15 Ιανουαρίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Καλυβίτου: Ακολουθία, Μεγαλυνάρια, Βίος.

Βίος του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Καλυβίτου

ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΟΥ

“Ο φίλων πατέρα η μητέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος, και ος ουκ αποτάσσει πάσι τοις εαυτού, και ακολουθεί οπίσω μου, ουκ έστι μου άξιος“ λέγει ο Κύριος
εις το Ιερόν Ευαγγελιον, ήγουν ος τις αγαπά τον πατέρα η την μητέρα του περσσότερον παρά εμένα, και δεν αφήνει όλον του το πράγμα, νάμου ακολουθήση, δεν είναι άξιος δια λόγου μου. Έχει τόσην δύναμιν η αγάπη της σαρκός, οπού είναι πράγμα τυραννικόν περίσσα και βίαιον• αλλ’ ο Δεσπότης Χριστός μας προστάσσει
να καταφρονούμεν και ταύτην εν ευκολία, την των γονέων λέγω, και πάσαν άλλην αγάπην, συγγενείας και πλούτου, και κτημάτων προσπάθειαν, να σηκώνωμεν τον
Σταυρόν, να του ακολουθήσωμεν πρόθυμα, καθώς είναι πρέπον και δίκαιον.
Επειδή και αυτός ομοίως ο Υπεράγαθος, ο ζηλωτής και διάπειρος εραστής των ψυχών ημών, έδειξε φίλτρον θερμότερον προς τους αχρείους ημάς υπέρ τους γονείς μας, και επόθησε τοσούτον την σωτηρίαν μας, οπού έλαβε θάνατον ως άνθρωπος δια λόγου μας. Εάν ουν ο Βασιλεύς των βασιλευόντων, και Ποιητής πάσης της κτίσεως, έκαμε τόσον δια σε τον ευτελέστατον σκώληκα, πόσον είσαι χρεώστης να πράξης, και συ ο αναξιώτατος; Εάν όταν αγαπάς ένα προσώπον, ή αδελφόν, ή τέκνον ή άλλον συγγενή, ή και τινα κόρην ερωτικώς, τυραννείσαι τόσον, και δεσμείται η θέλησίς σου από την βίαν της φύσεως, ώστε και στανικώς σου προτιμάς το καλόν, και ποθείς, το συμφέρον του ποθουμένου σου υπέρ το όφελος, και φαίνεσαι σκληρός και άσπλαγχνος εις του λόγου σου, δια να δείξης αγάπην προς τον φιλούμενον, πόσον είσαι χρεώστης, να ποθήσης τον Ποιητήν και Σωτήρά σου;
Εάν ο της σαρκός έρως έχει τόσην βίαν και δύναμιν, πόσην πρέπει να έχη ο ένθεος, ο ψυχωφελής και σωτήριος; εάν αγαπάς ένα πρόσωπον δια δωρεάς και ευεργεσίας οπού σου έδωσεν, ή δι’ αγάπην και σπλάγχνος οπού σου έδειξεν, ή δια το κάλλος και την ευμορφίαν του, ή δια τον πλούτον αυτού και αλλά πλεονεκτήματα, τις σου εχάρισε τόσας δωρεάς και αγαθά αναρίθμητα της φύσεώς τε και χάριτος; τις σε αγάπησε τόσον, να θανατωθή δια λόγου σου, ως ούτος ο Ποιητής, και Δεσπότης σου; Τις τούτου ωραιότερός τε και ευπρεπέστερος, ος τον Ήλιον, την Σελήνην, και τους λοιπούς Αστέρας εποίησε; τις πλουσιώτερος, ισχυρότερος, σοφώτερος, και πάντων επαίνων και εγκωμίων ανώτερος; Και εάν είσαι δεδεμένος με τόσας αιτίας ευεργεσιών και χαρίτων, δια τι να ποθής φθαρτά και μάταια πράγματα, και να ορέγεσαι υπέρ τον Κτίστην τα κτίσματα;
Ερεύνησον τας Βίβλους της Εκκλησίας μας, και μάλιστα τον Παράδεισον τούτον, να ιδής πόσοι ευγενείς και πλούσιοι, άνδρες τε και γυναίκες εμίσησαν δόλον, πλούτον, και πάσαν απόλαυσιν πρόσκαιρον, και απαρνήθηκαν, φίλους και συγγενείς, ίνα μόνον Χριστόν κερδήσωσι, δια την αγάπην του οποίου υπέμειναν πάσαν θλίψιν σαρκός, δια να χαίρωνται μετ αυτού αιώνια, και εξόχως ο σήμερον προκείμενος εις εγκώμιον, ο πτωχός, την κλήσιν και Καλυβίτης ονομαζόμενος, εις την ψυχικήν ευγένειαν όντως μέγας και πλουσιώτατος, επειδή ηγάπησε τον Χριστόν υπέρ τον χρυσόν και τους γονείς, και υπέρ πάσαν σαρκός απόλαυσιν. Τούτου τον βίον ως ψυχωφελή και θαυμάσιον γράφομέν εδώ εις υπόδειγμα, δια να τον μιμηθή το καταδύναμιν ος τις βούλεται.

Εις την Κωνσταντινούπολιν ήτον τις Αρχών πολλά πλούσιος, στρατηλάτης την αξίαν, Ευτρόπιος τούνομα• η δε τούτου ομόζυγος εκαλείτο Θεοδώρα• ευσεβείς και
οι δύο, ου μόνον κατά κόσμον περίβλεπτοι αλλά και εις τα ήθη και τους τρόπους επιεικείς και χρηστότατοι. Εγέννησαν δε και τρεις παίδας, τους μεν δύο ετίμησαν
με αξιωμάτων λαμπρότητα και βιωτικήν ευδαιμονίαν. Ο δε νεώτερος, ο καλός ούτος Ιωάννης (ος ήτον ύστερον απ’ όλους, αλλά Ευαγγελικώς πρώτος γέγονεν), έμεινε
με γονείς, και επιμελείτο τα ιερά γράμματα, εις τα οποία επροτίμησε να πλουτήση μάλλον, ή εις τα χρήματα, μη αποβλέψεα κατά τον Δαυϊδ, ως ψευδείς μανίας
και ματαιότητας…

Οσίου Ιωάννου του Καλυβίτου: Ακολουθία (Γερασίμου Μικραγιαννανίτου), Μεγαλυνάρια, Βίος.

Κατηγορίες: Αγιολογικά - Πατερικά, Ιερές Ακολουθίες, Ιστορικά, Λειτουργικά, εορτολογικά, Νεοελληνική απόδοση Ύμνων, Συναξάρια, Λογοτεχνικά. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.