Του Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου – ερμηνεία εις τον Κανόνα της Αγίας και Μεγάλης Πέμπτης.

Ερμηνεία εις τον Κανόνα ΤΗΣ Αγίας και Μεγάλης Πέμπτης, Ποίημα όντα του Αγίου Κοσμά:

και πρώτον εις την ακροστιχίδα.

Ακροστιχίς.
Τη μακρά Πέμπτη μακρόν ύμνον εξάδω.
Ποίος είναι ο σκοπός της παρούσης Ακροστιχίδος, καθένας δύναται να τον εννοήση˙ επειδή γαρ ο Ιερός Μελωδός εις μεν την μεγάλην Δευτέραν και Τρίτην και Τετράδα έγραψε Τριώδια και Διώδια, εις δε την μεγάλην ταύτην Πέμπτην ολόκληρον Κανόνα, μακρόν ωνόμασε. Διατί δε εις μεν τας άλλας ημέρας: ήτοι εις την μεγάλην Δευτέραν και Τρίτην και Τετράδα μικρά μέλη εσύνθεσεν ο Ποιητής: τουτέστι Τριώδια και Διώδια, εις ταύτην δε ολόκληρον και μακρόν Κανόνα εσύνθεσεν; Επειδή εκείναι μεν είναι μέρος των νηστίμων ημερών, και ουδέ τελεία λειτουργία γίνεται εις αυτάς, αλλά μόνον προηγιασμένη˙ όθεν, καθώς αι άλλαι νήστιμοι ημέραι της τεσσαρακοστής με Τριώδια ετιμήθησαν από τους Ιερούς Ποιητάς, Θεόδωρον, λέγω, τον Στουδίτην, και τον Θεσσαλονίκης Ιωσήφ τον αυτάδελφόν του˙ ούτως ακολούθως και αι ημέραι αυταί, ως νήστιμοι ούσαι, με Τριώδια μόνον ετιμήθησαν από τον Ιεράρχην Κοσμάν˙ η δε μεγάλη Πέμπτη, ως ανωτέρα ούσα των νηστίμων ημερών και συναριθμουμένη με τας εορτασίμους (διότι, καθώς γίνεται εις εκείνας τελεία λειτουργία, ούτω γίνεται και εις αυτήν), δια ταύτα, λέγω, τα προνόμια ετιμήθη αυτή με Κανόνα ολόκληρον˙ ή και επειδή κατά την μεγάλην Πέμπτην έγινεν ο μυστικός Δείπνος και ο θείος Νιπτήρ, τα οποία έχουν μεγάλην ύλην, ήτις δεν εχώρει εις ενός Τριωδίου στενότητα. Δια τούτο ολόκληρον Κανόνα εμελώδησεν ο Ποιητής, ίνα έχη ευρυχωρίαν και περιλάβη εν αυτώ άπαντα τα της εορτής, και ουδέν αφήση αυτής αμελώδητον.

Πατήστε εδώ για να «κατεβάσετε» την ερμηνεία του εν λόγω κανόνος, σε rar μορφή.

Παράβαλε και:
Τη Αγία και Μεγάλη Πέμπτη – ομιλία του Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου «Εκείνο το Δείπνο», Υμνολογική εκλογή.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Θαυμαστά γεγονότα, Κυριακοδρόμιο (προσέγγιση στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής και των Μεγάλων Εορτών), Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.