27 Φεβρουαρίου, μνήμη και του Αγίου Σίμονος του Κυρηναίου: Βίος, Ασματική Ακολουθία. .

Τη ΚΖ του αυτού Μηνός (Φεβρουαρίου), Μνήμη του Αγίου Σίμωνος του Κυρηναίου.

Σταυρόν Χριστού αράμενος, Σίμων μάκαρ,
Χριστοφόρος γέγονας λελαμπρυσμένος.

Ούτος, κατήγετο εκ της εν Λιβύη Κυρήνης, ένθα κατά την μαρτυρίαν του Ιωσήπου πολλοί έζων Ιουδαίοι, οίτινες μετέβαινον εις Ιεροσόλυμα και απεκαθίσταντο εκείσε. Αυτόν, τον πατέρα των ευσήμων Αλεξάνδρου και Ρούφου, ευρόντες οι στρατιώται εν τη οδώ του μαρτυρίου του Θεανθρώπου Ιησού, ερχόμενον εκ του αυτού αγρού, ηγγάρευσαν άραι τον Σταυρόν Εκείνου, όντως κεκοπιακότος, άχρι του Γολγοθά. Ο Άγιος Σίμων, τρίβοις εν Αντιοχεία και άλλαις πόλεσιν ηκολούθησε, διο και στέφος δόξης αϊδίου είληφεν εκ των ευγνωμόνων του Θεανθρώπου χειρών, δια τα προς Αυτόν επιδειχθέντα υπό του μακαρίου Σίμωνος οικτιρμών σπλάγχνα.

Ασματική Ακολουθία του Αγίου Σίμονος του Κυρηναίου – Χαραλάμπους Μπούσια.zip

Παράβαλε και:
27 Φεβρουαρίου (ή 13 Μαρτίου), μνήμη του Αγίου Λεάνδρου, Επισκόπου Σεβίλλης: Βίος.

Κατηγορίες: Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.