφοί, ο Θεός ημάς τους αποστόλους εσχάτους απέδειξεν, ως επιθανατίους, ότι θέατρον εγενήθημεν τω κόσμω, και αγγέλοις και ανθρώποις. Ημείς μωροί δια Χριστόν, υμείς δέ φρόνιμοι εν Χριστώ” ημείς ασθενείς, υμείς δέ ισχυροί” υμείς ένδοξοι, ημείς δέ άτιμοι. Άχρι της άρτι ώρας και πεινώμεν και διψώμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν και κοπιώμεν εργαζόμενοι ταις ιδίαις χερσί. Λοιδορούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν, ως περικαθάρματα του κόσμου εγενήθημεν, πάντων περίψημα έως άρτι. Ουκ εντρέπων υμάς γράφω ταύτα, αλλ’ ως τέκνα μου αγαπητά νουθετώ. Εάν γάρ μυρίους παιδαγωγούς έχητε εν Χριστώ, αλλ’ ου πολλούς πατέρας’ εν γάρ Χριστώ Ιησού δια του ευαγγελίου εγώ υμάς εγέννησα. Παρακαλώ ούν υμάς, μιμηταί μου γίνεσθε.

Απόδοση.

Αδελφοί, ο Θεός σ’ εμάς τους αποστόλους έδωσε την ελεεινότερη θέση, σαν να είμαστε καταδικασμένοι να πεθάνουμε στο στάδιο. Γιατί γίναμε θέαμα για τον κόσμο, για αγγέλους και γι’ ανθρώπους. Εμείς παρουσιαζόμαστε μωροί για χάρη του Χριστού, ε¬νώ εσείς είστε σοφοί χάρη στο Χριστό• εμείς είμαστε αδύναμοι, ενώ εσείς είστε δυνατοί• εμείς είμαστε περιφρονημένοι, ενώ εσείς είστε τι¬μημένοι! Ως αυτή την ώρα πεινάμε, διψάμε, γυρνάμε με κουρέλια, ξυλοδαρμένοι, από τόπο σε τόπο χωρίς σπίτι, και μοχθούμε να ζή¬σουμε δουλεύοντας με τα ίδια μας τα χέρια. Στους εμπαιγμούς απαν¬τάμε με καλά λόγια, στους διωγμούς με υπομονή, στις συκοφαντίες με λόγια φιλικά. Καταντήσαμε σαν τα σκουπίδια όλου του κόσμου, ως αυτή την ώρα θεωρούμαστε τα αποβράσματα της κοινωνίας.
Δε σας τα γράφω αυτά για να σας κάνω να ντραπείτε, αλλά για να σας συμβουλέψω όπως ο πατέρας τ’ αγαπημένα του παιδιά. Γιατί κι αν ακόμα έχετε χιλιάδες δασκάλους στη ζωή σας με το Χριστό, δεν έχετε πολλούς πατέρες αλλά μόνον ένα. Στη σωτήρια οικονομία του Ιησού Χριστού, εγώ σαν πατέρας σας γέννησα με το κήρυγμα του ευαγγελίου. Σας ζητώ λοιπόν να μου μοιάσετε.

Η Ευαγγελική Περικοπή της Θείας Λειτουργίας.
Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, Θ. 36 & Ι. 1 – 8.

Τω καιρώ εκείνω, ιδών ο Ιησούς τους όχλους, εσπλαγχνίσθη περι αυτών, ότι ήσαν εκλελυμένοι και ερριμμένοι ως πρόβατα μή έχοντα ποιμένα.
ΚΑΙ προσκαλεσάμενος τους δώδεκα μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτοίς εξουσίαν πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν. Των δέ δώδεκα αποστόλων τα ονόματά εισί ταύτα” πρώτος Σίμων ο λεγόμενος Πέτρος και Ανδρέας ο αδελφός αυτού, Ιάκωβος ο του Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός αυτού, Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος ο τελώνης, Ιάκωβος ο του Αλφαίου και Λεββαίος ο επικληθείς Θαδδαίος, Σίμων ο Κανανίτης και Ιούδας ο Ισκαριώτης ο και παραδούς αυτόν. Τούτους τους δώδεκα απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτοίς λέγων” εις οδόν εθνών μή απέλθητε και εις πόλιν Σαμαρειτών μή εισέλθητε’ πορεύεσθε δέ μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλότα οίκου Ισραήλ. Πορευόμενοι δέ κηρύσσετε λέγοντες, ότι ήγγικεν η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε.

Απόδοση.

Τον καιρό εκείνο, όταν είδε ο Ιησούς τον κόσμο, τους σπλαχνίστηκε, γιατί ήταν τα¬λαιπωρημένοι και εγκαταλειμμένοι σαν πρόβατα που δεν έχουν ποιμένα.
Ο Ιησούς κάλεσε τότε τους δώδεκα μαθητές του και τους έδω¬σε την εξουσία πάνω στα δαιμονικά πνεύματα, για να μπο¬ρούν να τα διώχνουν, και να μπορούν να θεραπεύουν κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία.
Τα ονόματα των δώδεκα αποστόλων του Ιησού είναι τα εξής: Πρώτος ο Σίμων, που λέγεται Πέτρος, κι ο αδερφός του ο Ανδρέας, ο Ιάκωβος ο γιος του Ζεβεδαίου κι ο αδερφός του ο Ιωάννης, ο Φίλιπ¬πος κι ο Βαρθολομαίος, ο Θωμάς κι ο Ματθαίος ο τελώνης, ο Ιά¬κωβος ο γιος του Αλφαίου και ο Λεββαίος, που επονομάστηκε Θαδ¬δαίος, ο Σίμων ο Κανανίτης κι ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, αυτός που τον πρόδωσε.
Αυτούς τους δώδεκα τους έστειλε ο Ιησούς να κηρύξουν, και τους έδωσε τις εξής παραγγελίες: «Μην πάρετε το δρόμο για την περιοχή που κατοικούν ειδωλολάτρες και μην μπείτε σε πόλη Σαμαρειτών. Προτιμήστε να πάτε στους Ισραηλίτες που έχουν πλανηθεί. Όπου πάτε, να κηρύττετε λέγοντας πως έφτασε η βασιλεία του Θεού. Να θεραπεύετε τους αρρώστους, να ανασταίνετε τους νεκρούς, να για¬τρεύετε τους λεπρούς, να κάνετε καλά τους δαιμονισμένους. Δωρεάν τα λάβατε, δωρεάν και να τα δίνετε.

Παράβαλε και. . .
30 Ιουνίου, η Σύναξις των Αγίων Αποστόλων – Συναξάριον, Υμνολογική εκλογή.

Κατηγορίες: Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.